Andrei Marga: Istoriografia naivă

Conflictele europene sunt însoțite de narațiuni concurente ale istoriei, care invocă unele sau altele dintre condițiile unei situații și le ierarhizează. Narațiunile se ridică însă prea rar la cuprinderea întregului situației. De aceea, ele întrețin divergențele, dacă nu cumva le și provoacă câteodată.

Este de recunoscut că istoria care se oferă oamenilor prin educație, media și dezbateri le afectează ideile și atitudinile. Au fost epoci în care cel mai mare impact l-a avut, totuși, religia. Au fost și perioade în care influența majoră a revenit științelor. În vremuri de schimbări, a contat filosofia. Azi, se dă crezare mai curând altor surse decât experiența sau cunoașterea științifică, încât se conturează epoca pe care unii o socotesc a „post-adevărului”. Se trăiește cu fața spre trecut, încât istoriografia influențează cel mai direct comportamentele.

Fiecare dintre noi îmbrățișează anumite scrieri ale istoriei, care îi și modelează înțelegerea. În ceea ce mă privește, modelarea a venit în perioada studiilor dinspre reconstituiri precum cea a lui Leon Robin, a antichității grecești, Friedrich Gundolf, cu biografia lui Goethe, David Prodan cu profilarea mișcării Suplex Libellus Valachorum, istoria intelectuală a SUA, cu Henry S. Commager și Ralph B. Perry, cu monografierea unui fenomen istoric de către Martin Broszat (Der Staat Hitlers, 1969) și altele. Sau, mai recent, din cercetările lui Louis Menand (The Metaphysical Club, 2001), John K. Fairbank (China. A New History, 2006), Robert Wistrich (Laboratory for World Destruction. Germans and Jews in Central Europe,2007), din monografia unei politici (Robert Nalbandov, Not by Bread Alone: Russian Foreign Policy under Putin, 2016) sau a unei evoluții (Theo Sommer, China first. Die Welt auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert, 2019). Toate acestea sunt elaborate din perspectiva restituirii întregului a ceea ce este cercetat.

La polul opus, multe reconstituiri istorice nu au intenția restituirii întregului și nu stăpânesc procedeele analitice și hermeneutice indispensabile. Unele pot fi reușite ca documentare, subtilitate intelectuală, limbaj, dar nu angajează gândirea, cu orizontul ei fecund.

De pildă, la noi, astăzi, istoricii urcă rareori mai sus de abordări parțiale. Din acest motiv, nu au putut da nici măcar istoria concludentă a României la Centenar. Mai nou, își și adresează obiecții neobișnuite, după care unii ar măslui izvoare pentru a le ieși o istoriografie liricoidă, la care se rezumă de fapt.

Pentru cine este sensibil la redarea adevărului istoric și-și dă seama cât de mult depind atitudinile oamenilor de cunoștințe, apele nu au cum să fie liniștite. Depindem ca cetățeni de istoriografie, dar este, oare, scrierea istoriei de care este nevoie în stare să redea cu acuratețe ceea ce a fost și să alimenteze atitudini rezonabile?

Când vorbesc de ape mișcătoare, nu mă refer aici la schimbarea conceptuală ce survine continuu în istoriografie. Mai nou, desigur, din îmbrățișarea componentei existențiale a acțiunilor care au creat evenimente sau a trecerii la funcționalism ori la pragmatica comunicării. Nu mă refer nici la preluarea în metodologii a mentalității, demografiei, geopoliticii, culturii, discursului public, estompate în tradiția scrisului istoric.

Am în vedere aici ceea ce numesc „maladia simplismului”. Ea constă în aceea că unele narațiuni, din cauza culturii sărace sau prin interpretare, fac reduceri ale realității cercetate și ajung la optici simplificatoare. De obicei, ele sunt mai vehemente, dar aceasta nu are cum ascunde lacune de fond privind considerarea faptelor și prelucrarea lor. De altfel, cei mai calificați istorici din timpul nostru semnalează că, în situații importante, istoriografia nu a captat realitatea și propun salutare corecturi. Din nefericire, adesea târziu, căci clișeele comode se instalează mai repede decât adevărurile.

Firește, nu este vorba aici de pretenția trivială ca redarea istorică să nu lase în afară vreun amănunt. Știm că amănuntele sunt parte a realității, dar una este istoria așa cum s-a petrecut, alta este reconstituirea, ce rămâne fatal selectivă. Nicio reconstituire istorică nu epuizează amănuntele, dar poate fi optimă dacă asigură captarea întregului realității considerate. Abia istoriografia care captează întregul este altceva decât propagandă și rezistă timpului.

Teorema mea aici este că, atunci când rămâne la simplificări și la fragmente, istoriografia nu poate trece dincolo de explicații plauzibile, la cunoașterea și înțelegerea faptelor. Istoricul nu atinge decât cel mult tablouri, unele printre altele, ale realității cercetate.

Putem admite, desigur, că principiul captării întregului realității este normativ. Dar acest fapt nu justifică desconsiderarea lui. Căci, invers, nesatisfacerea principiului se plătește cu prețul nerelevanței, dacă nu cumva al instrumentării de către forțe preocupate mai mult de dirijarea opiniilor, decât de adevăr.

Dau în cele ce urmează două exemple de ieșire de sub acest normativ, cu consecințele de rigoare. Apoi aduc în discuție scrieri în care s-a semnalat că, încălcându-se principiul, reconstituirea eșuează.

Ne aflăm, cum se știe, după consumarea istoriografiei „materialist istorice”, bazată pe interpretarea faptelor prin prisma „determinării conștiinței de către existență”. Ea a fost pe drept acuzată că nu dă seama de ceea ce s-a petrecut în conștiința oamenilor. Desigur, sunt situații în istorie când existența are sub control conștiința, numai că ele nu sunt generalizabile, iar conștiința este inerentă vieții umane.

Se părea că simplismul a dispărut, odată cu această istoriografie. În timp, însă, s-a revenit la simplificări analoage. Două exemple.

Primul este scrierea istoriei pe dimensiunea „luptei pentru putere”. Punctul ei de plecare se află la Martin Heidegger, care vedea în anii treizeci două pericole pentru Germania: bolșevizata Rusie și pragmatista Americă. Dinspre Rusia, el vedea venind „revoluția” și felul de a fi „asiatic”, dinspre America se anunțau liberalismul și gândirea utilitaristă, care ar antrena „dezrădăcinarea”. Heidegger le-a opus național-socialismul și a și vorbit la un moment dat de „adevărul interior și grandoarea” mișcării. Ulterior, pe fondul catastrofei Germaniei, Heidegger a făcut răspunzătoare o forță anonimă, adăpostită în expansiunea științei unite cu tehnica de producție.

Această optică Ernst Nolte a aplicat-o în scrierea istoriei. El a interpretat secolul al XX-lea drept confruntare pentru controlarea societății moderne. În Războiul civil european 1917-1945. Național-socialism și bolșevism (1997) – pe care autodenumita „dreaptă” politică din Europa Centrală și Răsăriteană  a zilelor noastre o ia ca ultim cuvânt – Ernst Nolte susține că antagonismul bolșevism-nazism ar fi miezul istoriei europene. El fiind vizibil interesat mai puțin de probe factuale și mai mult de plauzibilitate ideologică și de indicarea de vinovați convenabili. Punctul de plecare și l-a luat, de altfel, din discursurile lui Hitler ajuns cancelar.

Nu sunt însă probe că acel conflict, care a avut, se știe, implicații grave și a fost încărcat de crime, a fost central în configurarea istoriei europene. Joachim Fest (În buncăr cu Hitler. Ultimele zile ale celui de al treilea Reich, 2014) a și argumentat că evenimentele din Germania anilor treizeci nu duceau ineluctabil la preluarea puterii de către Hitler. Iar regimul nazist și-a construit viziunea asupra lumii, scopurile politice și militare din el însuși. Situația a fost aparte prin aceea că „nicăieri în țări zguduite de tulburări nu s-a întâlnit în perioada interbelică vreo persoană care să aibă o abilitate retorică precum Hitler, care să dispună de capacitatea lui organizatorică și de priceperea lui tactică”.

Al doilea exemplu este abordarea istoriei pe dimensiunea „luptei libertății contra autoritarismului”. Karl Popper a privit istoria din punctul de vedere al posibilităților de trecere la o „societate deschisă”. Despre aceasta vorbise Henri Bergson, dar, în înțelegerea popperiană, „societatea deschisă” ar fi asigurată deja prin aceea că neoliberalismul preia direcția.

Între timp, „lupta libertății contra autoritarismului” a devenit deviză de politică internațională, cu un întreg arsenal de susținere mediatică.  Karl Popper nu a scris istorie, dar discipolii săi postulează  azi că „lupta” pentru libertate individuală este suficientă, iar istoria contemporană ar fi istoria ei. Dă rezultate o asemenea abordare?

Libertatea individuală este condiția unei vieți demne de om. Dar cursul istoriei este mai complicat. Au fost și sunt, de pildă, societăți în care tocmai în numele libertății individuale, ruptă în prealabil de celelalte valori, s-a instaurat autoritarismul. Și se instaurează, în continuare. Sau în care libertatea este convertită în „corectitudinea politică” a zilelor noastre, pentru scopuri străine de înaintarea ei.

De aceea, lui Karl Popper i s-a replicat pe loc că ignoră instituțiile și schimbările din societate (Theodor W. Adorno), încât ajunge nu la societate deschisă, ci la inversul acesteia. Tezei sale i se replică azi că nu face față istoriei (Henning Ottmann). Atunci când libertatea nu-și asociază responsabilitatea, ea sucombă. Libertatea individuală este fundamentală, dar este de luat mereu împreună cu conștiința dificultăților pe care le întâmpină și cu tematizarea lor.

Dintre istoricii care și-au dat seama că încălcarea principiului restituirii întregului duce la erori, îl am în vedere, în primă linie, pe Florin Constantiniu. Istoricul cel mai cultivat al momentului a publicat O istorie sinceră a poporului roman (Univers Enciclopedic, București, 1997). Nu insist asupra motivației cărții – aceea de a elibera istoriografia de prezentarea cvasireflexă a unei „succesiuni de victorii şi acte de eroism, săvârșite de viteji şi înțelepți fără nici un cusur”, prin dezvăluirea complicatelor contexte ale deciziilor, atestate de izvoarele însele. Florin Constantiniu reia propunerea lui Charles Seignobos (Histoire sincere de la nation francaise,1933), fiind preocupat să scrie istoria așa cum a fost. De pildă, relativ la actul din 1600, prin care cele trei ţări române au fost aduse sub autoritatea lui Mihai Viteazul (1593-1601), Florin Constantiniu trage concluzia că „Unirea din 1600 fusese înfăptuită de Mihai Viteazul sub presiunea împrejurărilor”. El argumentează că „la data înfăptuirii, conștiința de neam nu devenise conștiință națională” și invocă în sprijin o nouă investigare a arhivelor și date noi.

Sinceritatea ar trebui să fie prima însușire a unui istoric. Citindu-l pe exigentul Florin Constantiniu se pune întrebarea: Cât este istorie sinceră și cât istorie nesinceră în ceea ce se trimite pe piață?

Nial Ferguson a publicat The Pity of War: Explaining World War One (Basic Books, New York, 1999), în care, după investigarea de arhive comerciale și militare nedefrișate, a căutat să aducă la realitate istoria Primului Război Mondial.  Nu insist nici aici asupra motivației acestei cărți. Ea este favorabilă păstrării Imperiului Britanic. După părerea lui Nial Ferguson, guvernul britanic a făcut calcule greșite și, în loc să stea deoparte, a intrat în 1914 în război cu Germania și ar fi astfel la originea războiului mondial. Dacă s-ar fi ajuns la o înțelegere între Marea Britanie și Germania, istoria ar fi luat un cu totul alt curs:  Germania ar fi câștigat în Europa și ar fi creat de pe atunci ceva aidoma uniunii europene de mai târziu, s-ar fi salvat milioane de vieți omenești, Marea Britanie și-ar fi păstrat imperiul, iar centrul finanțelor mondiale ar fi rămas City of London. Înfrângerea Germaniei a atras  schimbări de proporții în lume și disoluția Imperiului Britanic.

