Proiect de fiscalizare liru-liru

   Gata! A apărut capodopera de proiect moșită îndelung de tandemul Ciolacu-Boloș. Unul s-a opintit ca să  rămînă la putere, celălalt, ca să nu zboare. Și a ieșit ceva antologic. O aiureală care va întoarce economia și finanțele românești la nivelul de gîndire al celor doi. Adică zero!

Ciorna proiectului încearcă să etaleze o bază teoretică. Ignoră total cheltuielile administrației centrale și locale. De frica alegătorilor, strategia Coaliției PSD-PNL s-a dezumflat. O lasă baltă și cu deficitul din acest an și cu dimensiunile megaelefantine ale aparatului bugetar. Se mulțumește doar cu o lovitură dată optimizărilor fiscale, cele prin care se învîrteau banii din contractele de consultanță. Microîntreprinderile de care se plîng unii rămîn neatinse. Sunt taxate cu 16% doar cele care depășesc un grad de profitabilitate de 30%.

Și cam gata!

În rest, proiectul este plin de motivații și de principii. Cele mai tari principii care te fac să rîzi sunt următoarele:

-„a) Principiul bunei gestionări a resurselor fiscale” și  d) „Principiul utilizării eficiente a fondurilor publice”. La  acestea două se mai adaugă unul, cel de la litera e) ”Principiul administrării eficiente a patrimoniului public”.

Cum se va   calcula impozitul?

”(3) Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină astfel: IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A), unde indicatorii au următoarea semnificație: IMCA = impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul. VT = venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz; Vs = venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz, reprezentând: (i) veniturile neimpozabile prevăzute la art. 23 și 24; (ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; (iii) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; (iv) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I; (v) veniturile din subvenţii; (vi) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;”

Știți cum se calculează beneficiile guvernării PSD cu PNL?

Simplu!

MC+MB+PSD+PNL:18.000.000 = 0 (zero ABSOLUT)

În care MC este Marcel Ciolacu, iar MB este Marcel Boloș.

Știți cum se  face o spoială de reformă? Citez un fragment din cele 82 de pagini. Sper să rezistați și să țineți minte măcar o parte.

Citez:

