Despre CFR Călători și pierderile sale

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Societatea Națională de Transport Feroviar CFR Călători, aflată în proprietatea Ministerului Transporturilor, va raporta în acest an pierderi de 360,1 milioane de lei și plăți restante în valoare de 250 milioane de lei, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern. Rezultatele reprezintă o ușoară îmbunătățire față de cele din 2020, când s-au consemnat o pierdere de 376,4 milioane de lei și plăți restante în valoare de 254,7 milioane de lei.

Conform notei de fundamentare a HG, indicele de creştere al cheltuielilor totale ȋn anul 2021, de 6,37%, este mai mic decît indicele de creştere al veniturilor totale, de 8,36%, astfel că societatea se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 – privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială a fost fundamentat prezintă o scădere cu 3,98%, respectiv cu 40.847 mii lei față de cheltuielile de natură salarială programate și aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin H.G. nr.861/2020.

Totodată cheltuielile de natură salarială programate în anul 2021 cuprind și influența de 240 mii lei care reprezintă reîntregirea cu sumele aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară, conform art.48 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 15/2021- Legea bugetului de stat pe anul 2021 și prevederilor HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Numărul de personal programat la finele anului 2021 va fi mai mic față de cel programat și aprobat la finele anului 2020, cu 1.000 salariați, iar numărul mediu de salariați programat la finele anului 2021 este mai mic decât cel programat și aprobat pentru anul 2020 tot cu 1.000 salariați.

Nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mare cu 8,52% față de cel realizat la data de 31.12.2020 iar productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu estimată pentru anul 2021 este mai mare cu 52,55% față de cea realizată la data de 31.12.2020.

În anul 2021, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. va continua măsurile de îmbunătațire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.38/22.07.2021 a fost avizat Planul de măsuri în vederea eficientizării activității Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. și care urmează să fie aprobat de reprezentanții Adunarii Generale a Acționarilor.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost estimate în scădere cu 20,22% față de cele programate pentru anul 2020 și în creștere cu 14,72% față de cele realizate la data de 31.12.2020 și vor fi asigurate din surse proprii în valoare de 231.424,32 mii le, astfel:

-amortizarea în valoare de 153.532,20 mii lei;

-alte surse în valoare de 77.892,12 mii lei care se compun din sumele rămase din recapitalizarea aprobată în conformitate cu art.12, alin.3 din OUG nr.135/2020, modificată prin OUG nr.161/2020 în valoare de 72.470,20 mii lei și din sumele rămase din anul 2019 din fonduri de recapitalizare în valoare de 5.422 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții au fost estimate în scădere cu 20,22% față de cele programate pentru anul 2020 și în creștere cu 14,72% față de cele realizate la data de 31.12.2020.

Indicatorii economico – financiari, cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, au următoarele valori:

-productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat, va crește cu 52,55% față de cea realizată la data de 31.12.2020;

– nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mare cu 8,52% față de cel realizat la finele anului 2020. Pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A., anul 2020 nu poate fi considerat un an de referință, datorită măsurilor aplicate la nivelul societății, deoarece nu se poate realiza o comparație reală între câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 și câștigul mediu lunar estimat pe anul 2021, deoarece cheltuielile de natură salarială programate pentru anul 2021 au fost fundamentate avându-se în vedere câștigul mediu salarial realizat în luna decembrie 2020 și câștigul mediu salarial realizat în primele 5 luni ale anului 2021, prin aplicarea prevederilor privind drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, la nivel de unitate, pentru un număr mediu de salariați programat în anul 2021 de 12.000 salariați diminuat față de numărul mediu de salariați realizat în anul 2020 de 12.084 salariați.

Totodată, societatea menționează că fundamentarea cheltuielilor de natură salarială estimate pentru anul 2021 în valoare de 985.500 mii lei, care au fost reduse față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programat în ultimul buget al societății aprobat prin HG nr.861/2020, respectă prevederile art. 48 alin. (1) din Legea nr. 15/2021 legea bugetului de Stat.

Numărul de personal programat la finele anului 2021 este de 12.014 salariați, iar numărul mediu de salariați programat la finele anului 2021 este de 12.000 salariați și a fost estimat sub nivelul numărului de personal programat în anul 2020 de 13.014 salariați și sub nivelul numărului mediu de personal programat în anul 2020 de 13.000 salariați.

Numărul de personal programat la finele anului 2021 este de 12.014 salariați, iar numărul mediu de salariați programat la finele anului 2021 este de 12.000 salariați și a fost estimat sub nivelul numărului de personal programat în anul 2020 de 13.014 salariați și sub nivelul numărului mediu de personal programat în anul 2020 de 13.000 salariați.

Pentru anul 2021, câștigul mediu pe salariat în valoare de 6.772,64 lei/salariat rezultat din raportarea cheltuielilor de natură salarială (diminuat cu influența sumei de 240 mii lei) la un număr mediu de salariați de 12.000 salariați este mai mare cu 8,52% decât câstigul mediu pe salariat realizat în anul 2020 de 6.240,66 lei/salariat, care a rezultat din raportarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2020 la un număr mediu de salarati de 12.084.

