Statul nu mai are bani! OUG pentru reducerea masivă a cheltuielilor

UPDATE Guvernul va aproba o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare până la sfârşitul anului pentru încadrarea în ţinta de deficit asumată, a afirmat, vineri, premierul Marcel Ciolacu.

„Astăzi, aprobăm o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetară asumată prin Programul de convergenţă. Am spus de la început că statul trebuie să fie primul care face economie. De aceea, limităm şi reducem cheltuielile bugetare până la sfârşitul acestui an. Trebuie să ţinem deficitul sub control şi să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR”, a transmis Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.

El a precizat că actul normativ nu se aplică cheltuielilor din domeniul sanitar şi din învăţământ.

„Dar, să fie şi mai clar: acest act normativ nu se aplică pentru cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuieli cu acţiuni şi programe de sănătate, precum şi în cazul cheltuielilor aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar”, a menţionat prim-ministrul.

Marcel Ciolacu a adăugat că, de asemenea, limitările nu se aplică în cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, adăugând că, pentru finalizarea acestora, Guvernul va face alocări din Fondul de rezervă.

Conform premierului, Executivul va sprijini finalizarea celor 2.800 de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

„Nu vizăm astăzi doar reducerea cheltuielilor bugetare, ci şi creşterea absorbţiei fondurilor europene. Sprijinim finalizarea celor peste 2.800 de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile ce trebuie încheiate până la sfârşitul acestui an, prin acordarea de împrumuturi de la Trezorerie către Primării. Mai întâi, în limita sumei de 1 miliard de lei”, a explicat Ciolacu