„Art. XIV (1) Conducătorii instituțiilor și autorităților publice prevăzute la Art.XIII alin (1), lit.a) au obligația de a pune în aplicare prevederile prezentei legi până cel târziu la data de 31 decembrie 2023 afară de cazurile în care nu sunt prevăzute alte termene speciale pentru diferitele categorii de măsuri specifice aprobate prin prezenta lege; (2) Conducătorii instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art.VIII alin (1) lit.a) după caz, au obligația de a mandata reprezentanții legali ai acestora în adunările generale ale acționarilor/consiliile de administrație, după caz, ale operatorilor economici care funcționează sub autoritatea/coordonarea /subordonarea acestora, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. Măsurile specifice rezultate din aplicarea prevederilor prezentei legi trebuie puse în aplicare de către organele de conducere executivă ale operatorilor economici, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023 cu excepția situațiilor în care pentru anumite categorii specifice de măsuri nu se prevăd alte termene. Organele de conducere executivă ale operatorilor economici răspund potrivit legii de aplicarea prevederilor prezentei legi; (3) Conducătorii autorităților publice centrale/locale/ după caz au obligația de a mandata organele de conducere executivă ale Institutelor Naționale de Cercetare aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a altor ministere/autorități competente publice centrale și locale, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare din aplicarea prevederilor prezentei legi. Măsurile specifice rezultate din aplicarea prevederilor prezentei legi trebuie puse în aplicare de către organele de conducere executivă ale institutelor naționale de cercetare până cel târziu la data de 31 decembrie 2023 afară de situațiile în care nu sunt prevăzute alte termene specifice de intrare în vigoare. Organele de conducere executivă ale Institutelor Naționale de Cercetare răspund potrivit legii de aplicarea prevederilor prezentei legi; (4) Conducătorii instituțiilor/autorităților/agențiilor aflate sub coordonarea/autoritatea/subordonarea/controlul Parlamentului României au obligația de a lua măsurile legale care se impun pentru a pune în aplicare prevederile prezentei legi până cel târziu la data de 31 decembrie 2023 afară de cazurile în care sunt prevăzute termene specifice pentru a pune în aplicare prevederile prezentei legi. Conducătorii  instituțiilor/autorităților/agențiilor aflate sub 29 coordonarea/autoritatea /subordonarea/controlul Parlamentului României răspund de aplicarea prevederilor prezentei legi; (5) Conducătorii Institutelor/Institutelor Naționale/Comisiilor/Comisiilor de Specialitate care se află în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice centrale/locale au obligația de a lua măsurile legale care se impun pentru a pune în aplicare prevederile prezentei legi până cel târziu la data de 31 decembrie 2023 afară de cazurile în care sunt prevăzute termene specifice pentru a pune în aplicare prevederile prezentei legi. Conducătorii Institutelor/Institutelor Naționale/Comisiilor/Comisiilor de Specialitate care se află în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice centrale/locale răspund potrivit legii de aplicarea prevederilor prezentei legi; Secțiunea 1 – Măsuri economico-financiare referitoare la autoritățile /instituțiile publice Art. XV – (1) Numărul total al posturilor de demnitate publică aprobate aferente funcțiilor de secretarilor de stat, consilieri de stat, subsecretarilor de stat, vicepreședinților și a funcțiilor asimilate acestora, se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 25%; (2) Conducătorii ministerelor/autorităților publice/agențiilor naționale /autorităților de reglementare/instituțiilor publice care au încadrat personal pe posturi de demnitate publică aferente funcțiilor de secretar de stat/subsecretar de stat/consilier de stat/vicepreședinți și funcții asimilate acestora au obligația de a formula propuneri către autoritățile ierarhic superioare care au ca responsabilitate numirea acestora în posturi de demnitate publică astfel încât să se încadreze în prevederile alin.(1) până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024; (3) Dacă din aplicarea procentului de reducere prevăzut la alin.(1) rezultă un număr total de posturi de demnitate publică aferente funcțiilor de secretari de stat/subsecretari de stat/consilierilor de stat/vicepreședinți și a funcțiilor asimilate acestora sub unu numărul efectiv al posturilor de demnitate publică rămâne unu; (4) Fac excepție de la prevederile alin.(1) funcțiile de demnitate publică al căror număr este stabilit prin lege, precum și funcțiile de demnitate publică din cadrul serviciilor publice aflate la dispoziția Președintelui României; Art. XVI – Articolul 456 literele i) și j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: i) 6 posturi pentru cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti; j) 4 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti precum şi pentru cancelaria prefectului; Art.XVII (1) Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei legi se desființează; (2) Prevederile alin.(1) se aplică pentru următoarele categorii de entități publice: a) autorități publice de interes central și local; b) ministere și celelalte autorități publice centrale asimilate ministerelor unde conducătorii autorităților publice sunt asimilați funcției de demnitate publică la nivel de ministru”;

Cum se va   desfășura marea reducere de personal bugetar și cum se vor face și promovările celor care nu pot  fi dați afară?

„Art.XVII (1) Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei legi se desființează; (2) Prevederile alin.(1) se aplică pentru următoarele categorii de entități publice: a) autorități publice de interes central și local; b) ministere și celelalte autorități publice centrale asimilate ministerelor unde conducătorii autorităților publice sunt asimilați funcției de demnitate publică la nivel de ministru; 30 c) autorități naționale de reglementare/agenții naționale și alte entități publice de interes național asimilate care se află în coordonarea /subordonarea/autoritatea ministerelor sau a celorlalte autorități publice centrale asimilate ministerelor; d) instituțiile publice de subordonare centrală/locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, inclusiv entitățile publice care sunt asimilate cu instituții publice precum și instituțiile publice de interes național; e) institutele naționale de cercetare indiferent de subordonarea/coordonarea/autoritatea unde acestea se află; f) institutele naționale indiferent de subordonarea/coordonarea/autoritatea unde acestea se află; g) instituțiile/entitățile publice aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea ministerelor, autorităților naționale ai căror conducători sunt asimilați funcțiilor de demnitate publică de miniștri sau secretari de stat, autorităților publice locale; h) instituțiile/consiliile/entitățile publice autonome aflate în subordonarea/ coordonarea/autoritatea/controlul Parlamentului; i) institutele/comisiile naționale/comisiile/comisiile de specialitate care au independență funcțională și financiară de funcționare, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite și au alocații asigurate din fonduri publice; j) Casa Națională de Pensii și casele teritoriale de pensii, inclusiv casele de pensii speciale; k) Casa Națională de Asigurări de Sănătate inclusiv casele de asigurări de sănătate teritoriale; l) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă inclusiv agențiile județene de ocupare a forței de muncă; m) alte entități publice a căror finanțare este asigurată din fonduri publice sau a căror finanțare este asigurată din taxele/tarifele colectate ca urmare a activității desfășurate; (3) Măsurile privind reorganizarea structurilor funcționale ca urmare a aplicării prevederilor prezentului articol, inclusiv organigramele, statele de funcții, Regulamentele de Organizare și Funcționare se aprobă, în condițiile legii pâna la data de 31 decembrie 2023. (4) Personalul cu funcții de conducere eliberat din funcția de conducere deținută ca urmare a reorganizării activității beneficiază de drepturile prevăzute de lege. Acesta are dreptul de a ocupa o funcție publică de conducere vacantă de același nivel sau o funcție publică de conducere de nivel ierarhic inferior vacantă, pentru care îndeplinește condițiile de ocupare. Dacă nu există o funcție de conducere vacantă corespunzătoare postului ocupat, aceasta se transformă în funcție publică de execuție care corespunde studiilor, experienței şi vechimii în specialitatea funcționarului public de conducere, de regulă, la nivelul structurii organizatorice din care a făcut parte acesta. Funcția publică de conducere poate fi transformată într-o funcție publică de conducere superioară cu încadrarea în normativul de personal și procentul de funcții de conducere prevăzute de prezenta lege iar personalul cu funcții de conducere îl poate ocupa cu acordul acestora, dacă personalul cu funcție de conducere îndeplinește condițiile de vechime, experiență și studii de specialitate prevăzute de lege pentru aceea funcție de conducere; (5) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) următoarele categorii de posturi:

(5) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) următoarele categorii de posturi: 31 a) posturile temporar-vacante pentru care titularii de post au raporturile de serviciu suspendate sau după caz contractele individuale de muncă suspendate, posturile vacante ocupate temporar; b) posturile pentru care s-a aprobat prin memorandum în Guvernul României organizarea de concursuri pentru ocuparea acestora; c) posturile pentru care sunt în curs de desfășurare procedurile de concurs proba scrisă sau interviu; d) posturile pentru care sunt afișate rezultatele concursurilor organizate; e) posturile temporar vacante ca urmare a aplicării uneia dintre modalitățile de modificare a raportului de serviciu prevăzute de art. 502 lit. a), b), e), și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de modificare a raporturilor de muncă, prevăzute de art. 42 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și posturile vacante pentru care sunt întrunite condițiile legale pentru emiterea actelor administrative de modificare a raportului de serviciu sau a raportului de muncă, după caz; f) posturile unice existente în: f.1.) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2, alin. (1), pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare; f.2.) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. g) posturile aferente funcțiilor de judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal auxiliar din cadrul instanțelor și parchetelor, precum și cele aferente asigurării asistenței și reprezentării statului în litigiile judiciare, în condițiile art.287 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și în cele arbitrale internaționale investiționale; h) posturile nou înființate prin contractele de finanțare din fonduri externe nerambursabile numai pe durata de implementare a proiectelor; i) posturile aferente personalului didactic din unitațile de învățământ preuniversitar și instituțiile universitare; j) posturile aferente funcțiilor medico-sanitare și auxiliar sanitare din unitățile sanitare; l) posturile aferente funcțiilor de personal militar și funcționari publici cu statut special din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională; m) personalul contractual pentru organizarea de spectacole și concerte, organizarea și valorificarea patrimoniului mobil și imobil, constituirea, oraganizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți; n) alte posturi care se aprobă prin memorandum de Guvern în situații temeinic justificate; (6) Postul unic reprezintă acel post prevăzut în statul de funcții al unei entități publice care îndeplinește următoarele condiții: a) acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilități stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică, b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante. (7) Se poate aproba înființarea de noi posturi începând cu data de 1 iulie 2024 numai în cazuri temeinic justificate prin memorandum aprobat în Guvernul României sau după caz la nivel local numai cu aprobarea autorităților publice locale prin hotărâre a consiliilor locale/județene”;

Cum  se reglementează plățile cash din economie?

 „(3) Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 1.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 1.000 lei/2.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.”

Marcel Ciolacu și Marcel Boloș, cu acordul partidelor care nu știu în ce situație sunt, au zis că fac reformă și au vopsit  gardul. Atît!

