Jaf şi haos la privatizarea Distribuţiei Electrice a României

Auditul efectuat de Curtea de Conturi a României în 2011 scoate la iveală fapte incredibile de jaf ale celor care au luat de la statul român cele cinci distribuţii de energie electrică – SC Electrica Banat SA (vândută în 2004), SC Electrica Dobrogea SA (vândută în 2004), SC Electrica Muntenia Sud SA (vândută în 2007) – toate trei achiziţionate pe bani puţini de ENEL, SC Electrica Moldova SA, vândută în 2005 către E.ON, şi SC Electrica Oltenia SA, vândută în 2005 către CeZ. Cei trei “investitori strategici” nu au făcut decât să exploateze la sânge societăţile pe care guvernanţii români le-au dat cu generozitate, s-au şters la dos cu prevederile contractelor de privatizare, au investit numai din banii luaţi din buzunarele românilor prin majorarea tarifelor, şi nu din propriul capital, au luat terenuri despre care statul român nu prea mai ştie nimic. Iar cei puşi să vegheze la interesele statului român – demnitari şi înalţi funcţionari publici de la Ministerul Economiei, de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) şi de la SC Electrica SA – s-au purtat precum slugile fanariote altădată!

În continuare, cotidianul.ro vă prezintă radiografia jafului incredibil – cu metode şi sume – la care a fost supus unul dintre serviciile publice strategice ale României – Distribuţia şi Furnizarea Energiei Electrice. Iar aceşti „investitori strategici” îşi freacă în continuare palmele pentru că urmează să ia şi restul de acţiuni „reziduale” ale Distribuţiei şi se pregătesc să înhaţe şi Producţia de Energie. Pentru că aşa a dictat Fondul Monetar Internaţional iar slugile sale din conducerea României execută ordinele, întocmai şi la timp!

Auditul Curţii de Conturi a urmărit verificarea modului de îndeplinire de către părţi a clauzelor cuprinse în contractele de privatizare a societăţilor comerciale al căror obiect de activitate priveşte energia electrică.

Concret, experţii Curţii de Conturi au verificat pe fond modul în care a fost organizată activitatea de urmărire a respectării, de către părţi, a clauzelor stipulate în contractele de privatizare şi măsurile întreprinse pentru apărarea intereselor statului, stadiul şi modul de soluţionare a acestora.

Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) îi revin obligaţiile de a exercita, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării şi de a derula, în numele ministerului, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competenţelor aprobate, în conformitate cu prevederile legale.

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica SA, care are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, precum şi exploatarea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie, a avut calitatea de Vânzător în cazul contractelor de privatizare a SC Electrica Banat SA (contract încheiat în 2004 cu ENEL), SC Electrica Dobrogea SA (contract încheiat în 2004 cu ENEL), SC Electrica Moldova SA (contract încheiat în 2005 cu E.ON), SCElectrica Oltenia SA (contract încheiat în 2005 cu CeZ) şiSC Electrica Muntenia Sud SA – “perla coroanei” (contract încheiat în 2007 cu ENEL).

Au fost constatate abateri de la prevederile legale privind monitorizarea modului de derulare a contractelor de privatizare a societăţilor din domeniul energiei electrice, precum şi respectarea clauzelor contractuale.

Jaf de peste 600 de milioane de euro

Printre cele mai grave abateri este nedeterminarea Societăţii, de către Cumpărător, să utilizeze Preţul Acţiunilor Nou Emise în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru dezvoltarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