Guvernul va adopta vineri o OUG prin care se propune ca, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice să nu încheie angajamente legale aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute la următoarele articole de cheltuieli bugetare: 
a) ”Bunuri și servicii” pentru alineatele ”Furnituri de birou” și ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” ;
b) Reparații curente;
c) Bunuri de natura obiectelor de inventar;
d) Cărți, publicații și materiale documentare;
e) Consultanță și expertiză;
f) Pregătire profesională;
g) Studii și cercetări;
h) Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere;
i) Alte cheltuieli, cu excepția alineatelor ”Chirii” și ” Executarea silită a creanțelor bugetare”;
j) Asociații și fundații, cu excepția angajamentelor ce vizează domeniile ”Sănătate” și ”Asistență socială”.
Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, au obligația de a dispune măsurile necesare asfel încât plățile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie la titlul ”Bunuri și servicii”, să fie de cel mult media plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie, în limita bugetului aprobat la această natură de cheltuieli.
Aceste prevederi nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar. În situații temeinic justificate Guvernul României, poate aproba pe bază de memorandum încheierea de angajamente legale respectiv depășirea limitelor de plăți la titlul de cheltuieli bugetare ”Bunuri și servicii”. Memorandumul este inițiat de  ordonatorii principali de credite, iar în cazul unităților/subdiviziunilor administrativ- teritoriale, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la solicitarea justificată a acestora.
În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile şi autorităţile publice locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, nu pot finanța din fonduri publice, cu excepția celor provenite din donații și sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare  cum ar fi festivaluri, concerte, competiții locale, festivități, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea.
Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune măsurile necesare asfel încât plățile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie la cheltuielile de investiții să fie cel mult la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie, în limita bugetului aprobat.
Se propune ca, în situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru finanțarea Programului naţional de construcţii de interes public sau social, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să înştiinţeze Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A. cu privire la aceasta. După primirea înştiinţării C.N.I. dispune măsurile necesare pentru a nu înregistra plăți restante, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuă implementarea obiectivelor de investiţii din surse proprii sau alte surse legal constituite.
Se propune ca în anul 2023, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să nu se încheie angajamente legale pentru subprogramele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d), f), h) și m) din Anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția angajamentelor legale pentru ajustările de preț necesare ca urmare a creșterilor de preț la elementele de cost care intră în structura costului investițiilor și numai dacă acestea sunt strict necesare pentru finalizarea lucrărilor până la 31 decembrie 2023 și valoarea contractelor de finanțare încheiate nu mai permite alocarea de resurse financiare.
Prin derogare de la prevederile art. 31 și ale art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile  Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, plata sumelor stabilite prin titlurile de plată emise de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților până la data de 31 octombrie 2023 și neachitate de Ministerul Finanțelor, se efectuează începând cu 1 aprilie 2024.
Pe perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, se suspendă emiterea către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților titlurilor de plată realizată de în baza dispozițiilor Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv a Legii nr. 164/2014, cu modificările și completările ulterioare.
Tranșele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, care fac obiectul plății eșalonate, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum și tranșa aferentă anului 2023 din sumele reprezentând drepturi de natură salarială restante stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei prin acte administrative ale ordonatorilor de credite, a cătrei plată este reglementată prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătesc în anul 2024.
Aceste prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte tranșele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, reglementate prin actele normative prevăzute la același alineat.
Articolul IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 15 mai 2023, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Se reglementează posibilitatea disponibilizării la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului respectiv efectuării de virări de credite de angajament și credite bugetare pentru anumite categorii de cheltuieli finanțate de la titlurile 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri  externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR” și  61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”.
În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba utilizarea excedentului anilor anteriori nerepartizat potrivit legii, exclusiv pentru asigurarea finanțării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, inclusiv a celor finanțate din Programul Național de Redresare și Reziliență. Fac excepție de la aceste prevederi sumele aflate în excedentul  anilor anteriori, a căror destinație a fost stabilită prin acte normative.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, destinate finanțării plății burselor cuvenite elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat rămase neutilizate după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei 01 ianuarie-31 august 2023, se disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, precum și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, aprobate municipiului București, destinate finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie – iunie a anului şcolar 2022 – 2023, rămase neutilizate după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei de implementare, se disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Se propune ca, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) şi ale art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2023 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor asigurărilor sociale să fie autorizați să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate. În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.91 din Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj. Se propune modificarea prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, în sensul clarificării faptului că plata sumelor se realizează în limita disponibilului din Fondul de Tranziție Energetică. Se propune ca sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,  prevăzute la poziția 43 din anexa nr.7 la Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 rămase nerepartizate la data de 15 decembrie 2023 să fie disponibilizate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2023.
Se propune ca ministerele şi Secretariatul General al Guvernului să poată iniția proiecte de acte normative, având ca obiect acordarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, destinate finanțării unor cheltuieli ale autorităților administrației publice locale, care se înscriu în domeniul lor de activitate. Se propune ca, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile deliberative ale administrației publice locale aprobă lunar, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de cheltuieli, în funcție de estimarea încasării veniturilor bugetare, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite ai bugetului local și ordonatorii de credite ai instituțiilor subordonate pot efectua plăți pentru lunile noiembrie și decembrie 2023. Se propune ca, pentru a asigura aplicarea rapidă a prevederilor  articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare , Ministerul Finanțelor să fie autorizat să opereze direct modificările necesare în structura bugetului de stat și volumul și structura bugetului ordonatorului principal de credite, dacă acesta nu răspunde solicitării în termenul prevăzut de lege.
Se propune ca, începând cu data de 1 noiembrie 2023 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, care la data de 31 octombrie 2023 înregistrează în execuția bugetară la unele titluri din clasificația economică ale unui capitol bugetar, cu excepția cheltuielilor aferente finanțării externe nerambursabile, plăți sub 50% din valoarea creditelor bugetare aprobate să fie obligați să disponibilizeze la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului minim 10% din valoarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate în buget la acea dată la solicitarea Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile de la data solicitării. Procentul de reținere se stabilește de către Ministerul Finanțelor prin adresa de solicitare.
Se propune ca, începând cu data de 1 decembrie 2023 în Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului să se poată disponibiliza sume reprezentând credite bugetare neutilizate de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat la solicitarea Ministerului de Finanțe, în termen de 5 zile de la această solicitare, fără a afecta activitatea curentă și de investiții finanțată din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri alocate prin P.N.R.R. dacă din estimarea execuției bugetare la nivelul ordonatorului principal de credite, până la data de 31 decembrie 2023, rezultă că creditele bugetare nu sunt utilizate în totalitate.
După expirarea termenului prevăzut Ministerul Finanţelor este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat până la momentul transmiterii de către aceștia a solicitării de disponibilizare.
Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 1
Cosmin Pam Matei 4492 Articole
Author

15 Comentarii

 1. …hihi!…v-ati pus si pprimarii in cap, se apropie craciunul, mai scoteau si ei de-o ciorba, de-o maslina, sa mananca si gurile lor ceva…inca mai sperati ca veti castiga alegerile?…eu, in locul vostru as incepe sa ma-ntreb ce fac dupa ce nu mai pup parlamentul, ca nu sunteti in stare de nimic altceva decat de furat de la stat, adica de la noi…

 2. ‘Statul’ nu mai are pentru ca e furat de japitele inculte ajunse, cica, sa il conduca.
  Noapte bună, România! Te-au îngropat proștii ticăloși.