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 19

40 de Comentarii

 1. De fapt Ro este in incapacitate de plata. Aceste masuri vor ingropa economia pentru nistr voturi in 2024. Adevarata reforma era 15 judete ori 8 regiuni, doar prefecturi fara cons.judetene, 300 parlamentari,15 ministere si 5 agentii guv.maxim. Toate primariile cu maxim 3- 7 consilieri dupa nr.de locutori. Toate consiliile de administratie cu membrii voluntari sau doar maxim 1000 lei de sedinta.

 2. Oricum nu cred ca s-au straduit ei sa faca 82 de pagini de bla,bla, bla! Tot functionarii corupti habarnistii economisti cu diplome cumparate te miri unde au avut hemoragia asta de idei inutila care a umplut paginile aiurea si nu rezolva in realitate nimic dacat mai iau un rand de piele de pe catateanul de rand care munceste cinstit!

 3. Boloș ‘pune degetul pe rană’ vorbind, acum în 2023, despre digitalalizarea ANAF când această faimoasă instituție (și nu e singura) solicită/primește documente în format letric, adicătelea, pe hârtie. Dosarul cu șină și copiile după documente emise de entitățile statului se cer și acum deși există o lege care interzice așa ceva. Digitizare + digitalizare … ‘La sfântul Așteaptă’.

 4. nu au vopsit gardul. „decat” restrang LIBERTATEA DE A MUNCI (printr-o legislatie intortocheata si aberanta, care-ti impune tehnologie neinteleasa nici de ei, ca sa nu mai NEFUNCTIONALA SI INCEATA, drept pentru care ROMANII NU MAI DECLARA PENTRU CA SIMPLITATEA DE A DECLARA SI A FI IMPOZIT A DISPARUT! STATUL ESTE UN SISTEM MAO DE CONTROL ORWELLIAN AL MUNCII SI BANULUI TAU ROMANE!) SI DE A PLATI PRIN MIJLOACELE alese de fiecare, care se chinuiesc sa supravietuiasca. deci statul introduce bancile cu japca peste banii munciti ai romanilor, in numele „evaziunii” DAR CORUPTIA LOR SI CRMA ORGANIZATA NU O VEDE NIMENI? TE UITI PE STRADA NUMAI MASINI ELECTRICE CARE DEPASESC SUTA DE MII DE EURO! MAFIA ASTORA SE DESFASOARA „LEGIY” CHIAR IN CARDASIE CU SISTEMUL DE STAT SI BANCAR HAHA! SI VOI NE RESTRANGETI NOUA LIBERTATEA DE A ALEGE? VOI TREBUIE SA FITI JUDECATI PENTRU DEVALIZAREA, SARACIREA ROMANIEI, PENTRU TRADARE SI GENOCID! LEPRE NENOROCITE CE SUNTETI!

 5. …de ce nu are statul bani?…exista si pe aici articolul cu mita luata de sefii de la nustiuce cu spitalele…am vazut la tv cu cata lejeritate vbeau cum sa-si imparta cei 600000 euro primiti pt cine stie ce achizitie su preturi triplate….sunt atat de prosti!…tara asta ar putea functiona si cu 10 mil de bugetari, si cu 1000 de parlamentari, cu o conditie: sa nu mai fure!…sau sa fure mai putin…rafila a renuntat la 700 mil euro mocaciune de la eu dar se imprumuta sa faca ce putea sa faca pe gratis…stim de ce, mai greu sa furi banii eu, cu imprumutul, probabil ca parandaratul este de vreo 60%, pe care noi ii vom plati…nu ma intreb neaparat de ce nu este arestat si anchetat, intreb cum de mai este inca in functie dupa un asa tun?…

 6. Programul de dezvoltare PSD PNL nu exista.
  Exista in schimb programul de impozitare.
  Se vad consilierii localitile mici, angajatii bugetari pe salarii generoase din tot felul de institutii de stat de care nu stie nimeni ce fac, cat de eficiente sunt, nu-i ia nimeni niciodata la intrebari, ca sunt la gramada cu altele prin Bucuresti sau orasele resdinta. Se lauda Nicusor Dan ca primaria lui Firea are prea multi angajati. A scazut numarul lor, sau a crescut sa faca ce faceau si pana sa vina el sa frece menta. Sau canepa.

 7. Dupa 4 mandate, a sosit bomboana de pe coliva. Programul de guWernare PSDNL o piatra de moara mai mare ca cea pusa de Boc, PDL si Udrea-Basescu la gatul economiei in 2011. Pe langa aberatiile fara vreun rost.