Ne interesează însă aici cercetarea istorică mai degrabă decât speculația contrafactuală. Pe de o parte, Nial Ferguson respinge derivarea războiului din poziția Germaniei în Europa Centrală, care ar fi împins-o la inițiativă militară. Pe de altă parte, el respinge derivarea comportamentului german din mult clamata „cale aparte (Sonderweg)” a evoluției Germaniei. Teza lui Nial Ferguson este aceea că Germania s-a angajat într-un război preventiv ca urmare a faptului că guvernul britanic a încurcat lucrurile. Diplomația britanică a fost cea care a făcut ca un război ce putea fi, eventual, regional, să devină un război mondial. Nu în Germania imperială au fost rădăcinile nazismului, ci în Primul Război Mondial și urmările sale.

Nial Ferguson demontează ceea ce el numește „mituri” ale istoriografiei despre Primul Război Mondial. Bunăoară, că Germania ar fi fost o țară militaristă – când nu a fost; că Germania ar fi stimulat Anglia să se alieze cu Franța și Rusia – de fapt Anglia a fost cea care a căutat aliați puternici; că dezvoltarea Germaniei ar fi creat temeri Marii Britanii – în fapt, erau prejudecăți britanice față de progresele germane; că limitarea înarmării germane ar fi fost datorată, înainte de 1914, economiei – nu, aceasta s-a datorat bugetelor și lipsei suportului  politic;  că Germania ar fi fost agresivă față de Marea Britanie – nu a existat așa ceva; că a fost entuziasm pentru război în Germania – entuziasmul nu a fost deloc general; că armatele aliate erau mai puternice – nu, cea germană era mai puternică; că britanicii au tratat mai bine prizonierii de război – nu, adesea îi omorau, pur și simplu; că Germania a fost ruinată economic de reparații prevăzute de tratatul de la Versailles – nu a fost, dar a lipsit voința politică de a executa reparațiile.

Dacă cel mai profilat istoric al contemporaneității și-a dat seama că interpretări în vogă de evenimente cruciale nu rezistă examinării precise, nu ar trebui puse întrebări? Cât este de fapt „mit” în scrierea istoriei?

Să rezumăm: pe piață este destulă istorie scrisă dogmatic, istorie aservită vederilor simplificatoare, istorie nesinceră, istorie mitizantă. Altfel spus, pe scenă este istorie la distanță de ceea ce s-a petrecut în realitate – o istoriografie, într-un anumit înțeles, naivă, oarecum precară și rămasă datoare în raport cu faptele atestate de izvoare. Ce încredere mai poate avea cititorul care vrea să fie informat și are scrupule? Pe ce-și poate întemeia atitudinile?

Se construiește și azi istoriografie naivă și pentru naivi, ori de câte ori apar conflicte și mai ales pe teritoriul istoriei recente. Și cu atât mai mult când arhivele au stat zăvorâte și abia au început să se deschidă. Ne putem imagina efectele desecretizării de arhive decise nu demult la Washington, Moscova, Vatican? Cel de Al Doilea Război Mondial și „războiul rece” sunt încă evident afectate de o astfel de „naivitate”, din cauza proximității față de interese existente și a insuficientei explorări a arhivelor. Iar pe terenul istoriografiei naive, oamenii controversează fără șanse mari de dezlegare a disputelor.

Trăim într-o cultură în care ne asumăm inevitabil o imagine despre trecut. Pentru a ne păstra însă raționali, rămâne obligația considerării faptelor și a cântăririi cu moderație a tuturor probelor. Avem de luat decizii, iar în fiecare implicăm certitudini privind istoria. Nu poate consola formula lui Lucien Febvre, „istoricul nu este cel care știe, ci cel care caută”. Este nevoie de reconstituiri făcute cu acuratețe, dar și de redarea întregului. Nu putem să nu recunoaștem că Tacitus avea dreptate cu maxima „sine ira et studio”. Doar că maxima este mereu invocată și prea mult trădată.

Azi este limpede că pentru a ajunge la istorie așa cum a fost, buna credință și simpla etică a cercetării nu ajung. Mai este nevoie de explorarea arhivelor și, desigur, de stăpânirea epistemologiei și metodologiei care duc la țintă. Iar pe un plan mai larg, de înțelegerea comunicativă a adevărului. În orice caz, conștientizând parțialitatea și fragmentarismul, se poate părăsi istoriografia naivă, spre o istorie pentru cetățeni maturi într-o democrație curată. (Din volumul A. Marga, Vocația gândirii în crizele de azi, în curs de publicare)

 

Andrei Marga

 

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 17
Andrei Marga 585 Articole
Author

104 Comentarii

 1. Da, înapoi la cunoștințe de istorie serioase! Destule improvizații împiedică adevărul și fac rău. Numai cu adevărul este soluție omenească.

 2. in lume este multa interpretare ca sa nu spun lipsa de adevar. Stiti sau poate nu ca unii istorici se mandresc spunand ca: Zalmoxis a fost sclavul lui Pitagora. Adevarul este altul Herodot, in Istorii, spune ca:”unii spun , dar el nu crede pt ca Zalmoxis a trait mult inaintea lui Pitagora”. Apoi daca citesti din Pitagora descoperi ca el vorbind despre Thales relateaza despre obiceiul getilor de a-si pune copiii in blana de urs pe care o numesc zalmos ca sa iaba putere” Nicidecum nu se pomeneste de Zalmoxis, iar Pitagora a ajuns sclav. In Romania complexul de inferioritate ii face pe unii sa isi imagineze orice si sa para o mandrie ca a ajuns pana si sclavul lui Pitagora. La fel toti complexatii n-au aflat ca pot exista descoperii simultane si in fizica pot fi considerati ca autori doi savanti din locuri diferite pt aceeasi teorie. Asa se face si cu metalurgia desi Europa are munti metaliferi/zacaminte, carbune chiar aveam antracit, ni se spune ca a trebuit sa vina din Kurgan de la mii de km unii sa ne invete sa producem bronzul, noi care am reusit sa avem o scriere mai veche cu o mie de ani inaintea Sumerului Tartaria 5.500 iHr. In schimb nu se pomeneste de ”cuiul” getic care nu rugineste, asa pt ca unora le ”p…te” tot ceea ce s-a creat in spatiul nostru/implicit european, desi sunt dovezi ca poporul lui Rama a pornit de aici, poate din Agnita si a ajuns in India inainte de ultima glaciatiune cand in miturile indiene apare plecarea spre rasarit ca sa-l roage pe Agni sa-i ajutesa nu-i paraseasca. „Istoria o scriu invingatorii”. Dar nu inteleg de ce unii sunt asa de complexati incat nu pot sa accepte ca si stramosii lor aveau IQ si puteau fi inventivicurajosi ca si altii din alte colturi ale lumii.

 3. sa ai un OM de talia lui Andrei Marga si sa pui ministru de externe o sorcova este una dintre cauzele pentru care Romania e tratata precum coada-vacii…

 4. Să înțeleg că dacă nu sunt de acord cu toate părerile d-lui Marga mă aflu ”pe terenul istoriografiei naive”?

 5. Repet, domnule Marga, vorbiți de evoluția scrisului istoric în secolul XX fără să stiti care a fost sensul acesteia sau fără să îi cunoașteți macar pe adevărații protagoniști ! Dintre istoricii europeni, au contat istoricii francezi grupați în jurul Școlii Analelor de la Strasbourg, că Fernand Braudel sau Marc Bloch. La britanici s-au remarcat Arnold Toynbee sau AJP Taylor de la Oxford, uitați de Ferguson, copil de mingi printre istorici.. La germani cel mai influent a fost – și a rămas – Oswald Spengler. Până la urmă, au dat și americanii doi istorici în stare să producă mari lucrări de sinteză, că Colton și Palmer, cu a lor ” History of the Modern World „, samd Să nu uitam in Romania de Gheorghe Brătianu, istoricul care a aplicat tripleta ” teza-antiteza-sinteza ” la interpretarea istoriei României.

  In concluzie, deoarece vorbiți in necunoștință de cauză, eu vă sugerez să lăsați istoricii să își facă ordine în propria ogradă și să vă ocupați de filosofii dvs …

 6. minim 90% e fake. ca dealtfel toate religiile create de ei. De exemplu in 1949 nu stia nimeni de holocaust.

  Chiar si „stiinta” zilnica a fost transformata in mumbojumbo. acum se studiaza canceru de prostata la femei si menstruatia la barbati.

 7. ROMANIA
  e sub ocupația strainilor si mafiotilor romani care dețin controlul total asupra statului Român..
  În România lașitatea morală este generală. ACADEMIA e o adunătură de oi lașe.La fel, Universitățile..
  La fel întreaga INTELIGHENTIA..
  TOTI TAC SI II pupă undeva pe stăpâni hoti si tradatori.
  O asemenea degenerare morală a Națiunii Române nu a mai existat niciodată..

 8. Mă Clio, iar te trezești vorbind fără cap! Nici nu citești ce se scrie negru pe alb și nici nu pricepi. Profesorul Marga a indicat, mură în gură, ceea ce dînsul socotește istorie cu I mare. Are voie, la cultura sa largă și sistematică.Tu confunzi lucrurile pe față și spui banalități dintr-o cultură săracă și banală. se vede că articolul Instorigrafia naivă are dreptate: sunt mulți istorici ca tine care habar nu au despre ce e vorba și trăiesc din ciripit confuzii.

 9. Clio, oprește-te din agonie, să înțelegem că în mintea ta s-au topit veacuri de cunoaștere și numai tu știi să șurubărești la temelia istoriei. Înșiri niște istorici, precum abțibildurile cu fotbaliști. Mai aveai puțin și le puneai și numere pe tricou. Scrie o carte, convinge-ne, nu te screme să ne arăți că ești o somitate!
  Să fim serioși, nu există adevăr. Adevărul e o convenție. Care e mutilată, prelucrată, modelată după epocă, după interes, după conștiință colectivă, după direcție, după cuprindere intelectuală, după valoare de întrebuințare, după tendințe etc. E atât de mult omenesc în toată diareea justificativă, sofisticat curtenitoare, de a pune pietre de hotar, de a formula absolutul.
  Cel mai frumos este să ne delectăm intelectual cu aceste idei, să ne îmbogățim din înțelegerea sau din contestarea lor.
  Există doar „existența”. Ceea ce numim piatră are doar existență. Dar nu adevăr. E o convenție că îi spunem piatră. Pentru om, are și o valoare de întrebuințare. Dar cam atât.

 10. Lui Zaltukin 8’12”
  Pai la Uașington nu stiu de Dumnealui.. Ei stiu de Nicușori ce au dosare pe la ei..

 11. Cine salvează țara? Căpitanul și noii legionari? (Adevarul)
  Se pot întoarce legionarii cu politica lor cu tot? De ce niciun profesor de la ASE nu a fost oripilat de stema legionară desenată cu negru la intrarea studenților?
  Intr-un sondaj, 41% sunt de acord cu afirmația că legionarii au fost responsabili pentru crime împotriva evreilor (Avangarde, decembrie 2023). Cu toate acestea, antisemitismul pare să fie în floare. O cercetare de acum trei luni făcută în rândurile comunității evreiești din România arată că peste 70% dintre evreii rămași în țară consideră că există antisemitism; 41% spun că antisemitismul a crescut în ultimii cinci ani, 25% afirmă că au fost victima unor remarci antisemite iar 15% au fost ținta unor acțiuni antisemite (Avangarde, octombrie 2023).

  Câție evrei mai sunt astăzi în România? Conform liderilor comunităților evreiești din România în anul 2023, numărul de membri înregistrați se situează în prezent la aproximativ 4.000 de persoane. Atunci cum se explica „antisemitismul a crescut in ultimii cinci ani”? Au nevoie de un punct in jurul caruia sa coaguleze niste forte?