 3. Statul nu mai construieste in fiecare localitate Fântână càntătătoare, de cel putin un milion euroi bucata?

 4. Să înțelegem că e mesaj cu subanteles pentru majoritatea cetățenilor, dar cum sa aibă daca sunt legați direct la supt din vaca numita buget de stat(a se citi legați și fura prin lege cu dedicație)?

 5. de a opri hemoragia, daca anul trecut deficitul era de 2,9% la noua luni, in ultimul trimestru toti sefii de agentii s-au pus pe cheltuit de s-a ajuns la un deficit de 5,68%, de ce nu exista raspundere pt modul cum au gestionat? cum justifica faptul ca in trim. IV au cheltuit cat restul anului? Ce vrajeli au facut si fac in fiecare an bugetarii? „Isi trag” prime de performanta? cum pot ca pe ultima suta sa cheltuiasca zeci de miliarde? Iar daca vreti sa va vaicariti pt ca guvernul vrea sa-i tempereze pe pupilele, vorba lui L. Orban:”si-au angajat amantele, etc.” Sigur este de fatada pt ca si Ciolacu are foc la inima sau la batranete si ii intelege pe toti confratii ajunsi la andropauza…ca doar sunt barbati

 6. SA PLATEASCA CE AU FURAT DIN 2020! UNDE SUNT BANII DE LA CASS? ALOOO? TOATA TAGMA COVRIGATA SA DEA BANII INAPOI FURATI DIN IMPRUMUTURILE ABERANTE ! SE NUMESTE DISTRUGEREA ECONOMIEI, FRAUDA SI CRIMA ORGANIZATA! NU NOI TREBUIE SA PLATIM, CI VOI TOTI, CEI CARE FURATI SI IMPRUMUTATI BANI IN CONTUL NOSTRU! NU NOI AM CERUT OTRAVA! NE-ATI DISTRUS AFACERILE MICI, DE SUPRAVIETUIRE, IAR ACUM SUNTETI PUSI PE NOI CA SA PIERDEM PROPRIETATEAM CARE INSEAMNA SUVERANITATEA SI INDEPENDENTA OMULUI DE RAND,, CAR EMUNCESTE PENTRU EL! ATI BIROCRATIZAT DIGITAL INSTITUTIILE PUBLICE IN ASA FEL INCAT OMUL DE RAND SA NU MAI POATA DECLARA DACA NU ISI CUMPARA CALCULATOR, INTERNET SI SMARTPHONE!! CAND TE TREZESTI ROMANE? MINISTERUL DIGITALIZARII? CINE A CERUT ASA CEVA? CINE SUNT ASTIA? O ARMATA DE SECURISTI IMBARLIGATI IN AFACERI DE APARTAMENT CU STATUL! TREZESTE-TE GHEORGHE! TREZESTE-TE IOANE! EI SE IMBOGATESC PRIN FURT SI CRIMA IN CARCA TA OAAAIEEE CARE DORMI!

 7. Da cu investitiile absolut inutile, ce faceti ?
  Le continuati ?
  Sali de sport la tara, care au costat milioane si stau inchise bine mersi, ca nu-i cine sa le foloseasca.
  Bine ca si-au umplut buzunarele constructorii sponsori la partide.
  Si cite astfel de investitii fara nici un rost !

 8. (editat), nu mai arunca banii pe arme și închide de tot ajutoarele pentru Ucraina și Moldova, că n-ai întrebat poporul român dacă e de acord să moară de foame ca să-ți plătești tu funcția din banii lui!

 9. Lelea Eufrosina din piata de zarzavat o intreba deunazi pe tata Leana de la raionul lactate:
  – Cum se face, tata, ca astia (si arata in sus, adica guvernantii) au primit atatea miliarde de la UE, si tot in deficit sunt?
  Tata Leana isi facea de lucru cu niste borcane de smantana si nu raspundea nimic…In cele din urma lelea Eufrosina nu mai rezista si da tot ea verdictul final:
  -Iti spui io cum sta lucrurile! La astia le trebe un Vlad Tepes!

 10. Simpla chestiune de timp pana la intrarea in Incapacitate de plata, adica GRECIA scrie pe noi!
  „Guvernare buna”, zice dl Haos Werner Iohannis e tare multumit!!!

 11. Statul nu mai da bani pe cantautoarea la „Mama, sunt beata” ?

 12. ma intreb daca vreunul de pe aici isi aduce aminte ca atrageam atentia ca asta o sa urmeze inca de prin primavara…

 13. Soluia exista si este una singura: reducerea aparatului bugetar cu 25-30%. Restul este apa de ploaie si vorbe in vant!!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.