 8. …și pe cine ”fiscalizezi ” ?? Pe muritori de foame, sau pe cei cae stau intr-un fir de păianjen ?? Dar nu te duce capu să mai inchiziniște găuri din ciur , in care se scurg banii către clientela politică sau către borfașii patrioți cu pensii și salarii nerușinate ?? De ce ai azi incă ”revoluționari ” ?? De ce ai ”organe de control” care demonstrat sunt impotenți , și l emai ingrași numărul sprea fi mai mulți impotenți …De ce ai servicii in uniforme cam de șase ori ca pe vremea lui ceaușescu ?? Astea nu te deranjează ?? De vo vota cu toții pe hauriți,.. ce vei face ?? Sau și ei sunt ”tot ai noștrii”..

 9. Așteptăm o analiza serioasa din partea lui Charlie pe acest subiect. Mi-am exprimat aceasta dorința și la penultimul articol al domnului Nistorescu, dar asta e! Nu chiar tot ce scri e obligatoriu ca să vadă și lumina.
  PS. Eventual, dacă se poate, sa afișeze la finele ei și o copie după toate analizele. Ne-ar fi de mare ajutor celor care nu suntem inițiați in ale analizelor politice, economice, geostrategice și medicale. Tot de mare folos ne-ar fi și un ghid al bolilor politicului și politicienilor. Sa știm și noi, dacă vrem sa intram în politica la ce riscuri ne expunem.
  PS. Rugămintea nostra este foarte serioasa deoarece știm ca domnul Charlie produce cele mai elevate comentarii și analize pe acest forum. Știm deasemenea ca toate comentările domnie sale ajung la Casa Alba fie cu elicopterul, fie cu avionul și ca este foarte apreciat de către tovarasul Bideu. În speranța că vor ajunge și la UE cu trenul sau cu mașina ii dorim mult, mult suc cu CES.

 10. Problema nu e la privat rezolva o falsa problema prin interzicerea treptata a platilor cu bani fizici.
  Problema este ca de 10-15 ani statul roman este din ce in ce mai ineficient si sta ‘degeaba’ nu face miscare sa se mai micsoreze sa fie mai suplu si mai ales eficientizeze. Dar nu-i nimic vrand nevrand o sa vina Comisia Europeana, FMI antrenori sa bage statul in roata de hamsteri setata pe viteza maxima. O sa zboare surplusul de slanina bugetara din pix trag linie dati afara 50.000 de perosoane sau ceva de genu. Vor supravietui tot pile de partid deficitul de medici, politisti si cine stie ce mai lipsesc se va acutiza. Culmea nu esentiali profesori, doctori, politie dar sunt prea multi bagati pe pile de politruci sau le-au inventat functii fictive la stat. Mai rau ca in comunism angajati sa stea bagatori de seama la sedinte de partid.

  Statul roman cel mai 0bez din UE. Tot ei l-au facut asa principalele partide PDL, PNL, PSD puse sa salveze. Ce salveze cand ei au creat cu buna stiinta situatia au angajat fara noima in madatele in prelungire Basescu&Iohannis bugetofag mare amatori de zboruri de lux si aristocratii.

 11. Dl Nistorescu nu este de acord cu nicio masura fiscala, „mosita” sau nu de PSD! La noi este jungla fiscala si toti smecherii fac avere, in special strainii si multinationalele! N-am vazut un ziarist sa intrebe, cit la suta din populatie este afectata de masura x sau y! Totul otova, adica sa nu platim, daca se poate, deloc!!

 12. Traficul de droguri generează sute de milioane de euro la negru! De aici pleacă influența. Cine deține puterea?
  https://ortodoxinfo.ro/2023/09/18/traficul-de-droguri-genereaza-sute-de-milioane-de-euro-la-negru-de-aici-pleaca-influenta-cine-detine-puterea/
  de ce ma cenzureaza Cotidianul? nu respect pulitk lu’ k_krectu’? va este teama de ADEVAR? va iesi la suprafata, dar voi inca credeti ca scapati ha! NU SCAPA NIMENI. este o singura solutie la toate aceste atacuri orwelliene: REFUZUL! #NU VREAU!