 12. SCRISOARE DESCHISĂ DLUI ANDREI MARGA, FOST MINISTRU AL INVĂTĂMÂNTULUI:
  FELICITĂRI PT ABORDAREA FILOSOFICĂ A ISTORIEI.
  ARHIVELE AU FOST DEVALIZATEDE LA REGISTRELEDE CADASTRU(VEDETI OPINIA PRIMARULUI DE RUCĂR, A FOSTULUI DIRECTOR DE ARGIVELE STATULUI, ISTORICUL IOAN SCURTU). CÂND UN ISTORIC CU PESTE 21200 LUCRARI, STUDII, ARTICOLE, ce seapropie prin operă și conținut de NICOLAE IORGA a fost respins ca membru al ACADEMIEI ROMÂNE pe motv că a fost consilierul presedintelui ILIESCU (plecat la demisie -nu pot face public cauza demisiei), deși alții nu se ridică genunchiul său ca valoare și profesionalism, alții, acoperiti recunoscuti public, conduc secții după jalnice si penibile scandaluri publice, au furat lucrările unor înaintași și amintesc de acad dr ing și epoca fariseilor??este o rusine națională să ignori opera si valoarea istoricului IOAN SCURTU sub pretexte puerile, infantile și obscure facându-ne că nu vedem pădurea de copac căutând nod în papură?

 13. 2. SCRISOARE CĂTRE Andrei Marga:Când a fost pedepsit cu amendă penală de 6 mii lei de către instanță ”pentru lberă exprimare cu REA CREDINȚĂ””, în loc de solidaritate si protemarginaliza și igbora elitele din mândrie, aroganță, dispreț public, complicitate cu sistemul??CONGRESUL ISTORICILOR din AUG 2016 DE la CLUJ și sept 2022 de la ALBA IULIA , INCHIDEREA facultatii de istorie de la univ Bucuresti, SCOATEREA DISCIPLINEI DIN ȘCOLI ȘI LICEE inlocuită cu istoria minorităților, istoria hoolocaustului, educația sexuală dovedesc incompentența MINISTERULUI EDUCAȚIEI, unde s-a dwesfiintat sectia de stiinte umaniste, imbecilitatea celor ce conduc si sfidează EDUCAȚIA PATRIOTICĂ, JURIDICĂ ȘI MORALĂ sub maști de standarde si integrare europeană ????ISTORIA, DIN CARTEA DE CĂPĂTÂI A UNEI NAȚII DEVENIT O CENUSEREASĂ ÎN MÂINILE PĂPUȘARILOR, MARIONETELOR SI NESIMȚILȚILOR ce fac ca moșii, strămosii și părinții nostri să se intoarcă in morminte.La 200 de ani de la nasterea lui AVRAM IANCU NU NE RĂMÂNE DECÂT SĂ STRIGĂM INTR-UN SINGUR GLAS:”DE VOR VENI, /SĂ VĂ IA PĂMÂNT ȘI DREPT,/SCUTURAȚI GORUNUL, /CA DIN SOMN SĂ MĂ DEȘTEPT”!!!!

 14. tot la Cluj este unul Boia cu sau fara a, care a pierdut boii pt a castiga notorietate, nici Pop nu-i pe cale au fost momente cand a ocolit adevarul, dar n-are importanta, ramane vorba marelui Pimen „daca noi nu putem vorbi, vorbesc pietrele” si astfel nu-i zi ca sa nu rasara o urma din trecutul nostru atat de stravechi incat pe unii ii irita rau si atunci mai inventeaza o navarile care ne-a adus ba ADN ba stiinta…

 15. @istoric calificat. O fi având domnul Marga ” cultură largă și sistematică”, dar la problemele legate de evoluția scrisului istoric este plusist, acesta este adevărul. Avem și noi, cei realmente calificați că istorici, școli sau o ierarhie a profesiei,total străină domnului Marga. Păi în țara lui Xenopol ,Vasile Pârvan și Iorga, la Florin Constantiniu s-au oprit ? Sau la David Prodan ? ( probabil pentru că a profesat la UBB Cluj înainte de 1989 …) Mai mult, sunt pomeniți unii istorici germani fără importanță sau unii ” la modă”, că Nial Ferguson,samd Concluzie: educația în materie de Istoria scrisului istoric este de mana a 3 a și plină de lacune.

 16. O lume=cel puțin două sisteme de gândire, maxim, o infinitate. Istoria se face; că se şi scrie, este un efect sau o consecință iar „istoria naivă” versus „istoria elitistă” = aberație, manipulare sau utopie. Întâi existența, apoi formele şi dimensiunile ei; întâi viața apoi formele şi tipologiile. Toate acestea nu sunt „teorii simpliste” căci derivă direct din realitate, din viața reală ce nu are nevoie de altă confirmare dincolo de ea însăşi: nici din partea istoriei sau filozofiei, nici a „ştiințelor” despre ea. Apărați viața Domnule Marga, nu istoria şi filozofia căci mulți „s-au specializat” în asta dar prea puțini în cealaltă.
  Oare ce o fi mai benefic sau mai uşor? Să inventezi, să creezi, să institui sau să impui un sistem social sau de altă natură, „ordonat” folosind metode, reguli şi legi sau să gestionezi unul haotic, preexistent, intervenind „ici-colo” asupra lui pentru a-i influența, dirija sau controla cursul în sensul unui interes dinainte dorit, stabilit, urmărit şi, eventual…demn de urmat?

 17. E ușor a vorbi fără suport. Acest băiețaș nedus la bibliotecă ce semnează Clio ne spune de pe siteuri ce pricepe el, fiind pe dinafară. Oswald Spengler nu a fost istoric, băiețaș, iar restul exemplelor pe care crezi că le dai sunt simple erori. Confunzi sinteze istorice cu repere de scriere a istoriei.Exemplele date de domnul Marga sunt imbatabile. A propos de cunoașterea la Washington, de care vorbește Năvrăpăscu, profesorul Marga a fost bursier la două fundații prezidențiale americane, democrată și republicană, și e cunoscut acolo. A și dat cea mai documentată monografie a cugetării Americii clasice, de la Petru Comarnescu încoace, în cultura română. E cartea Profilul americii clasice (Editura Academiei Române, 2017)

 18. „El argumentează că „la data înfăptuirii, conștiința de neam nu devenise conștiință națională” și invocă în sprijin o nouă investigare a arhivelor și date noi.” … OARE ?

  „[3.11] Τῶν δὴ Γετῶν τὰ μὲν παλαιὰ ἀφείσθω, τὰ δ’ εἰς ἡμᾶς ἤδη τοιαῦτα ὑπῆρξε. Βοιρεβίστας, ἀνὴρ Γέτης, [ἐπιστὰς ἐπὶ τὴν τοῦ ἔθνους ἐπιστασίαν], ἀνέλαβε κεκακωμένους τοὺς ἀνθρώπους ὑπὸ συχνῶν πολέμων καὶ τοσοῦτον ἐπῆρεν ἀσκήσει καὶ νήψει καὶ τῷ προσέχειν τοῖς προστάγμασιν, ὥστ’ ὀλίγων ἐτῶν μεγάλην ἀρχὴν κατεστήσατο, καὶ τῶν ὁμόρων τοὺς πλείστους ὑπέταξε τοῖς Γέταιςˇ ἤδη δὲ καὶ Ῥωμαίοις ” (Στράβων/(64 BC – 24 AD), Γεωγραφία, VII)

  unde sintagma „ἐπιστὰς ἐπὶ τὴν τοῦ ἔθνους ἐπιστασίαν” se traduce prin „credința în credința națiunii” … tradus de unii prin denumirea de ‘stat’ (‘κράτος in greaca’) …

  „VII,3,11. Lăsând la o parte trecutul îndepărtat al geţilor, întâmplările din vremea noastră sunt următoarele: Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălţat atât de mult prin exerciţii, încât, în câţiva ani, a făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temut şi de romani. (STRABON/(64 BC – 24 AD), GEOGRAFIA, VII).

  Astfel incat, inca din Geografia lui Strabon (scrisa intre 27 BC – 7 AD), se vorbea despre CREDINTA geto-dacilor Basileului Burebista/(82-44 BC) intr-o NAȚIE proprie/PAMANTEANA (stat național !) si intr-o CREDINTA NAȚIONALA !

 19. Astfel incat, inca din Geografia lui Strabon (scrisa intre 27 BC – 7 AD), se vorbea despre CREDINTA geto-dacilor Basileului Burebista/(82-44 BC) intr-o NAȚIE proprie/PAMANTEANA (stat național !) si intr-o CREDINTA NAȚIONALA !

  Asadar, cat de putina istorie stiu unii dintre ‘istoriografii naivi’ de pe aceste taramuri NAȚIONALE (avand o conștiința PROPRIE de NEAM) care devenise o conștiință națională inca de pe la anii 80-44 BC ! PACAT ! MARE PACAT !

 20. Ești doar penibil, insule ce te dai Clio! Oricine are voie la o ierarhie. Cea pe care și-a asumat-o autorul articolului Istoriografia naivă este a sa și excelent motivată. Nu ți-a impus-o ție, căci nu-și pierde nimeni vremea cu zerouri, cum bine s-a spus, doar vehemente. Că mata, Clio de impostură, te bagi, ține de vreo misiune și nu-i decît jenant. Ar fi bine să ai 0,1% din cultura lui Florin Constantiniu sau David Prodan. Se vede că-ți sunt străini. Așa, cu impostori ca mata, nu se poate înainta decît înapoi.

 21. @Cum: cifra avansata de tine este umflata de liderii comunitatii respective,pentru a primi ajutoare suplimentare de la statul Israel
  dupa ultimul recensamant sunt cca 2300 de evrei, dar sunt cel putin 52.000 de cetateni straini in Romania, asezati aici gospodareste (recensamant 2021)

 22. Si tot citatul (NEnaiv) a lui Strabon (contemporanul Basileului Burebista) …

  „VII,3,11. Lăsând la o parte trecutul îndepărtat al geţilor, întâmplările din vremea noastră sunt următoarele: Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălţat atât de mult prin exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci, încât, în câţiva ani, a făurit un TARAM de CREDINTA NAȚIONALA (stat?) puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temut şi de romani. Căci trecând plin de îndrăzneală Dunărea şi jefuind Tracia – până în Macedonia şi Iliria -, a pustiit pe celţii care erau amestecaţi cu tracii şi cu ilirii şi a nimicit pe de-a întregul pe boii aflaţi sub conducerea lui Critasiros şi pe taurisci. (STRABON/(64 BC – 24 AD), GEOGRAFIA, VII).

  Din FERICIRE … NOI/ROMÂNII de pe acest TARAM stravechi … NE-AM DORIT (dintotdeauna) DOAR un TARAM de tip AUTOHTON si NEgeneric/SPECIFIC de tip NAȚIONAL (UNIC si UNITAR), locuit (dintotdeauna), in mod MAJORITAR (90%) si SEDENTAR, de catre un ACELASI popor ORIGINAR (de peste 8000 de ani vechime dpv. genetic) si ORIGINAL (dpv. material, cultural si spiritual). Incepand din epoca Basileului Burebista/(80-44 BC), cea a Domnului Mihai Viteazul/1600, cea a anilor revolutionari 1821, 1848, cea a Unirii NAȚIONALE realizata de catre DOMNITORUL cel PAMANTEAN Cuza/1859, a Razboaielor purtate de catre ARMATA noastra cea NAȚIONALA in 1877, WWI, WWII, cea a STATULUI cel ROMÂNESC de tip REPUBLICA realizat in 1947, cea a Revolutiei NAȚIONALE a ROMÂNILOR din 1989 si pana astazi !
  ACEASTA ESTE VREREA NOASTRA … A ROMÂNILOR cei PAMANTENI de pe acest TARAM/ROMÂNIA !

 23. Din FERICIRE … NOI/ROMÂNII de pe acest TARAM stravechi … NE-AM DORIT (dintotdeauna) DOAR un TARAM de tip AUTOHTON si NEgeneric/SPECIFIC de tip NAȚIONAL (UNIC si UNITAR), locuit (dintotdeauna), in mod MAJORITAR (90%) si SEDENTAR, de catre un ACELASI popor ORIGINAR (de peste 8000 de ani vechime dpv. genetic) si ORIGINAL (dpv. material, cultural si spiritual). Incepand din epoca Basileului Burebista/(80-44 BC), cea a Domnului Mihai Viteazul/1600, cea a anilor revolutionari 1821, 1848, cea a Unirii NAȚIONALE realizata de catre DOMNITORUL cel PAMANTEAN Cuza/1859, a Razboaielor purtate de catre ARMATA noastra cea NAȚIONALA in 1877, WWI, WWII, cea a STATULUI cel ROMÂNESC de tip REPUBLICA realizat in 1947, cea a Revolutiei NAȚIONALE a ROMÂNILOR din 1989 si pana astazi !
  ACEASTA ESTE VREREA NOASTRA … A ROMÂNILOR cei PAMANTENI de pe acest TARAM/ROMÂNIA !
  Ce vor ‘altii’/STRAINI (migratori si calatori) dar MINORITARI DOAR pe acest TARAMESC stravechi ROMÂNESC … NU CONTEAZA in ISTORIA/ISTORIOGRAFIA cea NAȚIONALA si STRAVECHE a NEAMULUI nostru cel PAMANTEAN si MAJORITAR (90%) de pe acest TARAM/ROMÂNIA !