Abaterea aceasta s-a constatat în cazul tuturor celor cinci contracte de privatizare.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Banat SA s-a constatat nerespectarea de către Cumpărător, în calitatea sa de acţionar majoritar, a obligaţiei de a determina societatea să utilizeze Preţul Acţiunilor Nou Emise, în sumă de 46.662.000 euro, în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru dezvoltarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, cu influenţă directă asupra calculului tarifelor de distribuţie a energiei electrice. Investiţiile, realizate conform Planului de Afaceri, au fost efectuate exclusiv din fluxurile de numerar generate de activitatea curentă. Pentru nerespectarea prevederilor contractuale, SC Electrica SA a acţionat în instanţă cumpătorul, solicitând “50 la sută din Preţul Acţiunilor Nou Emise”, conform contractului de privatizare. La data controlului acţiunea se afla pe rolul instanţei de judecată la Curtea Internaţională de Arbitraj de la Paris.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Dobrogea SA s-a constatat nerespectarea de către Cumpărător, în calitatea sa de acţionar majoritar, a obligaţiei de a determina societatea să utilizeze Preţul Acţiunilor Nou Emise, în sumă de 32.351.000 euro, în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru dezvoltarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, cu influenţă directă asupra calculului tarifelor de distribuţie a energiei electrice. Pentru investiţiile realizate conform Planului de Afaceri nu s-a utilizat de către societate Preţul Acţiunilor Nou Emise conform clauzelor contractuale, acestea fiind efectuate exclsuiv din fluxurile de numerar generate de activitatea curentă. Pentru nerespectarea prevederilor contractuale, SC Electrica SA a acţionat în instanţă cumpărătorul, solicitând “50 la sută din Preţul Acţiunilor Nou Emise”, conform contractului de privatizare. La data controlului, acţiunea se afla pe rolul instanţei de judecată la Curtea Internaţională de Arbitraj de la Paris.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Moldova SA s-a constatat că în condiţiile în care societatea trebuia să utilizeze suma de 67.589.000 euro, reprezentând Preţul Acţiunilor Nou Emise, în scopul finanţării activităţii de modernizare, retehnologizare, întreţinere, dezvoltare şi de protecţie a mediului în domeniul distribuţiei şi furnizării de energie electrică, conform planului de afaceri, investiţiile, realizate conform Planului de Afaceri, au fost finanţate din surse proprii ale societăţii. Pentru neutilizarea preţului de subscriere, de către societate, în scopul efectuării investiţiilor prevăzute în Planul de Afaceri, la data controlului SC Electrica SA se afla în litigiu cu Cumpărătorul la Curtea Internaţională de Arbitraj de la Paris.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Oltenia SA s-a constatat că în condiţiile în care societatea trebuia să utilizeze suma de 102.073.000 euro, reprezentând Preţul Acţiunilor Nou Emise, în scopul finanţării activităţii de modernizare, retehnologizare, întreţinere, dezvoltare şi de protecţie a mediului în domeniul distribuţiei şi furnizării de energie electrică, conform planului de afaceri, investiţiile realizate conform Planului de Afaceri au fost finanţate din sursele proprii ale societăţii. Pentru nerespectarea clauzei din contract privind utilizarea preţului de subscriere de către societate în scopul efectuării investiţiilor prevăzute în planul de afaceri, SC Electrica SA nu a procedat până la data controlului, la notificarea cumpărătorului şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de contractul de privatizare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor convenite.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Muntenia Sud SA s-a constatat că în condiţiile în care în perioada 2009-2011 societatea trebuia să utilizeze suma de 425.237.000 euro, reprezentând preţul de subscriere, în scopul finanţării activităţii de modernizare, retehnologizare, întreţinere, dezvoltare şi de protecţie a mediului în domeniul distribuţiei şi furnizării de neregie electrică, conform Angajamentului Anticipat de Investiţii, nu au fost prezentate în timpul controlului documente din care să rezulte modul de utilizare a preţului de subscriere.

La OPSPI, neglijenţă criminală

Şefiii de la OPSPI, cei plătiţi regeşte, se fac vinovaţi de neurmărirea transmiterii trimestriale de către SC Electrica SA a rapoartelor referitoare la modul de derulare a clauzelor din contractele de privatizare a celor cinci societăţi privatizate!