 13. @ justinuanus Nu e vorba de neplată,..Vezi anul trecut de ce au ieșit moldovenii pe stradă ,. anul acesta vor ieși românii. Degeaba ceri Luna de pe cer,. Nu ai cum, n-ai de unde. ce face un guvern care nu ia in calcul puterea de cumpărare a omului, nu a celuia care are mii de euro pensie.. Nu poți fi atât de prost incît să nu ai in calcul astfel de situații..Clar sunt disperați, dar nu au idei, viziuni practice de măcar gospodar asupra situației chiar de li s-a spus ce trebuis făcut. iar nodul gordian e de tăiat,. Așa nu poți merge in continuare, din prost in mai prost..Reformele trebuiesc infăptuite, Noua constituție, noua reformă administrativă, alte legi ale borfsașilor care sunt mafiile in robă sau sutană,. Alte legi pentru toți din administrația de stat,.. parlament ministere,. Totul e de reformat căci e debandadă de nedescris..Poate nu vor, sau și mai rușinos, NU SUNT CAPABILI..

 14. Ciolacu vrea să fie plomba temporară și perisabilă din dantura economică mult prea stricată a României. Unde fiscalitatea este măseaua cu cel mai dureros abces și nu se rezolvă decât prin extracția completă a celei vechi și implantarea uneia noi. Nu cu fușeraiul cârpăcelii propusă de Ciolacu, ca un stomatolog de cvartal muncitoresc.

 15. „Prețul carburanților a explodat, Euro a trecut de pragul de 5 lei”

  Iar creste pretul parcarilor auto din fatza casei !

 16. Secstistul sef al HAITELOR reunite, sovietizate, ale Sekukuritatii marius iese in decor fara un marait lgbt cum ne-a obisnuit, in schimb antiamericanismul si antieuropenismul nu-i da mai departe PACE! Nea Cornel nu a observat ca de cand e preocupat de Ciuciu Olacul, TERORISTUL ANTICEAUSIST SOVIETIC, AGENTII SOVIETICI dislocati pe forum nu se mai inghesuie la DEJECTAT…De unde pana mai ieri dejectiile depaseau UNA SUTA, acum daca ating DOUAZECI-TREIZECI!!! Asteptam de la Nea Cornel sa comita o COMPARATIE intre PROGRAMUL amicului sau Dragnea, bineinteles partea referitoare la fiscalitate, finante, bugete si brambureala teroristului…
  Ciuciu Olacul sufera cronic de lipsa de PRINCIPII si de aceea si-a formulat in „principii” pseudo-proiectul de lege fiscala!!!
  Acest proiect tip „liru-liru” crocodilul ca sa fie unul serios trebuia bazat/corelat pe/cu UN PROGRAM GENERAL de REDRESARE care sa prevada REFORMAREA tuturor STRUCTURILOR si INSTITUTIILOR STATULUI SEKUKURIST!!! Fara o legislatie coerenta care sa asigure functionarea legilor fara crearea posibilitatii interpretarii care sa o contracareze si fara MODIFICAREA/RESCRIERII Constitutiei care permite interpretarile si discriminarile, deci FARA NOI PRINCIPII, cu adevarat DEMOCRATICE, NU SE POATE ABORDA PUNCTUAL un sector sau altul, intre acestea existand o INGEMANARE stabilita cu INTENTIE ANTINATIONALA!!!Bunelor intentii eventuale le lipsesc
  MECANISMELE de aplicare si astfel revenim la IDEOLOGIC…PSEUDO-„democratia” romaneasca e bazata pe „PRINCIPII IDEOLOGICE”…
  DEMILITARIZAREA SOCIETATII SEKUKURISTE ROMANESTI e PRINCIPIUL NUMARUL UNU!!!

 17. Se vor lua exact masurile care vor fi acceptate de către stăpânii coloniei sau cele impuse de ei, fără ca multinaționalele sa aibă de suferit. Tot acest discurs e unul de suprafață care maschează asa zisa autonomia a sclavul în raport cu stăpânul. Vom cheltui pentru Ucraina exact atat cât ni se va cere, iar pentru noi exact cât ni se va impune. Totul e circ cu câini în arena care vor sa lase impresia ca sunt lei, tigrii și pantere. Sărmana tara, sărmana.

 18. Mare pamblicar ne-a Marcel, se face ca reduce deficitul bugetar😂Nu se atinge de pensiile banane, de cheltuielile inutile în administrație, de salariile specialilor. Primesc să se modifice dar să nu se schimbe nimic😄Saracul Caragiale! Tristă Țara, vesel popor😆

 19. Patronii azilelor de bătrâni vor fi obligați să reinvestească în propriile azile 90% din profit ceea ce va duce nu la bunăstarea rezidenților în vârstă aflați acolo ci la închiderea afacerii (azilelor) iar pe cale de consecință la rămânerea bătrânilor pe drumuri. Asta în cazul în care patronii azilelor nu vor multiplica cel puțin de 9 ori prețurile ca să le mai rămână și lor câte ceva.