  Ce vor ‘altii’/STRAINI (migratori si calatori) dar MINORITARI DOAR pe acest TARAMESC stravechi ROMÂNESC … NU CONTEAZA in ISTORIA/ISTORIOGRAFIA cea NAȚIONALA si STRAVECHE a NEAMULUI nostru cel PAMANTEAN si MAJORITAR (90%) de pe acest TARAM/ROMÂNIA !

 24. Fasciștii ucrainieni au ucis în anii 1941-1943 un număr de 5.200.000 (cinci milioane două sute de mii) de civili din Ucraina (naționalități conlocuitoare, mare parte din ei de etnie rusă) și au omorât aproape 900.000 (nouă sute de mii) de evrei. Numărul polonezilor uciși a fost de 200.000 (două sute de mii). Au fost executați peste 400.000 (patru sute de mii) de militari sovietici care fuseseră luați prizonieri de germani sau se predaseră.

 25. Păi bre. Compară istoria ”romînilor” din vremea regatului romînesc, adică ante 1920 și istoria de după, care conform directivelor lui Iorga trebuie să servească intereselor politice, deci au inventat continuitatea daco-romană..Azi ai istoricui romîni patrioți, cu șoric și nerușinați, care-ți zic povești istorice de stă mîtu-n coadă. auzi inepții inventate, strecurate printe și un pic de istorie reală, de care oricărui om educat i-ar fi rușine să scoată pe gură… \Și o fac cu convingerea că romînu e incult e analfabet funcțional, oricum nu pricepe decît filmele lui Nicolaescu,.. și politica ceauistă, ideologia daicoviciu sunt de succes la un popor turmă.

 26. Istoria veridica, factuala, este binevenita, dar ce facem azi in Ardeal, dle profesor, cind are loc „dezurbanizarea” romanilor, adica scoaterea semnelor lor de prezenta, statui, cladiri, catre periferie? Raspunzind la aceasta interbare faceti un serviciu conctret natiei..

 27. @daca nu ma insel: pseudoistoricul Boia a fost decorat cu Crucea de cavaler a Ordinului de Merit al Ungariei pentru ineptiile viguroase despre romani scrise pentru ‘prosteritate’,el avand radacini italiene
  Prost nu a fost ,au contraire dar om fara caracter,
  citez„S-a întâmplat, cred, în 1973. Era greu să nu se întâmple… mi-a telefonat tovarășul Manea, de la Securitate, convocându-mă la o întâlnire. Nu puteam să o refuz… dorea de la mine o declarație privind relațiile cu «străinii». Ce era să fac?
  sau
  „…noi, inspectorii, primeam sacoșe încărcate cu cele mai reprezentative produse locale, alimentare în primul rând: carne, brânză și ce mai doriți… lucrurile se fixaseră într-un mecanism invariabil, și nimeni nu s-ar fi hazardat să inventeze un alt scenariu, cu mai puține note de 10 și mai puține sacoșe. … N-am avut nici un moment sentimentul unei vinovății. Atunci când statul însuși înfometa populația, ce reguli mai puteau fi respectate?”
  dizident,ce mai incolo,incoace

 28. Cu peste 50 de ani in urma a fost infiintat Muzeul National de Istorie a Romaniei ‘ca cel dintâi muzeu reprezentativ de istorie din tara’.
  Sutele de mii de artefacte din inventarul muzeului-care au fost luate ‘probabil’ cu japca de pe intreg teritoriu tarii-nu mai sunt expuse de peste 30 de ani(din cauza imobilului care necesita reparatii capitale) si azi sunt adapostite prin hrube igrasioase si neincalzite, D-zeu stie pe unde!
  Grav e ca multe generatii ce copilasi de la rRomanica-bramburica…iok istorie ‘pe viu’ a natiei!!!
  Intreb si eu…De ce istoricii bastinasi nu pun de-o greva ca sa se urneasca reabilitarea cladirii muzeului avand in vedere ca sunt o multime de bani necheltuiti de de la UE?!?

 29. „Au fost epoci în care cel mai mare impact l-a avut, totuși, religia. Au fost și perioade în care influența majoră a revenit științelor. În vremuri de schimbări, a contat filosofia. ” …
  DA ! La GETII din epoca CUNOASTERII UMANE si a CONSTIINTEI UMANE a lui Zalmoxis/550 BC, si din epoca conflictelor cu cei care ‘După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe, Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui Istaspe’/513 BC … la o data TIMPURIE/anii 500 BC a „înfăptuirii conștiinței de neam a GETILOR ca o conștiință națională [istorica, spirituala si religioasa] ” …

  XCIII. [1] πρὶν δὲ ἀπικέσθαι ἐπὶ τὸν Ἴστρον, πρώτους αἱρέει Γέτας τοὺς ἀθανατίζοντας. οἱ μὲν γὰρ τὸν Σαλμυδησσὸν ἔχοντες Θρήικες καὶ ὑπὲρ Ἀπολλωνίης τε καὶ Μεσαμβρίης πόλιος οἰκημένοι, καλεύμενοι δὲ Κυρμιάναι καὶ Νιψαῖοι, ἀμαχητὶ σφέας αὐτοὺς παρέδοσαν Δαρείῳ· οἱ δὲ Γέται πρὸς ἀγνωμοσύνην τραπόμενοι αὐτίκα ἐδουλώθησαν, Θρηίκων ἐόντες ἀνδρηιότατοι καὶ δικαιότατοι.”

  tradus prin …
  „[…]
  Înainte de a ajunge la Istru [Darius] îi supune mai întâi pe geţii care se cred nemuritori, căci tracii care au în stăpânirea lor Salmydessos şi care locuiesc la miazănoapte de Apollonia şi de orasul Mesambria-numiti skyrmiazi şi nipsei – i s-au închinat lui Darius fără nici un fel de împotrivire. Geţii însă, care luaseră hotărârea nesăbuită [de a-l înfrunta], au fost robiţi pe dată, măcar că ei sunt cei mai viteji si cei mai drepţi dintre traci.” (HERODOT/(484-425 BC), ISTORII, IV)

 30. Margelatu, mi-a produs un rau fizic cinismul acelei marturisiri.
  Ce am trait si cum am trait! Si la vremuri noi tot ei.
  Mitica Dragomir povestea cum avea teancuri de bani in tot felul de monede, banii clubului Dinamo. Asa putem intelege cum au aparut romanii bogati… Asa s-a scris istoria.

 31. Despre ‘istoriografie’ …

  istoriografie, istoriografii, substantiv feminin
  1. Știință auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul evoluției concepțiilor și al operelor istorice. DEX ’09
  2. Totalitatea scrierilor istorice (dintr-o țară, dintr-o anumită perioadă de timp, cu privire la o anumită problemă).DEX ’09

  Instrumente. Pentru reconstituirea evenimentelor istorice se folosesc:
  izvoare istorice nescrise: paleontologice si arheologice
  izvoare istorice scrise.

  Istoriografia anticǎ (500 BC -300 AD)
  Lumea grecească a avut condiții mult mai favorabile decât acelea din Orientul antic pentru dezvoltarea studiului istoriei.
  Preocupările pentru studierea trecutului s-au amplificat în secolul al VI-lea BC, în orașele din Ionia, unde a apărut o bogată literatură istorico-geografică, ilustrată de logografi (scriitori în proză). Logografii nu erau istorici în sensul propriu al cuvântului, ei oscilau între poezia epică și noul spirit filozofic care se afirma în această epocă, între mitologie și realitate, ceea ce confereau scrierilor lor un caracter mixt. Cei mai importanți dintre ei au fost Hecateu din Milet și Hellanicos din Mitilene.
  Grecia secolului V BC era o civilizație citadină, o putere maritimă, dar diversificatǎ și dezbinatǎ în orașe-state. Democrația, libertatea religioasă, alfabetizarea cetățenilor, apariția publicului (care avea un rol tot mai mare), dar și conflictul cu perșii au făcut ca Grecia să fie locul de naștere al studiului istoriei. Herodot din Hallicarnas (în limba greacă: Ήροδοτος, Herodotos/(484-425 BC) este considerat a fi „părintele istoriei (de către Cicero), al jurnalismului și geografiei”. Urmat de catre Tucidide/(460-395 BC), Xenofon/(430-355 BC), Aristotel/(384-322 BC), … , Strabon din Pont (64/63 BC -24 AD) … Si cam toti acesti istoriografi antici au vorbit SI despre NEAMUL nostru cel STRAVECHI/GETO-DACIC.

 32. Va zbateti inutil la Cluj nu exista decat o sintagma:”grupul de la Cluj” De la Sabin Gherman la dl. prof. dr. Marga toti sunt tributari… Nici dupa doua mii de ani nu stiu ce inseamna recunostinta si se fac ca nu stiu cine e Bicilis de la care ne-a ramas termenul bicisnic. Vorba bunicii mele:”bani au, dar onoare ba”. Cine i-a tradat pe Burebista, Decebal, Vlad Tepes, Mihai Viteazu? Cine lupta pt disparitie din Istorie a lui Mircea cel Batran, Stefan cel Mare si Sfant, Dimitrie Cantemir, Brancovenii, Alexandru Ioan Cuza si ca si dupa distrugerea bisericilor ortodoxe inlocuite cu greco-catorice asa au inlocuit toata Istoria neamului cu bocetul pt Avram Iancu mort in patul lui nu ucis pe campia Libertatii ca Mihai.

 33. Despre ‘istoriografie’ …

  istoriografie, istoriografii, substantiv feminin
  1. Știință auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul evoluției concepțiilor și al operelor istorice. DEX ’09
  2. Totalitatea scrierilor istorice (dintr-o țară, dintr-o anumită perioadă de timp, cu privire la o anumită problemă).DEX ’09

  Instrumente. Pentru reconstituirea evenimentelor istorice se folosesc:
  izvoare istorice nescrise: paleontologice si arheologice; izvoare istorice scrise.

  Istoriografia anticǎ (500 BC -300 AD)
  Lumea grecească a avut condiții mult mai favorabile decât acelea din Orientul antic pentru dezvoltarea studiului istoriei.
  Preocupările pentru studierea trecutului s-au amplificat în secolul al VI-lea BC, în orașele din Ionia, unde a apărut o bogată literatură istorico-geografică, ilustrată de logografi (scriitori în proză). Logografii nu erau istorici în sensul propriu al cuvântului, ei oscilau între poezia epică și noul spirit filozofic care se afirma în această epocă, între mitologie și realitate, ceea ce confereau scrierilor lor un caracter mixt. Cei mai importanți dintre ei au fost Hecateu din Milet și Hellanicos din Mitilene.
  Grecia secolului V BC era o civilizație citadină, o putere maritimă, dar diversificatǎ și dezbinatǎ în orașe-state. Democrația, libertatea religioasă, alfabetizarea cetățenilor, apariția publicului (care avea un rol tot mai mare), dar și conflictul cu perșii au făcut ca Grecia să fie locul de naștere al studiului istoriei. Herodot din Hallicarnas (în limba greacă: Ήροδοτος, Herodotos/(484-425 BC) este considerat a fi „părintele istoriei (de către Cicero), al jurnalismului și geografiei”. Urmat de catre Tucidide/(460-395 BC), Xenofon/(430-355 BC), Aristotel/(384-322 BC), … , Strabon din Pont (64/63 BC -24 AD) … Si cam toti acesti istoriografi antici au vorbit SI despre NEAMUL nostru cel STRAVECHI/GETO-DACIC.