La Electrica SA, nereguli penale

În sarcina celor care au condus SC Electrica SA, compania din care “au zburat cei cinci pui de aur”, sunt cele mai grave “fapte”:

 • neefectuarea demersurilor în vederea obţinerii Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate (CADP) pentru terenurile aflate în administrarea societăţilor la momentul privatizării acestora, nemajorarea capitalului social al societăţilor privatizate, prin aportul în natură al Vânzătorului cu valoarea suprafeţelor de teren pentru care au fost obţinute (înainte sau după privatizare) certificate de atestare a dreptului de proprietate. Abaterea s-a contatat în cazul tuturor celor cinci contracte de privatizare;
 • neînregistrarea sau înregistrarea cu întârziere de către SC Electrica SA, în “Registrul unic de contracte, achiziţii de bunuri şi servicii”, a contractelor de privatizare;
 • organizarea cu întârziere, de către SC Electrica SA, a activităţii de monitorizare a modului de îndeplinire a clauzelor din contractele de privatizare; netransmiterea trimestrială, de către SC Electrica SA către OPSPI, a rapoartelor trimestriale privind modul de derulare a clauzelor din contractele de privatizare, pentru perioada 2005-2012. Activitatea de monitorizare a modului de îndeplinire a clauzelor din contractele de privatizare a fost organizată începând cu anul 2007, cu o întârziere de aproximativ trei ani de la încheierea primelor contracte de privatizare. SC Electrica SA nu a transmis trimestrial, către OPSPI, rapoarte privind modul de derulare a clauzelor din contractele de privatizare, începând cu anul 2005, aşa cum prevedea HG 881/2004;
 • modificarea, de către Cumpărător, în cadrul perioadei de restricţie, a Planului de Afaceri Iniţial, fără acordul scris al SC Electrica SA. Abaterea s-a constatat în cazul derulării Contractului pentru privatizarea SC Electrica Moldova SA. Conform sub-clauzei din Contract privind Planul de Afaceri Iniţial, Cumpărătorul avea obligaţia să determine societatea ca, în cazul efectuării unor modificări ale Planului de Afaceri Iniţial, să solicite acceptul scris al Vânzătorului. Din documentele puse la dispoziţie de către Electrica SA, rezultă că în perioada 2005-2010, cumpărătorul a efectuat o ajustare a planului de investiţii fără a prezenta documente din care să rezulte că a solicitat şi a obţinut acceptul Vânzătorului. Pentru nerespectarea acestei clauze, Cumpărătorul a fost acţionat în instanţă de Vânzător, procesul fiind în derulare la data controlului;
 • nerespectarea, de către Cumpărător, a obligaţiilor contractuale privind determinarea societăţii să realizeze indicatorii finaciari prevăzuţi în Planul de Afaceri Iniţial din contractul de privatizare. Abaterea s-a constatat în cazul derulării Contractului privind privatizarea SC Electrica Oltenia SA. La sub-clauza din contractul de privatizare Planul de Afaceri Iniţial, s-a prevăzut că timp de cinci ani de la Finalizare, Cumpărătorul va determina Societatea să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu Planul de Afaceri Iniţial cu privire la toate aspectele semnificative, cu excepţia cazului şi în măsura în care este permis altfel în scris de către Vânzător. În condiţiile în care societatea, în perioada de cinci ani menţionată mai sus, nu şi-a realizat întotdeauna volumul cheltuielilor totale, veniturilor totale, nu au fost identificate documente din care să rezulte declanşarea, de către Vânzător, a procedurii de notificare pentru neîndeplinitea obligaţiilor contractuale referitoare la realizarea indicatorilor financiari sau a programului de investiţii, prevăzuţi în Planul de Afaceriu Iniţial;
 • neefectuarea, de către Vânzător, a analizei privind modul de îndeplinire de către Cumpărător, a prevederilor contractuale referitoare la “Achiziţionarea de Active” care să fie adecvate unui anumit scop şi evaluate la o valoare de piaţă echitabilă, precum şi respectarea modalităţilor de achiziţie prevăzute în contract (licitaţie deschisă şi licitaţie restrânsă) a acestor active. Abaterea a fost constatată în cazul derulării Contractului privind privatizarea SC Electrica Muntenia Sud SA unde, conform clauzei din contract, toate activele achiziţionate de societate în conformitate cu Planul Iniţial de Afaceri (sau cu versiuni ale Planului ce pot fi agreate la anumite momente) trebuie să fie adecvate, potrivit celor mai bune practici şi standarde din industrie, pentru utilizarea avută în vedere şi evaluate la valoarea de piaţă echitabilă. S-a constatat că Părţile, în calitatea lor de acţionari, nu au acţionat în sensul determinării Societăţii pentru respectarea clauzei din Contract privind achiziţionarea de active şi nu au urmărit respectarea procedurii de analiză a Activelor Achiziţionate, stabilită din contract.