Această creștere a câștigului mediu pe salariat în anul 2021, este posibilă în condițiile în care societatea a redus cheltuielile de natură salarială în anul 2021 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat pe anul 2020 (985.500 mii lei programat în anul 2021 față de 1.026.347 mii lei programat în anul 2020), datorită faptului că în anul 2020 activitatea societății a fost redusă în contextul demersurilor legislative întreprinse de autoritățile române pe perioada stării de urgență/alertă, fiind aplicate măsuri de reducere a programului de lucru al salariaților de la 5 la 4 zile pe săptămâna pe o perioada de 3 luni și intrarea în somaj tehnic a salariaților afectați de întreruperea temporară a activității. În acest sens au fost emise Deciziile Consiliului de Administrație nr. 8/19.03.2020, nr.14/02.04.2020, nr.18/15.04.2020, nr. 19/15.05.2020, nr. 23/20.05.2020 si nr. 22/20.05.2020.

În anul 2020, urmare aplicării măsurilor de reducere a programului de lucru, intrarea în somaj tehnic a salariaților afectati de întreruperea temporară a activității coroborate și cu reducerea numărului de personal (numărul de personal bugetat de 13.000 salariați s-a redus la 12.084 salariați în execuție), s-a înregistrat o economie a cheltuielilor de natură salarială față de nivelul bugetat în anul 2020, în valoare de 111.774,56 mii lei (1.026.347 mii lei bugetat anul 2020 versus 914.572,44 mii lei realizat anul 2020), care a condus în consecință și la diminuarea câștigului mediu salarial realizat în anul 2020 la 6.240,66 lei/salariat față de câstigul mediu salarial estimat în bugetul anului 2020 de 6.502,22 lei/salariat.

În condițiile în care în anul 2020 nu s-ar fi luat măsurile de reducere a cheltuielilor de natură salarială (fondul de salarii + tichete + cheltuieli sociale) aceste cheltuieli în execuție ar fi inclus și valoarea economisită care a fost obținută atât prin măsurile expuse mai sus cât și din reducerea numărului de personal pe cale naturală, astfel ca numărul de personal programat și aprobat în anul 2020 prin HG nr.861/2021 de 13.000 salariați s-a redus la 12.084 salariați în execuție.

Numărul de personal programat la finele anului 2021 va fi mai mic decât cel programat și aprobat în anul 2020 cu 7,68% (1.000 salariați), iar numărul mediu de personal estimat pentru anul 2021 va fi mai mic cu 7,68% (1.000 salariați) decât numărul mediu de personal programat și aprobat în anul 2020;

Cheltuielile de natură salarială sunt programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în scădere cu 3,98% față de cele programate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin H.G. nr.861/2020 și în creștere cu 7,76% față de cele realizate la data de 31.12.2020. În cheltuielile de natură salarială este cuprins și efortul financiar de 240 mii lei rezultat din aplicarea salariului de baza minim brut pe țară pe anul 2021, conform HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În bugetul anului 2021 s-a programat un număr mediu de salariați de 12.000, în scădere fata de execuția anului 2020 când s-a înregistat un număr mediu de salariați de 12.084.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale vor ȋnregistra o scădere cu 1,84% față de cele realizate în anul 2020.

Creanţele restante pentru anul 2021 au fost estimate în creștere cu 14,08% față de cele realizate în anul 2020. Valoarea de 100.000 mii lei reprezintă creanțe restante, estimate pentru anul 2021 și includ sume de încasat prevăzute în sentințele rămase definitive din procesele câștigate cu Ministerul Trasporturilor și Infrastructurii și sume de încasat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară reprezentând facilitați de călătorie, acordate anumitor categorii sociale, în baza unor legi speciale.

Plăţile restante, pentru anul 2021, au fost estimate în scădere cu 1,87% față de cele realizate în anul 2020, respectiv de la 254.768,29 mii lei(2020) la 250.000 mii lei (2021).

La data de 31.12.2020 din totalul sumei de 254.768,29 mii lei, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. înregistrează suma de 178.633 mii lei față de Compania Națională CFR – S.A. care reprezintă cca 70% din totalul plăților restante iar diferența de 30% se înregistrează la alți furnizori.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. a programat reducerea plătilor restante în anul 2021 față de nivelul realizat la 31.12.2020, având în vedere prevederile art.48, alin.(10) din Legea nr.15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021. Reducerea plăților restante în anul 2021, poate fi realizată doar prin realizarea targetului de încasări directe prognozat în proiectul de buget pentru anul 2021, prin încasarea la zi a tuturor creanțelor de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară precum și prin alocarea compensației bugetare la nivelul necesarului ;

-pentru anul 2021 se estimează o pierdere mai mică decât cea înregistrată la 31.12.2020 cu 4,35%, respectiv în valoare de 360.102 mii lei .

La data de 31.12.2020, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. înregistrează pierdere contabilă din anii precedenți anului 2021, în valoare de 2.020.861 mii lei.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Cosmin Pam Matei 4403 Articole
Author

2 Comentarii

  1. Alta mega-„privatizare” la orizont. Abia asteapta Catu sa mai vanda, sa mai amaneteze sau sa mai imprumute ceva, ca de aia e pus acolo. Uriasa suma de 1 dolar contra careia va fi vandut CFR-ul va compensa din plin secolul si mai bine de existenta a acestei cai de comunicatie, atentie, STRATEGICE in orice razboi.

  2. Cum să circuli cu trenul când:
    1) nu poti urca în tren. Peron înalt de peste 60 cm . Noi nu suntem sportivi!
    2) nu poti coborâ . Trebuie să sari și îți rupi picioarele. De bagaj nu mai vorbim.
    3) lipsa aerului face călătoria imposibilă.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.