 34. Istoria a fost inventat de politruci supusi, pentru a intretine razboaiele. Istoricii, de fap, scriu cum vad ca le place sefilor politici, nicidecum nu descriu realitati. Se schimba regimul politic-automat se schimba si explicatiile „istorice” ale evenimentelor.

 35. Florin Constantiniu/cel din poza de mai sus … fuse si ramane un mare Om !

 36. Cel mai de succes istoric roman e Lucian Boia. Acesta s-a imbogatit spunand pur si simplu adevarul.

 37. Instrumente. Pentru reconstituirea evenimentelor istorice se folosesc:
  izvoare istorice nescrise: paleontologice si arheologice (pentru TARAMUL nostru/ROMÂNESC, TREBUIE a se consulta Repertoriul Arheologic Naţional/RAN);
  izvoare istorice scrise (pentru ISTORIOGRAFIA nemului nostru din epocile respective, TREBUIE a se consulta TOATE DOCUMENTELE din Istoriografia anticǎ (500 BC -300 AD), Istoriografia medievalǎ (300-1400), Istoriografia Renascentistǎ (1400-1600), Istoriografia barocǎ (1600-1700), Istoriografia Iluministǎ (1700-1800), Istoriografia modernǎ (1800-2000).

  PS. Cum ar fi putut a fi ‘politizata’ (de catre noi ?!?) istoriografia ‘documentata’ a neamului nostru, atunci cand a fost mentionata documentar, pana in epoca Renascentista, doar de catre ‘alte neamuri’ ?
  De aceea, pana in epoca Renascentista, neamul nostru NU A VORBIT si NU S-A LAUDAT (NICIODATA !) in istoriografia mondiala !

  Dar, neamul nostru a PREFERAT sa VORBEASCA si SA SE LAUDE (cu/in propria sa proto-scriere) in epoca civilizatiilor NOASTRE cele ANCESTRALE (din Epoca Neolitica), precum si prin DATELE cele STIINTIFICE (concrete si obiective) ale ARHEOLOGIEI si PALEOgeneticii AUTOHTONE/si STRICT de pe acest TARAM !

 38. Instrumente. Pentru reconstituirea evenimentelor istorice se folosesc:
  izvoare istorice nescrise: paleontologice si arheologice (pentru TARAMUL nostru/ROMÂNESC, TREBUIE a se consulta Repertoriul Arheologic Naţional/RAN);
  izvoare istorice scrise (pentru ISTORIOGRAFIA nemului nostru din epocile respective, TREBUIE a se consulta TOATE DOCUMENTELE din Istoriografia anticǎ (500 BC -300 AD), Istoriografia medievalǎ (300-1400), Istoriografia Renascentistǎ (1400-1600), Istoriografia barocǎ (1600-1700), Istoriografia Iluministǎ (1700-1800), Istoriografia modernǎ (1800-2000).

  PS. Cum ar fi putut a fi ‘politizata’ (de catre noi ?!?) istoriografia ‘documentata’ a neamului nostru, atunci cand a fost mentionata documentar, pana in epoca Renascentista, doar de catre ‘alte neamuri’ ?
  De aceea, pana in epoca Renascentista, neamul nostru NU A VORBIT si NU S-A LAUDAT (NICIODATA !) in istoriografia mondiala !

  Dar, neamul nostru a PREFERAT sa VORBEASCA si SA SE LAUDE (cu/in propria sa proto-scriere/5500 BC) in epoca civilizatiilor NOASTRE cele ANCESTRALE (din Epoca Neolitica), precum si prin DATELE cele STIINTIFICE (concrete si obiective) ale ARHEOLOGIEI si PALEOgeneticii AUTOHTONE/si STRICT de pe acest TARAM !

 39. Mult adevar pe fondul unei informari vaste. Cu totii avem de invatat de aici.
  Personal, speriat de mitplogia intretinuta – parca pentru scolari, am vazut-o si in manualele de liceu frantuzesti- de catre multi istorici romani, chiar universitari sau academicieni, am cautat sa ma informez si prin istorici straini care au scris despre noi. Chit ca unora nu prea le placem dar asta e alta poveste. Mai cunoscut pentru demitologizare la noi este cunoscut Lucian Boia. Cu rezultate notabile adesea dar depasind masura uneori. Reactia publica ostila in mediile de subcultura de la noi a fost oricum exagerata si nedreapta…
  Si o remarca. Hitler este cauza absoluta ? Era posibil un fenomen asemanator in alta tara ?

 40. Si ce a urmat dupa ’89?
  Parintii mei cotizau la Casa de ajutor a pensionarilor, bani pentru… si cand au avut nevoie banii se devalorizasera…
  Este foarte bine ca Boia a spus adevarul dar in spatele adevarului lui se poate descoperi toata reteaua de profitori ai regimului, cu toti activistii, toti turnatorii, toti salariatii institutiilor de forta si toti acedtia isi castigau banii terorizand o populatie.
  Ce poate dezvalui mai clar, caracterul lor ticalos decat afirmatia lui Iliescu & co „sa-i lasam sa fiarba in suc propriu” si i-au lasat pana cand au chemat detasamentele de „mineri”.

 41. Istoria ne invata ca oamenii nu invata nimic din Istorie.

  Sebastian Petrumihai Dendrologea ( pensionar, 50 de ani ,senator)

 42. Este demonstrat ştiinţific faptul că tăcerea cu rost, tăcerea controlată, interiorizată, ne poate face, intr-adevăr, mai “înţelepţi” .
  Mulţi atribuie originea expresiei “Tăcerea este de aur” lui Pitagora şi principiului pe care acesta îl susţinea cu insistenţă: “Tăceţi sau lăsaţi cuvintele să valoreze mai mult decât tăcerea!”. Si cum DZEUL nostru/Zamolxis a fost elevul lui Pitagora …
  NOI, cei de pe acest TARAM stravechi NE-AM INSUSIT aceasta EXPRESIE antica !

 43. Nicio istorie a niciunei natiuni nu poate fi perfect realista si impartiala din cauza ca fiecare natiune are interesul sa traga spuza pe turta ei.
  Istoria este scrisa de oameni mai mult sau mai putin subiectivi, fiecare vede lucrurile in felul lui, prin prizma intereselor lui.
  Nimic nu este perfect……[Rumburak]

 44. A vorbi despre istorie este cum ‘o bati in cap pana face floare”. Toti profi practicanti stiu asta, se ingramadesc s-o faca in public (exhibitionism).

 45. Poate ca istoria a facut oarecare dreptate atunci cand tartorii sefi au fost pedepsiti chiar de catre cei pe care-i platisera sa terorizeze un popor. Si acestia, la randul lor, au trait cateva zile de spaima cand nu stiau pe unde sa se mai ascunda… Au avut noroc cu Iliescu.

 46. nisipuri miscatoare… fiecare vede cum este el insusi conform propriului sistem de referinte…

  ce ramine dupa afirmatiile categorice la momentul la care acestea sint anulate de ceea ce este?

  putem pune in discutie faptul ca toala lumea are dreptate dupa cum se poate accepta ca toata lumea e pe linga subiect. de ce? pai daca din ceea ce este stim pina in 5%, sintem oare indreptatiti sa ne manifestam ca si cind am sti 95%?

  faptul ca s-au scris milioane de carti pe linga adevar asta nu inseamna decit derapajul fata de ceea ce a fost, este, va fi.

  ieri ma delectam cu evanghelia dupa Matei interesat mai ales de cei 3 magi si steaua pe care o urmau si care i-a condus la Isus. Intr-o cheie moderna am putea spune ca 3 magi au urmarit un …OZN din care a coborit cineva. Si de aici se tese o poveste…Partea care iar m-a interesat apoi a fost plecarea in …Egipt, se spune de frica lui Irod. De ce ? Foarte simplu. Ce sint piramidele, cine le-a construit, cind si cu ce scop…si mai ales de ce trebuia sa ajunga acolo…

  Apoi s-au tesut povesti…

  adevar sau fictiune? istorie reala sau povesti de spus la gura sobei???

  p.s. unde se ducea Zalmoxis cind cobora in pestera sa? de fapt trecea in alt plan si accesa ceea ce exista in interiorul Pamintului dincolo de mantua de 2300-2500 km?? Oare cum? Este descris corect de catre omaenii de stiinta interiorul planetei sau pe acolo o fi altceva, pentru ca aproximarile si teoriile, depasite de vreme, se rezuma exclusiv la planul fizic…?

  povesti? cine stie…

 47. Intelectualii ,nu de carton ci de mămăligă,nu cu fundamente in adevăratele valori românești ci pervertiți si infiltrati de ani de comunism ,lașitate și trădare,acaparați de telectualii neosecuriști de serviciu care.s la nivelul gleznei că capacitate intelectiva dar știu să constrângă lașii și trădătorii,nu au ce da poporului pentru că ei dau sistemului comunism ,partea,Cei 100 suta de mii de Neosekuristi comuniști din Romania care au sabotat tot ce.i românesc merg mana in mana cu ordinele de la tatucii lor la Cartelul Financiar care împing lumea din nou spre o noua criza și un război cu o următoare etapă de Dictatura Globală folosind aceleași vechi mecanisme și pentru care lumea nu ia nici o atitudine,cand defapt repeta aceleași greșeli iar telectualii neosecuriști incing jăratecul si se freacă in palme s.o pună de o dictatura chineză globală.PARAZITI ADEVĂRAȚI!!!

 48. Ma amuza cum NEAMUL nostru SI-A BATU JOC de NEAMUL ‘cel ales’ al Imperiului Roman !

  Dupa retragerea Aureliana/271 AD, romanii au numit taramul sud-dunarean drept Dacia (in fapt chiar doua Dacii) si Tracia.
  Atunci, Galerius, Imparatul roman de origine nord-dunareana/(i. 305-311 AD) a propus Senatului Roman ca Imperiul Roman sa se numeasca Dacia ! Si deoarece Senatul Roman a refuzat aceasta cerere, post anii 311 AD, neamul nostru geto-dacic nord-dunarean (neam de daci liberi, care am invadat Roma la 410 AD, contribuind astfel la caderea Imperiului Roman de Vest), NE-AM LUAT numele de ROMANIA si limba noastra nord-dunareana AM NUMIT-O limba ROMANA !
  Denumiri RAMASE ASA si dupa anul 610 AD (anul grecizarii Imperiului Roman de Rasarit/devenit Bizantin), precum si a retragerii sale (la sud de Dunare/610 AD si la sud de Rodopi/641 AD), sub forma de ROMANIA/ROMÂNIA si limba ROMANA/ROMÂNA/ROMÂNEASCA (de tip satem) !

  Iar cei din Peninsula au TREBUIT sa SE CONSOLEZE cu NUMELE de ITALIENI, vorbitori de limba ITALIANA (de tip centum) !

  Asta DA, RAZBUNAREA neamului nostru cel stravechi GETO-DACIC, in raport cu cei ce se considerau ‘ocupantii’ din Imperiul Roman ai Daciei /in fapt a doar 25% din taramul Daciei lui Burebista/44 BC) !

 49. Ma amuza cum NEAMUL nostru SI-A BATUT JOC de NEAMUL ‘cel ales’ al Imperiului Roman !

  Dupa retragerea Aureliana/271 AD, romanii au numit taramul sud-dunarean drept Dacia (in fapt chiar doua Dacii) si Tracia.
  Atunci, Galerius, Imparatul roman de origine nord-dunareana/(i. 305-311 AD) a propus Senatului Roman ca Imperiul Roman sa se numeasca Dacia ! Si deoarece Senatul Roman a refuzat aceasta cerere, post anii 311 AD, neamul nostru geto-dacic nord-dunarean (neam de daci liberi, care am invadat Roma la 410 AD, contribuind astfel la caderea Imperiului Roman de Vest), NE-AM LUAT numele de ROMANIA si limba noastra nord-dunareana AM NUMIT-O limba ROMANA !
  Denumiri RAMASE ASA si dupa anul 610 AD (anul grecizarii Imperiului Roman de Rasarit/devenit Bizantin), precum si a retragerii sale (la sud de Dunare/610 AD si la sud de Rodopi/641 AD), sub forma de ROMANIA/ROMÂNIA si limba ROMANA/ROMÂNA/ROMÂNEASCA (de tip satem) !

  Iar cei din Peninsula au TREBUIT sa SE CONSOLEZE cu NUMELE de ITALIENI, vorbitori de limba ITALIANA (de tip centum) !

