Split payment-ul, măsura impusă prin încălcare de legi și de principii

Ministerul Finanțelor a inițiat proiectul de ordonanță privind plata defalcată a TVA, așa numitul split payment-ul, fără să aplice Testul IMM-urilor, încălcând legea privind stimularea înfințării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, nu a respectat principiile fiscalității, respectiv asigurarea informării contribuabililor iar introducerea în perioada următoare a acestei măsuri va avea efecte asupra IMM-urilor în ceea ce privește costurile, cash-flow-ul și birocrația. Patronatul IMM-urilor susține că legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării companiilor mici și mijlocii prevede ca inițiatorul unui act normativ care are efecte asupra IMM-urilor trebuie să respecte principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”, precum şi principiul numărului constant. Principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică” presupune ca iniţiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Principiul numărului constant stabileşte că introducerea unor noi sarcini administrative – obligaţii de raportare/ conformare – pentru întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente. Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative se face prin aplicarea Testului IMM. Acest test se efectuează de către iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia, şi constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecţiilor care se impun în definitivarea proiectului de act normativ. Conform legii citate, este obligatorie consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, documente ce vor însoţi proiectul de act normativ până la adoptare”.

Finanțele nu au respectat, de asemenea, principiile fiscalității, respectiv asigurarea informării contribuabililor, cu modificarea/completarea Codului Fiscal “prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I”, precum și predictibilitatea impunerii, conform cu care trebuie să se asigure “stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii”, “pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii”.Principiile stabilității legislative și predictibilității sunt foarte importante, investitorii pentru realizarea unei investitii luând măsuri vizând veniturile și cheltuielile pe cel putin 3 – 5 ani și luând în calcul toate elementele, mai ales cele fiscale.

Efecte negative

Patronatul IMM-urilor susține că modificarea Codul Fiscal și reglementarea mecanismului privind plata defalcată a TVA va avea efecte negative semnificative asupra companiilor, precum: costuri suplimentare generate de modificarea sistemelor informatice contabile; costuri bancare suplimentare cu noul cont, comisioane bancare suplimentare; afectarea cash flow-ul și blocarea banilor, deoarece pentru procedurile ANAF nu sunt prevazute termene de aprobare şi sancţiuni; creșterea birocrației: dublarea numărului de plăți, măsuri suplimentare de verificare și de management pentru TVA (obligația contribuabililor de a determina/verifica contul de TVA, obligația de a vira direct la bugetul de stat suma reprezentând TVA afferentă achizițiilor de la furnizorii/prestatorii care nu le-au comunicat un cont de TVA și de a notifica acest fapt furnizorilor/prestatorilor); efort semnificativ de implementare tehnică, având în vedere termenul foarte scurt: instituirea plății defalcate a TVA obligatoriu începând cu 01 octombrie 2017; neclarificarea tuturor aspectelor procedurale (pentru factoring, rețineri de garanții de bună execuție, sume achitate pe baza facturilor de decontare, în numele și contul altei persoane impozabile, compensări etc.), în condițiile în care se majorează semnificativ amenzile (amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului; amendă cuprinsă între 2000 lei și 4000 lei; amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului).

România va fi singura țară din U.E. care va aplicamecanismul privind plata defalcată a TVAîn modgeneralizat și obligatoriu începând cu data de 1 octombrie (pentru toate persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, cu exceptia persoanelor fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA), fără consultări reale cu toate părțile interesate, fără analize de impact, fără testul IMM, fără testarea fezabilității mecanismului, fără clarificarea tuturor aspectelor procedurale, fără luarea în considerare a poziției partenerilor sociali, fără informarea și pregătirea contribuabililor.

Ce prevede ordonanța

Conform proiectului de ordonanță privind plata defalcată a TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA. Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută. Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul se consideră a fi în România, efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii efectuate într-un cont distinct deschis de furnizor/prestator, cu excepția persoanelor fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA. În cazul plății parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operațiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor. TVA astfel determinată se plătește în contul distinct deschis de furnizor/prestator. Pentru operatorii economici înregistrați în scopuri de TVA conturile se deschid automat la unitățile trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora, pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA întocmite și transmise în sistem informatic de către organele fiscale competente ale ANAF. Conturile operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA pot fi deschise și la alte unități ale trezoreriei statului stabilite prin ordin al președintelui ANAF. Pentru utilizarea sumelor din conturile deschise automat operatorii economici depun la unitățile trezoreriei statului documentele aferente deschiderii contului, cel târziu la data la care dispun efectuarea unei operațiuni din contul respectiv.

Despre Cosmin Pam Matei Articolele 414
Author