 20. Babaieti, stati flexati! Tot „imperiul roman” este in criza. Romania este doar un amanunt. Pregatiti parasutele!

 21. Stapanii COLONIEI SOVIETICE cu PROCURA UE = Colhozul BOLSEVIC european si procura Filiala Comintern deepe de staate/Langley, vorba AGENTULUI SOVIETIC al Sekukuritatii RESOVIETIZATE, marius, urmeaza sa aprobe pe filiera Berlin-Viena-Budapesta-Bucuresti proiectul „principial-ideologic sekukurist” al TERORISTULUI SOVIETIC buzoian buzat!!! FARAMITAREA s-a provocat preventiv cu un an inainte pt sondarea starii de spirit de acceptanta placida a POPOLULUI…Bataliile dintre vechii aliati se tin lant in plan declarativ la nivel de acoperiti marunti, la nivel inalt proclamandu-se Blocul Antinational Pseudo-„democrat”, dar si intre „papusarii pseudo- opozitiei” autodeclarate „patriotarde”!!! AGENTUL COMINTERN SeMe Yon e sfasiat zilnic de AGENTA COMINTERN Shosho Troaca facand astfel jocul Sekuku controlat de Alogenul Suprem de CONSERVARE a COALITIEI TRADARII NATIONALE!!! Cum, LGBT-marius si-a inghitit limba otravita de Calos Tica-Editat tomlin in plin SCANDAL SECSTIST, specialitatea haidamacului sekuku, in care e implicata FACATURA SOVIETICA AUr? Tabara de vara a tomnaticilor sovietici e tabu, niciun abject sekuku nu s-a pozitionat, nici macar „vestala” TRANS vestita core specialista in pastrarea fec IOR iei fiind sandvis intre rene si marius…

 22. Astea nu sint partide, sint grupari interlope, mafiote. PNL, PSD, UDMR, USR…de alea mici nu mai vorbim…votati AUR, Sosoaca, o schimbare e buna, nu poate fi mai rau…

 23. Culmea ridicolului, sa se simta amenintat de propriile cuvinte si sa ceara sanctionarea celui care le-a reprodus!
  Rolla a marturisit odata ca l-a cunoscut intr-o imprejurare ca fiind o persoana normala, ba chiar a impresionat-o atat de tare incat accepta ca pe o favoare din partea lui sa o numeasca „sonata”.
  De ce, pentru ce si pentru cine ar accepta cineva „absolut normal” sa se prezinte ca fiind „marian ceausescu” al forumului?

 24. „Vremuri grele erau în vremea invaziilor turceşti, ruseşti sau austriece… Când veneau armate peste noi, armate uriaşe, cu arme, cu luptători profesionişti, cu oameni care erau învăţaţi să trăiască din jaf. Atunci erau vremuri grele, într-adevăr. Şi atunci românii stăteau cu fruntea sus, şi zâmbeau, şi erau optimişti.

  Azi, când orice om are o grămadă de sclavi mecanici în casă, de la robotul de bucătărie la maşina de spălat, în vremuri în care apa vine pe ţeavă, oamenii îşi plâng de milă şi se vaită cât de amărâţi sunt şi cât de prost o duc.
  Adevărul este că omul de azi e amărât şi o duce prost pentru că nu ştie de ce trăieşte. Şi-a pierdut rostul pentru că şi-a pierdut rădăcinile istorice”
  Preot Mihai Aldea

 25. Pacient obez bagat la terapi intensiva de dr.Bode, dr.Cica si dr.Ciolacu in coma indusa, intubat si ventilat mecanic.
  De ce nu supravietieste pacientul subiect controversat, cauza reala.

 26. Limita la cash ii va afecta pe cei fara experienta sau interes in evaziune. Evazionistii cu experienta mai au ei asi castigatori in maneca, sub alte forme mascate optimizari fiscal3, cat sa nu piarda.
  De obicei cresterea de taxe determina evaziune, munca la negru, zona gri cotata in trecut la 1/3PIB, in primele locuri din UE, va imping pe primul loc.