  Asta DA, RAZBUNAREA neamului nostru cel stravechi GETO-DACIC, in raport cu cei ce se considerau ‘ocupantii’ din Imperiul Roman ai Daciei /in fapt a doar 25% din taramul Daciei lui Burebista/44 BC) !

 50. Se trece sub tacerea faptul ca in anul 271, Dacia nu a disparut ! A fost mutata in sudul Dunarii ( Dacia Mediteraneea ) !
  Numai ca daco-romanii ( albanezii de azi ) prefera sa se dea drept…iliri ! Ca sa-i faulteze pe sarbi, sa le sune apa-n cap !!

  Cei mai viteji dintre traci se dovedira …bulgarii !! Cultul tracilor in Bulgaria este ff mare . Mai demult , o echipa de fotbal din Plovdiv se numea …Trakia ! Vezi meciurile Rapid-Tarkia Plovdiv din CCE, 1967 !! Trakia- Rapid 2-0 , apoi Rapid -Trakia 3-0 !! Iar grecii sunt de fapt… sunt de fapt…slavi de limba greaca ! Grecii antici au disparut inca dn sec. VII !! Grecii zilelor noastre n-au nimic din calitatile vechilor greci ! Nu sant decat niste balcanici obisnuiti !!

 51. Doru Popescu pare că își scrie „în direct” teza de doctorat. Zici că ar fi Edgar Papu cu a sa contribuție la curentul protocronismului. Cu siguranță că Burebista se gândea la România când cucerea teritoriile ocupate de boi (trib, după unii, celtic, după alții, germanic)! Chiar dacă dacii nu fuseseră cuceriți de romani încât să fermenteze în poporul român. Marele istoric Marco van Basten spunea: dacii știau latina înaintea latinilor și de pe atunci construiau Republica Populară România.

 52. Incepand din secolul 12, turcii au asimilat o mare parte a grecilor din Anatolia ! Astfel ca turcii de azi sunt la origine greci, bulgarii de azi sunt la origine traci ,iar grecii sunt niste slavi care s-au raspandit, in secolul VII , pana in Peloponez !
  Romanii sunt desigur, partial albanezi ( si prin asta , daco-romani ) dar cu adaosuri din sudul peninsulei italice ,la care adaugam cumanii ( Coman !) si pecenegii zis si ,,bisseni,, ( Basescu ! )
  Nu trebuie sa ne bizuim pe limba vorbita ; sa observam ca franceza se vorbeste in …Haiti !! cu toate ca haitienii nu sunt urmasi ai galo-romanilor aflati sub stapanirea francilor lul Karol del Grosse !!

 53. @Wessin y Wessi;esti depasit de realitate.Haiti a fost colonie franceza din 1697 pana in 1804 :))in toate coloniile foste frsanceze se vorbeste ..ia ghici fraiere ..

 54. Ba telectualii ăștia care va tot dati filozofi și înalți cărturari geniali,nu.prea v.am văzut să.l susțineți in vreun fel pe Petre Tutea sau SFINTII INCHISORILOR când erau tratati de comuniștii ăștia ai vostri prea iubiți connanationali,precum vagabonzii.Voi nu știați că veți fi plătiți cu plata cuvenita la momentul cuvenit.Sau să.i invitați in congrega voastră erudită.Sau ei nu au vrut să se alăture ca sa nu v.a facă să vă simțiți cât SANTETI de superiori.Va spun ceva ,exista cercuri intelectuale paralele clandestine, celor SEKURISTE și acolo se intra doar după competente și analize corespunzătoare și amănunțite nu că ești din neam bun sau recomandat din țările Orientului😁😉.

 55. @Zalmoxis:
  „unde se ducea Zalmoxis cind cobora in pestera sa?”
  Rationament gresit!
  Intai trebuie sa-l informezi pe Zalmoxis ca pamantul nu e plat. 🙂

  Ca totusi sa raspund, evident ca in pestera sa! In abyss-ul si adancul cel fara de sfarsit -it -it -it.

  Only a s#it -s#it -s#it goes down the pit -pit -pit. Filozofic, ha?

 56. Motto:
  „De aceea, pledoaria mea nu este contra unor abordări, contra unor școli istorice sau numite „istorice” și nici contra unor persoane și personalități preocupate de trecut, ci este – simplu – o pledoarie pentru istorie și pentru istoric, pentru acea istorie privită ca formă de cunoaștere a vieții oamenilor în funcție de criteriul adevărului și pentru acel istoric care este specialist”.
  (Acad. Ioan Aurel POP- Statutul istoriei și al istoricului la un secol de la Marea Unire- Cuvânt de deschidere la Congresul Isto­ri­cilor Români, Iași, 29 august- 2 septem­brie 2018)
  Nu intâmplător academicianul Ioan-Aurel Pop făcea un apel pentru ca istoria adevarată să fie făcută de specialisti in domeniu pe bază de izvoare si fapte autentice.
  Prin definitie, ISTORIOGRAFIA este știința auxiliară a istoriei care se ocupă cu: (1) studiul evoluției concepțiilor și operelor istorice; și (2) include totalitatea scrierilor istorice dintr-o anumită perioadă sau dintr-o anumită țară și totalitatea cercetărilor istorice privitoare la un anumit aspect. Așadar, istoriografia se referă, la două noțiuni diferite, dar complementare și anume: -în sens larg, se referă la metodologia și practica istoriei;
  -în sens restrâns se referă la orice scriere despre istorie și nu neapărat de istorie.
  De asemenea, marele istoric Nicolae Iorga in una din conferințele sale intitulată „Despre organizarea muncii științifice”, spunea următoarele:
  „Să ne gândim însă la ce dă acea știință istorică , de care unii sunt așa de mândri, nedându-și seama de câtă poezie personală trebuie să fie cuprinsă în ea pentru ca să aibă o adevărată vieață, fără de care nu mai avem a face decât cu un repertoriu de fapte, de nume și de date care nu numai că nu folosesc, dar înspăimântă”.

 57. ok, Zalmoxis! Mai aveai un comentariu dar nu a trecut de cenzura.
  Vii pe site-ul avocatului si lamurim povestea cu piramidele.
  A fost o sarcina grea sa raspund si tocmai pentru ca era grea, mi-au terminat si aruncat la gunoi tot efortul.

 58. Curioasă este pentru un istoric academician Florin Constantiniu afirmația “Unirea din 1600 fusese înfăptuită de Mihai Viteazul sub presiunea împrejurărilor. El argumentează că „la data înfăptuirii, conștiința de neam nu devenise conștiință națională”. Englezii sau francezii sau landurile germane sau italienii aveau la 1600 conștiință națională? Să nu vorbim de America. “Dezvoltarea condițiilor propice apariției ideii de apartenență națională este direct dependentă de anumite schimbări tehnologice: Invenția tiparului la jumătatea secolului al XV-lea, care a facilitat comunicarea în rândul populației bogate și instruite, Transport pe cale ferată în prima jumătate a secolului XIX) și de anumite schimbări socio-culturale (cum ar fi școlarizarea maselor care, în unele comunități protestante, a început în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În mediile elitei burgheze din Europa, apariția ideii de apartenență la o comunitate mai mare decât aceea familială sau decât aceea locală a avut loc începând cu secolele XVI-XVII.” 1601 e secolul XVII. Deci domnul Constantiniu a fost în această privință un precursor al decoratului de către Ungaria, domnul
  Boia.

 59. Exista multe credinte arhaice in mentalitatea populara. In Normandia ,taranii sunt atat de ignoranti, incat cred ca luna influenteaza mareele !!

 60. Unii istorici sunt optimisti, vor ca finalul sa fie fericit. Sunt in stare s-o marite pe Ioana D Arc cu Carol al IX-lea !!

 61. Imperiile nu au incurajat constiinta nationala,ex in Imperiul otoman abia cand a decedat in 1918 si-au dat seama turcii ca sunt turci si grecii ca sunt greci,pana la caderea imperiului erau supusii sultanului
  asa si in imperiul Raului URSS abia cand a facut implozie si-au dat seama natiunile çonlocuitoare’ca pot avea patrii separate
  Nu mai vorbesc ca azi in ‘federatia ‘rusa doar cca 55-60 % sunt rusi,restul orice altceva
  cel mai mare pericol vine din vedetismul poporului rus retardat de a se considera ‘ímperial’

 62. Poate ca istoricii amatori au interpretari fanteziste . Dar acestia nu-i pot depasi pe istoricii profesionisti, care in functie de comenzile politice, au interpretari inca si mai fanteziste !

 63. trebuie apereciata cunoasterea in domeniul respectiv si manifestarea pe masura… cunoasterea profunda numai tu o puteai dobindi… banuiesc ai scris si o lucrare in domeniu, nu-i asa? trebuie ca te-au pasionat propriile cacareze, laie bucalaie…

  ha ha ha ha ha ha ha ha ha

  cit despre pamintul plat, iti place sa batii cimpii in lung si-n lat… te reinventezi, nu-i asa? sau iti place sa te bagi in seama si-n zeama…

  spor la ceea ce esti!

 64. @ Imre- foarte pertinentă abservatia dumneavoastră. Întrebare: de ce ar susține pupatorii de moaste cazare și evreiești și moaștele cazare și evreiești sfinții închisorilor când de știe ca reprezentanții acestora au fost fruntea si spuna tăvălugul comunist în România? Raspuns: pentru ca altfel I E Wiesle nu ar mai fi putut fi cenzorilor personalităților culturale si academice interbelice și antebelice în România. E clar. Nu?
  Ps. Pe un post de televiziune local, doua fufe neomarxiste, profesori universitari, au susținut cu nonșalanță ca Eminescu a fost un cosmopolit și ca atare naționalismul sau o petarda de fum, iar scrierile sale politice nu pot fi catalogate decât o regretabila abordare a realității. Trist sa constați ca cei care educa viitorimea profesorimii din România sunt crescuți la școală globalismului și a destrucrurarii valorilor naționale.

 65. Prostia îngroapă … prostul care e toată ziua în gură cu prostia care ar îngropa România, America, Rusia.Atât de în gură că s-a înecat cu ea și nu poate respira altceva. Nu vezi că nu ai decât clișee demult trimise la coș, impostor? Aici e discuția la un articol despre istoriografie. Propaganda ta de la marginea trupelor lui Zelenski este ridicolă. Ai arătat-o de n-ori. Scutește-ne, știm cine ești. Discută la Vama Siret cu protestatarii, ca să te lămurești. Dacă cumva știi altceva decât ți se dă în ucrainiană.

 66. „academicianul Ioan-Aurel Pop făcea un apel pentru ca istoria adevarată să fie făcută de specialisti”

  De ce se fac mai multe manuale, daca exista o istorie adevarata, nu este numai una, precum mama ? Sau exista omul si istoria spusa de el ? Sa stiu si eu de ce proprietatile mamei, a bunicilor mei si ai strabunicilor mei se afla la Ukraina. Istoria „istoricului premiant” Severin nu m-a convins.

 67. Ca de obicei o GARGARA filosofardata…Materialism istoric si „constiinta”…Unde e constiinta la Nolte care prin titlu anunta o „naratiune”, vorba lu PROFI, plina de promisiuni in destructurarea „istoriografiei traditional-falsificatoare” aflata sub control ferm al „marilor istorici”, vorba lu Alatrinei…Mari istorici din Europa marxizat/bolsevizata legendati ca sefi de catedre in SUA, dar si in Anglia, Franta, Germania ante si inter-MACELURI BOLSEVICE MONDIALE in marile universitati!!!

  „Razboiul civil european dintre 1917 si 1945”, cum excelent a formulat Nolte nu putea avea loc fara PRIMUL MACEL BOLSEVIC MONDIAL
  care a fost ignorat in abordarea DIVERSIUNILOR LENINISTE comise in 1912-1913, culminand cu ASASINATUL de la Sarajevo di 1914!!!
  Cand in 1912 si 1913 sub bagheta ciracului lui Lenin, Trotzki, care a OPERAT DE LA Bucuresti au avut loc DOUA MACELLURI BOLSEVICE
  BALCANICE, Rusia RASPUTINISTA NU A INTERVENIT contra Imperiilor Otoman si Austro_ungar, in schimb o face in 1914 cand DECLARA MOBILIZAREA, fara sa existe o AMENINTARE DIRECTA si dispunand de o ARMATA SLAB INARMATA si SLAB INSTRUITA MILITAR AVAND ARSENALUL
  capabil sa sustina UN EFORT DE RAZBOI EUROPEAN de maxim 3-4 luni!!! Ca de altfel si INAMICII Germania si Austro-ungaria!!!