Terenuri dispărute de la Electrica

Experţii Curţii au mai constatat şi “neefectuarea demersurilor în vederea obţinerii Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate (CADP) pentru terenurile aflate în administrarea societăţilor la momentul privatizării acestora; nemajorarea capitalului social al societăţilor privatizate prin aportul în natură al Vânzătorului cu valoarea suprafeţelor de teren pentru care au fost obţinute (înainte sau după privatizare) certificate de atestare a dreptului de proprietate. Abaterea respectivă s-a constatat în cazul tuturor celor cinci contracte de privatizare”.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Banat SA s-au constatat neconcordanţe între prevederile clauzei din contractul de privatizare privind terenurile şi conţinutul anexei la acesta în sensul că:

 • în clauză este specificat faptul că Vânzătorul a aportat la capitalul social al societăţii toate suprafeţele de teren pentru care au fost obţinute CADP şi nu există alte suprafeţe de teren pentru care trebuie să se obţină CADP şi a căror valoare să fie aportată ulterior la capitalul social al societăţii, cu excepţia a 141 terenuri care intră sub incidenţa Legii 318/2003 a energiei electrice, prezentate într-o listă anexată;
 • în anexa la contract se mai regăsesc încă două liste cu terenuri din care una pentru un număr de 34 de terenuri pentru care urmează să se obţină CADP după privatizare şi una pentru un număr de 185 de terenuri, pentru care au fost obţinute CADP înainte de privatizare, cu a căror valoare Vânzătorul nu a aportat la capitalul social al societăţii;
 • nespecificarea, în anexa la contractul de privatizare, a mărimiii suprafeţelor aferente terenurilor, fiind precizate numai locaţia, destinaţia, numărul şi valoarea terenurilor, fapt care generează incertitudini asupra mărimii acestora;
 • neurmărirea, de către Electrica SA, a obţinerii de CADP pentru 17 terenuri din totalul de 34 de terenuri, prevăzute într-o listă anexă la contractul de privatizare, ce urmau să se constituie aport în natură la capitalul social al SC Electrica Banat SA;
 • nemajorarea capitalului social al SC Electrica Banat SA prin aportul în natură al Vânzătorului, în termen de 30 de zile de la data la care au fost obţinute 17 CADP, după privatizare, pentru suprafaţa de 26.639,05 mp. din totalul de 34 de terenuri prevăzute în lista menţionată anterior;
 • neclarificarea de către SC Electrica SA în sensul stabilirii suprafeţelor de teren care au rămas în proprietatea publică a statului şi suprafeţele de teren pentru care s-au emis CADP, a situaţiei celor 141 de terenuri care intrau sub incidenţa Legii 318/2003, pentru care SC Electrica Banat SA a depus, înainte de privatizare, documentaţia la MEC în vederea obţinerii CADP;
 • nemajorarea capitalului social al SC Electrica Banat SA înainte de privatizare şi nici după privatizare cu valoarea celor 185 CADP pentru terenuri în suprafaţă de 147.282,98 mp., obţinute înainte de privatizare.