 27. Cât habar de carte au Ciolacu și Ciucă? De practică economică nu mai vorbim decât la nivelul gogoșeriei din piața Buzăului. În afară de tupeu ce au acești indivizi de au fost aduși în fruntea guvernului României? Răspunsul este clar : obediebța față de iohanniSS, pupincurismul adică…

 28. Ambasadorul Reuven Azar nu a mai fost primit de oficialii statului român după întâlnirea cu conducerea AUR, au declarat pentru G4Media surse politice, potrivit cărora s-a estimat că incidentul „nu-i mai permite (ambasadorului) același nivel și standard de reprezentare”.
  Ce mai este normal?

 29. Va fi mai rau.Romania este condusa de generatia formata de scoala post 1989 si cum aceasta este din ce in ce mai proasta asa va fi condusa si tara.Speranta:o resetare prin razboi sau cataclism.

 30. Ce de bataie de cap. Problema este ca Fiscul in Romania vrea sa prinda evazionisti, totul cat mai intortocheat special facut neclar. Eventual sistemul este facut sa mearga cum se zice uns cu spagi. Ca la doctor, cine plateste supravietuieste, care nu. Plateste impozite in alte state.

  Ciolacu si abolos trimite lunetisti fiscali sa vaneze asa zisi rau platnici. Adevaratiu neplatitori de taxe sunt anuntati din timp, au consultanti fiscali si-i invata cum sa invarteasca fiscul. Firmele mici nu-si permite, n-au pile la partide, secu, ambasade. La cum procedeaza evaziunea vsport national, au terminat-o cu traficantii de droguri, n-au prins decat pe cei mici, au inceput cu evazionistii. Urmeaza alte invarteli de-ale lor. Nu e clar daca ei vor sa falimenteze sau sa impoziteze. Sau nici ei nu stiu ce fac, ce-o iesi.

 31. marele urs are dreptate pentru ca va canta in struna si unora si altora. cretinul asta sovin si antiroman canta la multe mese

 32. din cauza ca sunteti bruneti, europa baga oricand Ukraina ca membru, si an Schengen, iar va da pa voi afara. Europa are numa da pierdut cu voi.

  ca sunteti veniti acolo, an Bukres is teleorman. Tre sa scape tara aia de voi, ca nu se mai poate.

  ce bestii fara creer, fara suflet, sa vinzi tu toata tara la straini, an paguba poporului, care defapt e propietar. Ce scarbe turcoase tataresti sunteti voi, camas pa mormantu vostru de tatari spurcati manelisti de teleorman. Cum sia bagat tataru plan an averea si banu likid al poporului.

  veti da socotela, ca nu scapati niciunu, bhaaa. Spunetii la „scriitorul” ala, un tatar zis ion cristoiu, sasi pune un turban pa cap. Sa nu faca omu confusie, ca cine este el.

 33. e penca voi tatarii veniti de la o tara mica. Mai mica ca Moldova. Vai da capu lor, si la aia din Moldova.

  ca si aia au historie, ce le da altii voie sa aibe. Nenorociti tarile pa unde tabarati, voi tatarii turci de Bukres si teleorman. Adica voi sanki, ca nu stiti cine vau adus pacolo, pan Bukres, sa praduiti tara. Vai da papadia voastra aia neagra. Ca va scrim noi historia, aia adevarata.

 34. Inca din martie se prefigura gaura mare la buget , dar pana in septembrie au stat sa cugete , ce atata graba cu masurile economice ! Au trambitat in august numai ca sa strice cheful de vacanta al unora , dar de lucru nu s-au apucat . Mai degraba folosesc deficitul bugetar ca pretext : sa -si faca si ei pohta ce-au pohtit ! Romanii fura si devin mai bogati decat politicienii , asa ca se pregateste latul . Sa fure numai unii si sa duca banii la partide! In niciun caz nu se doreste stoparea hotiilor cu o legislatie asa stufoasa ! cine are nervi si chef sa o descifreze! Ce guvern e asta cu slujbasi din subordine care nu se supun si fac greva ! Nici pe angajatii din structurile propri nu-i convinge guvernul ! si ei au mai vazut prim ministri la viata lor … Ciolacu si Ciuca citesc ce le scriu altii pe hartie , dar ei nu pricep o iota economie !

 35. „Unde a depasit euro 5 lei?”

  Sa nu contezi pe mine (textul citat este intre ghilimele), l-am citat pe un speriat de pe aici care n-are bani sa-si plateasca parcarea la masina.

 36. Multa burta si putin creier la ai nostri guvernanti, cei cu sufletul vandut satanelor globaliste.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.