 68. Mestecând noțiunile precum mămăliga nu se ajunge decît la coada vacii. Așa că înainte de discuția pe un articol extrem de inteligent și cultivat, cum este Istoriografia naivă, ar trebui ca fiecare să fi citit. La unii, cum se vede, e prea tîrziu. Apoi ca fiecare să aibă o experiență în domeniu. Vorbe goale e ușor de deșertat. Trei – ca fiecare să fie nutrit de bună credință, nu de voința de a propaga falsuri de propagandă. În alte țări discuția e mai serioasă.

 69. A intrat în joc și descreieratul ciarli. Strigoiule, care Troțki? Ăla era mai degrabă menșevic (în fapt, ca și mai târziu, avea propria agendă) la vremea aia. Ratatule, războaiele balcanice au fost declanșate de bolșevici? Ăia 10 din Elveția și 25 din Rusia? Sau ăia exilați în Siberia?
  Te întrebi de ce au fost votați iohanis și Băsescu. Citind simple comentarii, ai și cheia derapajelor.
  Ar fi de vis dacă doru Popescu, ciarli și clio ar scrie o istorie a… a orice.

 70. „Dupa … cat mint „astia” azi vizibil doar despre razboiul PROXY ukran
  … pe care-l tot castiga mediatic-propafandistic VESTUL
  insa … aflam AZI ca totul e „istoriogarfie” si-o
  PROPAGANDA DE RAZBOI devenita istorie … (ukranii nu mai au nici ARME nici bani de PENSII si SALARII 🙁 )
  n-a fost OARE la fel in trecut … n-a devenit PROPGANDA DE RAZBOI anti-germana din ww2
  POSTBELIC … un fel de ISTORIE re-scrisa DE INVINGATORI ?”
  ____________
  IQ=?
  😉

  🤣🤣🤣

 71. @ Domnu’ Marga, în mod sigur nu sunteți sub influența filozofiei domnului Liiceanu, referitor la cele din articol, că păreți mai superficial, decât de regulă, chiar și nea Nistorescu pare a se exprima în mod ”liicean” ,articolul,
  ,,Partizanat mizerabil la Antena 3-CNN” , ?

 72. Am auzit că Nietzche ar fi făcut următoarea afirmație:
  ” Gândirea distruge acțiunea.” Nu ştiu dacă ar fi spus aşa ceva iar dacă a spus, nu este clar la ce fel de acțiune se referea. Dacă (întâmplător sau nu,) s-a referit cumva la acțiunea de mişcare a Pământului în jurul propriei axe concomitent cu cea în jurul Soarelui, poate că ar fi fost suficient că spună că o ignoră căci, de distrus… cum să o distrugă? O fi vrut să spună că timpul le face pe toate, inclusiv gândirea iar noi nu am înțeles nici acum?

 73. Unde se spun enormități de nu le ia în seamă nici copilul, este biet provocator Charlie! Nu ai cum să-l jignești. La fiecare rind spune o prostie și se și laudă ca prostul cu ea. Nu merită comentat. Cum s-a mai zis, clinica ar fi rezolvarea, dar … asta e.

 74. „„Dupa … cat mint „astia” azi vizibil doar despre razboiul PROXY ukran
  … pe care-l tot castiga mediatic-propafandistic VESTUL
  insa … aflam AZI ca totul e „istoriogarfie” si-o
  PROPAGANDA DE RAZBOI devenita istorie … (ukranii nu mai au nici ARME nici bani de PENSII si SALARII 🙁 )
  n-a fost OARE la fel in trecut … n-a devenit PROPGANDA DE RAZBOI anti-germana din ww2
  POSTBELIC … un fel de ISTORIE re-scrisa DE INVINGATORI ?””

  PE TEMA ASTA (chiar ca e:) E DE MEDITAT !
  SHALOM ! ❤️

 75. „n-a devenit PROPGANDA DE RAZBOI anti-germana din ww2
  POSTBELIC … un fel de ISTORIE re-scrisa DE INVINGATORI ?”😯😯😯
  _____________
  NASOL moment , misto COLIVA ! 😐 🤐🤐🤐

 76. Vezi studiile doctorului FINKELSTEIN ! 🙂
  – sunt factuale si-a chiar avut parintii, ambii in lagarele mortii –
  SHALOM ! ❤️

  (uneori cred ca esti prea destept pentru ROL-ul care-l joci 🙁 ! 🙁 HOMO LUDENS -ule 🙁 )

 77. Marius ,cât se sinchisesc azi evreii că ar fi criminali comuniști sionisti si Ca ce făceau in Romania când au instaurat comunismul,in paralel făceau în Palestina și restul mapamondului și că din 47 incoace au macelarit palestinienii cu toate atrocitățile posibile cunoscute iar azi in Gaza și West Banck își arată fata adevărată cu toată psihopatia de cate dispun.ANTISEMITISMUL PROVOCAT POST WW2 ESTE EXACT ACEIASI TACTICA CUM AU PROVOCAT SI FINANTAT HAMASUL SAU ALTE GRUPARI TERORISTE PRIN CIA AMERICAN CA SA INSTAUREZE FRICA PURTATOARE DE BIG BROTHER.Deci Intelectualitatea Romana post belica stia și a vrut sa combata acest flagel satanic,numit comunism,ceia ce li s.a întâmplat mai apoi palestinienilor, românilor și celorlalte popoare știm cu totii.Legionari (teroriști Hamas de azi,intelegeti tactica)dar când la putere au ajuns comuniștii ,acei drepți luptători patrioti au fost inlaturati,torturați,uciși ,reeducați.Intrebare?Evreii își contesta cumva intelectualii,rabinii,Criminalii,sau toate nelegiuirile comise în istorie???….NU,pentru că ei își servesc cauza,și își apără curul unii altora și își țin interesul,chiar chin minciuna e evidenta si grosolana indiferent de toate obstacolele,bravo lor!TELECTUALII DE AZI NEOSECURISTI COMUNISTI NU SANT NICI LA DEGETUL MIC AL SFINTILOR INCHISORILOR,ACESTIA AU FIST UN OS DUR!!!AZI TELECTUALII SANT NISTE ,LASI ,FRICOSI IMBRACATI CU SACOU ,POSET SI FULAR PRECUM PUDELII CASTRATI SI NU.S BUNI NIVI SA DEA LECȚII DE INEPTI SI ASERVITI CE SANT.IN VENELE ACESTUI POPOR CRESTE UN SAMBURE DE GENIALITATE ,PATRIOTISM SI CURAJ IAR EL ISI V.A FACE APARITIA CU NOII SAU VLASTARI CAND MOMENTUL V.A FI OPORTUN.ACUMA PE TREND E SISIOACA SIEMUION JHONI COVRIGARU SI SLEATCA DE SECURISTI SABOTORI DIN SPATE.TREBUIE LASATI SA SE EPUIZEZE DE IMBUIBARE SI FURACIUNI,DIAR ASA ISI SEMNEAZA UN BUN SFÂRȘIT.😁

 78. Iuliu, cu citare din istorici, ca și cum ar fi sfinți, s-a ajuns ca scrierile istoriei naționale să conteze pînă la Curtici sau Giurgiu. Ce spui e necugetat. Păi tocmai istorici bucureșteni spun că Ion Aurel Pop, zis Aiurel printre colegi, trage de documente să iasă pasența. Așa că ia-o mai încet. Nu se face cultură istorică cu idei fixe și amatori. O să ia aripi Marele Urs observând cum judeci în anul de grație 2024.

 79. „Pentru cine este sensibil la redarea adevărului istoric și-și dă seama”
  Mai exact „și-și”.
  Știai că poți folosi ‘și își dă seama’, dar ai preferat forma de ‘și-și’ pentru că ți s-a urcat mânia la cap.
  După ce scoți șișu la mine, nu mai vorbești de „teoreme”, teorema lui pix, teorema lui y.
  Cu șișu tău cu tot, te leg de pat și mucles ai până îți schimbi atitudinea.
  Sau mai simplu, îți rup foaia și scrii iar.
  Tot, de la început, cu titlu și alineat!
  Șișu se confiscă! Suntem pe ziar în vizită la dl. Nistorescu. Tu nu o să mănânci gogoși când ne face gogoși calde cu zahăr sau brânză telemea. Nu meriți!

 80. tot marxist,tot materialist
  tot bolshevic,
  margarina cu detoate.

 81. sarmanele conditionari si limitari autoimpuse…

  „Depindem ca cetățeni de istoriografie…” nabadoaiasa matrice a „sistemului” care iubeste farimitarea fiindu-i frica de intreg .. cauti un strop de asa zis adevar intr-un ocean numai de asa zisa minicuna. ghici ce vei gasi? cred ca este extenuant sa tot impanezi cu ideile proprii/sau nu ceea ce in final se arata ca inutil inexistent… hai sa traim in nebunia de odinioara a nebunilor. este foarte productiv, nu-i asa?

  Nu stiu daca avem a fi surprinsi de ceea ce stie sau spune cineva cit de ceea ce este el cu adevarat, in esenta sa proprie…

 82. Ar fi multe de învățat dintr-un articol de asemenea amploare culturală precum Istoriografia naivă. Examinări filosofice pricepute sunt rare. Rămînînd la miez:„Azi este limpede că pentru a ajunge la istorie așa cum a fost, buna credință și simpla etică a cercetării nu ajung. Mai este nevoie de explorarea arhivelor și, desigur, de stăpânirea epistemologiei și metodologiei care duc la țintă. Iar pe un plan mai larg, de înțelegerea comunicativă a adevărului”. Adică, istoricul trebuie să epuizeze arhivele în subiect și să folosească metode și explicații ale timpului. Ce spune cineva mai sus, că de istorie să se ocupe cei care se întitulează „istorici”, este rătăcire provincială. Mulți oameni au dat istorie de referință fără a fi de formație „istorici”, Nial Ferguson reunește o pregătire istorică, sociologică, juridică, filosofică, Florin Constantiniu idem. Altfel, se face din istorie „poveste”, cum zic acad de azi, închipuindu-și că-i destul pentru consăteni.

 83. „hrana pentru mintea … prrrostilor spune:
  20 IAN. 2024 LA 20:47
  „n-a devenit PROPGANDA DE RAZBOI anti-germana din ww2
  POSTBELIC … un fel de ISTORIE re-scrisa DE INVINGATORI ?”😯😯😯
  _____________
  NASOL moment , misto COLIVA ! 😐 🤐🤐🤐”

  @CONCLUZIA ? 😎😎😎 spune:
  20 IAN. 2024 LA 21:13
  Vezi studiile doctorului FINKELSTEIN ! 🙂
  – sunt factuale si-a chiar avut parintii, ambii in lagarele mortii –
  SHALOM ! ❤️

  (uneori cred ca esti prea destept pentru ROL-ul care-l joci 🙁 ! 🙁 HOMO LUDENS -ule 🙁 )”
  _____________

  ADICA CE ? … VORBE ! …. INSA -> unde bati cu intelesu’ … ?

 84. Asa cum n-ai voie sa vorbesti contra curentului azi 😛 😀 ,
  n-ai voie sa zici ca ukranii pierd razboiul si ca practic tara le-a fost distrusa PREMEDITAT (nu de rusi care voia pace inainte de clown-ul Johnson la Kiew, dupa Istambul)
  la fel n-ai voie azi sa coretezi ca PROPAGANDA DE RAZBOI (exista de ambele parti !) in ww2
  si faptul ca PROPAGANDA INVINGATORILOR
  a fost confirmata ca ISTORIE ADEVARATA ( a la ORWELL „1984”) !

  Vezi scrierile doctorului in ISTORIE evreu FINKELSTEIN relativ la HOLOCAUST !
  FINKELSTEIN = un evreu ai carui parinti au fost in lagarele mortii si stiau nemijlocit CE-SI-CUM !