În cazul contractului privind privatizarea SC Electrica Dobrogea SA s-au constatat neconcordanţe între prevederile clauzei din contractul de privatizare privind terenurile şi conţinutul anexei la aceasta în sensul că:

 • în clauză este specificat faptul că vânzătorul a aportat la capitalul social al societăţii toate suprafeţele de teren pentru care trebuie să se obţină CADP şi a căror valoare să fie aportată ulterior la capitalul social al societăţii, cu excepţia terenurilor din lista prezentată în anexa în contract, care intră sub incidenţa Legii 318/2003;
 • în anexa la Contract nu se regăseşte această listă, ci doar precizarea că “…la data de 31.08.2003 nu existau documentaţii depuse la MEC”, în schimb se regăseşte o listă cu un număr de 19 terenuri pentru care trebuia să se obţină CADP după privatizare şi un teren din localitatea Fierbinţi pentru care exista CADP cu valoarea căruia nu s-a majorat capitalul social al societăţii înainte de privatizare, dar nici după;
 • neurmărirea de către SC Electrica SA a obţinerii CADP pentru cele 11 terenuri în suprafaţă totală de 52.000,51 mp, din totalul de 19 terenuri prevăzute în anexa la contractul de privatizare ce urmau să se constituie aport în natură la capitalul social al SC Electrica Dobrogea SA;
 • nemajorarea capitalului social al SC Electrica Dobrogea SA prin aportul în natură al Vânzătorului, în termen de 30 de zile de la data la care au fost obţinute cele 8 CADP după privatizare, pentru suprafaţa de 21.086,49 mp, din totalul de 19 terenuri prevăzute în anexa la contractul de privatizare.

În cazul contractului privind privatizarea SC Electrica Moldova SA s-au constatat:

 • necuprinderea în contractul de privatizare a unei anexe în care să fie nominalizate suprafeţele de teren care fac obiectul clauzei din contractul de privatizare, în condiţiile în care valoareea terenurilor conform clauzei din contract a fost limitată la suma de 3.000.000 de euro;
 • neobţinerea CADP pentru două terenuri în suprafaţă de 5.448 mp (prevăzute în doarul de prezentare), în vederea aportării la capitalul social al SC Electrica Moldova SA, în condiţiile în care în contract se prevede ca termenul maxim de finalizare a obţinerii CADP şi aportarea la capitalul social al societăţii să nu depăşească un an de la data finalizării.

În cazul contractului privind privatizarea SC Electrica Oltenia SA s-au constatat:

 • necuprinderea în contractul de privatizare a unei anexe în care să fie nominalizate suprafeţele de teren care fac obiectul clauzei din contractul de privatizare, în condiţiile în care valoarea terenurilor conform clauzei din contract a fost limitată la suma de 1.000.000 euro, pentru terenurile care aveau obţinute CADP înainte de privatizare şi 1.000.000 euro pentru terenurile pentru care urmau să fie obţinute CADP după privatizare;
 • nemajorarea capitalului social al SC Electrica Oltenia SA (înainte de privatizare şi nici după, în termen de un an de la data finalizării), prin aportul în natură al Vânzătorului, cu valoarea a 13 CADP pentru terenuri în suprafaţă de 77.412 mp (prevăzute în dosarul de prezentare), obţinute înainte de privatizare;
 • nemajorarea capitalului social al SC Electrica Oltenia SA prin aportul în natură al Vânzătorului în termen de un an de la data la care au fost obţinute 21 CADP (prevăzute în dosarul de prezentare), după privatizare pentru terenuri în suprafaţă totală de 41.236 mp.;
 • neobţinerea de către Părţi, în termen de un an de la data finalizării, a 13 CADP pentru terenuri în suprafaţă totală de 20.862 mp (prevăzute în Dosarul de prezentare), în vederea aportării la capitalul social al SC Electrica Oltenia SA.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Muntenia Sud SA s-a constatat că în condiţiile în care prin clauza din Contractul de privatizare, “Titluri de proprietate asupra terenurilor”, s-a prevăzut că “Părţile se obligă să efectueze toate operaţiunile necesare pentru majorarea capitalului social al Societăţii cu valoarea terenurilor (calculată conform Legii Aplicabile) utilizate de Societate şi pentru care Societatea sau Vânzătorul a obţinut Certificate de Proprietate asupra Terenului”, la contractul de privatizare nu au fost anexate situaţii concrete cu privire la terenurile aflate în folosinţa societăţii, clauza din contract având caracter general.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.