  AUD ?
  (daca eu ca NEUTRAL gandesc asa cum gandesc altii …EMOTIONALI la cele ce-au fost si cele care vor venii !)
  MARGA desi vorbeste-n „dodii” … e OK pentru ca vrea ROMANIA DODOLOATZA ! 🙂

 85. Datul cu părerea la români a devenit un sport naţional, atingând apogeul încă de pe vremea lui Moromete. Tot mai mulţi dintre cei care nu au nicio legatură sau specializare în problema respectivă, ţin să-şi exprime opinia, chiar dacă nu au una foarte clară şi asta nu numai în fotbal sau agricultura, unde tot românul se pricepe, dar chiar în domenii de strictă specialitate. Cei mai multi se simt chiar obligati sa-si exprime opinia chiar daca nimeni nu le-a cerut-o. Asa s-a născut si istoriografia naivă.
  In anul 2016, istoricul Acad. Ioan Aurel Pop, pe atunci rectorul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, a rostit un discurs la deschiderea primei ediții a Congresului Național al Istoricilor Români, organizează la Cluj-Napoca în perioada 25-28 august 2016 în care spunea următoarele: „Cei care sunt datori să facă cercetarea trecutului sunt istoricii, singurii care au capacitatea să ajungă la izvoare, să extragă din ele adevărul (parțial) și să-l explice publicului. Amatorii de istorie – ingineri, medici, artiști etc. – să fie liberi să se pronunțe despre trecut, să scrie despre trecut, dar să-și recunoască amatorismul, să precizeze caracterul de eseu, de povestire, de impresie al produselor lor. Nici eu, ca istoric, dacă scriu despre medicină sau despre chimie, nu mă pot da drept medic ori chimist! Credibilitatea unui domeniu o asigură exclusiv specialiștii, cei care au fost pregătiți anume să studieze acel domeniu. Și nici dintre specialiști, un contemporaneist nu e bine să se pronunțe științific despre antichitate sau epoca medievală, după cum un medic orelist nu poate lucra la ortopedie, nici un anestezist nu va fi lăsat să opereze.”

 86. Se pare ca tu nu mai crezi in OMUL RATIONAL universal
  ci crezi (absurd) in diferite specii umane de …specialisti
  si precum capra nu face oua iar gaina nu da branza
  un matematician nu are ce se baga-n istorie in timp ce un istoric nu are de ce vorbi despre cuantica !

  In mintea ta substratul (=OMUL) acestor „calificari”/dresuri superficiale … sunt animale independente si diferite
  nu … aceeasi oameni … avand temporar diferite … PALARII !

  E cumva LOGICA si RATIONALITATEA „iSTORIEI” diferita de cea a … ECONOMIEI sau MACROECONOMIEI ?
  Istoria NU ARE VOIE sa EXPLICE ci doar sa insiruie CE-A-FOST-REAL … restu-i propaganda si post-„interpretari” pseudo-cauzale !

  DE CE NU GANDESTI MATALE SINGUR cu PROPRIUL CORTEX ? (de ce trebuie sa iei DOGMATIC ce-au gandita alti-naintea ta, pe ne-rumegate ? 😀 🙁 )

  IQ=?

  IQ=?
  😉

 87. „Istoria NU ARE VOIE sa EXPLICE ci doar sa insiruie CE-A-FOST-REAL … restu-i propaganda si post-„interpretari” pseudo-cauzale !”

  😐

 88. Ecclesiastul 10:2

  „2. Inima celui înţelept este la dreapta lui, iar inima celui nebun la stânga.”

  SHALOM ! 🙂

 89. Unde ne sunt istoricii? se întrebau nu doar Florin Constantiniu, ci, înaintea lui, la noi, Daicoviciu, Papacostea sau V.N.Constantinescu, Anton Dumitriu, Constantin Noica. Nu trebuie să fii istoric, ca să pui întrebări istoriei. Se poate răspunde în fel și chip. Două fapte sunt clare. La nivelul performanței înalte, contează performanța, nu biografia autorului. Cei care se bat în piept că ar fi istorici de profesie cred că istoria este proprietatea lor. Fals. Doar că ei nu au mai dat istorie adusă la normal – adică pe studiul arhivelor. Compilația, ciupirea, speculația nu sunt cercetare istorică. Doi, cum bine observă cel care semnează mai sus Istoric contemporanist, degeaba faci facultate de istorie dacă nu stai în arhive, nu le epuizezi în subiect și nu stăpînești metodelele și explicațiile actuale. Și istoria este legată de o metodologie generală și de una proprie, precum și de o epistemologie anume. Nu ești istoric fără a le stăpîni. Așa că este falsă pretenția că ești istoric căci ai absolvit facultatea respectivă. Nici unul nu mai suntem suntem specialiști doar prin aceea că am terminat facultatea. Numai la noi se mai spune că ești istoric fără a poseda cunoștințe de economie, drept, sociologie, psihologie, filosofie și, la nevoie, inginerie. Nu-ți aperi carențele profesionale excluzînd pe alții să discute. De aceea, istoriografia nu poate fi decît la nivelul slab la care este. Că se citează din autorități de carton, doar sporește artificiul.

 90. Cand EVENIMENTELE ISTORICE vorbesc o limba clara, inconfundabila daca nu esti „naiv” sau INREGIMENTAT, nu ai nevoie de „pregatire istorica”, ca sa-l completez pe „Profesor”-ul care recunoaste fara sa-l aprofundeze un ADEVAR, acela ca absolvirea unei facultati
  nu este suficienta, in schimb strecoara un ADEVAR PARTIAL si anume ca „numai strudierea arhivelor asigura munca de istoric”!?
  Pentru ca ACCESUL LA ARHIVE A FOST/ESTE IMPIEDICAT IN DEMOCRATII 40-50 de ani, iar in Lagarul BOLSEVIC DE CONCENTRARE DEFINITIV!!!
  Deci, Profesorul si toti PROFI NE VAND PIELEA (MARELUI) URS DIN PADURE!!!Mai mult, la arhive nu are acces oricine, iar arhivele accesate nu contin DOCUMENTELE PARTIDELOR BOLSEVICE/COMUNISTE!!! Daca avea acces oricine si erau COMPLETE NU MAI PUTEA FI EVITAT PROCESUL COMUNISMULUI tip Nürnberg…

 91. „Charlie spune:
  22 IAN. 2024 LA 11:11”

  CORRECT … cu precizarea ca aflam nu doar ce szim din opera istorica Dcotorului Norman FINKELSTEIN
  despre 🍥”INDUSTRIA HOLOCAUSTULUI”🍥 (o carte CONTROVERSATA insa deloc istoric-faptic-contestata, scrisa de el CA EVREU(!) cu parintii fosti in lagarele holoacustului … (deci cu argumente valabile!))
  !

  BRAVAO @CHARLIE ! (stiam eu caesti muuuuuult❤️ mai destept decat lasi voluntar sa para ! :|)

  SHALOM tie , deci ! ❤️❤️❤️

 92. Arhivele sunt deschise și se deschid în continuare. Evident că mai trebuie și cercetate. Și că trebuie știut unde și ce să cercetezi în arhive. Sunt însă și amatorii de povești istorice care au avut cu istoria care a fost și cu arhivele ceea ce a avut Columb cu rugbyul neozeelandez. Nu se poate face din ignoranță criteriu de evaluare a arhivelor, cum nici la medic nu mergem să ne trateze portarul clădirii. Așa că puneți-vă pe carte, înainte de orice, cei care vreți să vorbiți de istorie. Altfel se cheltuie prea mult orz pe ceva doar gălăgios.

 93. Asta cu pusul pe carte e o magarie !
  Multi s-au pus rau de muncitor si harnic cu burta pe cartiel de ISTORIE comunsite
  si avand facultati in ceea ce cu srag au invatat se cred isteti azi !

  ce naiba puteau ei invata harnic din ISTORIA CAOMUNISTIZATA
  ce naiba poti invata azi din istoria americanizata a invingatorilor din ww2 ?

  Citeste-l pe ORWELL mai bine …”1984″
  ca sa vezi ca „ISTORIA REALA” e o stiinta … periculoasa oricui ! 😀
  (ce zice USA azi „ISTORIC” despre cine la ucis pe JFK ? „istoricule” 😀 )

  Limiteaza-te la limite ! 🙂

 94. Dacă tot la Orwell ai rămas și la mijlocul secolului trecut, ai trăit degeaba, insule. Lumea s-a schimbat de multe ori de atunci încoace. Dar de tine este bine că nu simți și nu știi nimic. Așa că rămîne cum am stabilit în precedenta postare.

 95. Pentru tine si TEOREMA lui PITAGORA s-a schimbat 😀 (nu mai e valabila)
  precis n-o sti … pentru ca e VECHE ! 😛

  IQ=?
  😉

 96. „chestiile” ARHETIPALE si legile naturii nu se schimba 😀 !

  „1984” e un roman sociologic … ARHETIPAL !

 97. gata, m-am pus pe carte! mai departe ce fac, stau mult pe ea? mi-am facut un tron din operele complete, lenin, ca asta am gasit prin casa. opera SRI vine mia tirziu. recomandati altceva?

 98. Nu-s de tine nici istoria și nici speculațiile, insule. Capul îi este dat omului să judece, nu să dea cu el de tavanul cuștii în care stă! Așa că dă-i înainte, poate că așa te dumirești pe ce lume suntem. Oricum, nu din cușca prostiei vin azi adevăruri. Așa că mai bine, pentru tine, ia în seamă ce ți-am spus, cam prea generos, mai sus.

 99. multumesc mult pentru lectie, generosule! nu aveam nevoie de ea dar iti multumesc! esti un dragut, un intelectual adevarat care se manifesta pe sine la modul exceptional!

  ha ha ha ha ha ha ha

  trupetii armatei telectualiste au ramas la stadiul de salt inainte! nu mai apuca sa se culce deloc…

  ha ha ha ha ha ha ha

 100. e tare, mai sint rataciti care cred ca judeca cu capul… chiar ce reprezentare s-a alocat capului in decusrusl timpului… fiind punctul de maxim al inaltimii, cam pe unde sint majoritatea simturilor, se crede ca mintea e colo sus… ntz, frumopsule, habar nu ai cu ce judeci… dar vorbesti sa te aflii in treaba…

  ha ha ha ha ha

 101. Văd că mai ai nevoie de un sfat, insule. Caută-i pe dascălii tăi de școală generală și cere-le iertare că nu ai învățat la timp abc-ul minții normale. Și mai întreabă-i cum poți recupera timpul pierdut cu bazaconii de puber. Cu ha, ha, ha -urile tale vor fi doar înapoieri sigure. Oricum, fă-ți lista cu ce ți-am spus și, cînd le-ai luat în seamă, mai discutăm. Pînă atunci, cușcă plăcută!

 102. ha ha ha ha

  da, sa traiti, mai produceti un sfat! pare produs de un cu totul alt cap. e unul nou? vai, ce repede creste…

  ha ha ha ha ha

  p.s. astept sfatul

 103. inca unu care crede ca adevarurile vin din rodul mintii lui… adevarurile sint acolo monseur… tu nu poti crea un adevar. el exista. rezonezi sau nu cu ele in functie de freceventa vibratiei… matale rezonezi cu cusca. cuvintele tale, trairile tale, mentalitatea ta… ai grija ce cuvinte folosesti…

  ups, ai facut-o lata din nou…

  sfat: aspira inalt, vezi frumusetea din jurul tau si centreaza-te in sinele propriu… succes ca e mult de munca.

 104. Interesanta teoria lui Ferguson . As adauga si ideea lui Dominique Lieven, foarte stapan pe istoria Rusiei tariste si a relatiilor internationale antemergatoare primului razboi mondial. Lieven spune ca radacinile adanci ale conflictului trebuie cautate in relatiile GErmaniei cu Rusia Tarista. Teama Germaniei de o Rusia industrializata intr-un viitor apropiat au facut-o sa atace „preventiv” intr-un moment in care industria ruseasca era inca in stadii incipiente. Ironia sortii e ca planul ar fi avut mari sanse de reusita daca diplomatii si militarii germani nu ar fi facut gafa dupa gafa in relatiile cu SUA. Daca SUA nu ar fi intrat in razboi probabil ca GErmania castiga razboiul sau in cel mai rau caz obtinea o victorie in est si o remiza favorabila in vest.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.