Gheorghe, Ioane, Mărie, trebuie respinse aceste proiecte de legi ale învățământului

Nu zidurile fac o şcoală,

ci spiritul ce domneşte într-însa.”

Regele Ferdinand I, 1923

După „revoluția” din decembrie 1947, a fost adus în România, de tancurile și comisarii Uniunii Sovietice, comunismul (bazat pe marxismul economic), preluat și propagat de „cârtițele” vremii; comunism care nu a deșcolarizat însă România, nu a subminat esențial autoritatea școlii.

Tot așa, după „revoluția” din decembrie 1989, a fost adus în România, de directivele și comisarii Uniunii Europene, de Banca Mondială și Fundația Soros, progresismul (bazat pe marxismul cultural), preluat și propagat de „cârtițele” vremii (yesmenii de la Institutul de Științe ale Educației, Ministerul Educației și diverse oengeuri); progresism care însă a deșcolarizat România (Mircea Platon, Deșcolarizarea României – Scopurile, cârtițele și arhitecții reformei învățământului românesc, Editura Ideea Europeană, 2020), prin deprofesionalizarea profesorului, în principal, adică prin distrugerea programată a rolului și autorității școlii.

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române: “Regimul comunist a pervertit grav lucrurile și a schimbat calea tradițională a școlii noastre, dar nu în așa măsură încât să dispară performanța și reperele morale general valabile. Momentul 1989 a fost unul de cumpănă, pentru că ne-a dat libertatea să schimbăm totul în bine, dar ne-a oferit și
posibilitatea de a greși copios. Îmbătați de libertate, am folosit mai ales a doua cale. … Cele mai simple măsuri de după 1989 s-au referit la reducerea numărului de ore pe zi și pe săptămână, la desființarea multor discipline sociale și umaniste sau a multor conținuturi din acest domeniu, la înlocuirea unui tip de propagandă cu altul, la diminuarea volumului de cunoștințe predate, la coborârea ștachetei în general, în cazul tuturor materiilor. … Despre cultura generală necesară formării elevilor nu se mai vorbește aproape deloc sau se vorbește în necunoștință de cauză.
 …” https://evz.ro/educatia-si-cultura-generala-editorial-eveniment-de-ioan-aurel-pop-presedintele-academiei-romane.html

Nu ne este clar că am ajuns aici ca urmare a aplicării obediente, timp de 30 de ani, a unor „directive” venite din afară, a unor modele care nu ni se potrivesc şi nu concordă cu interesul naţional? Vă place ce spirit domnește azi în școala românească ? Că mai toți absolvenții vor să părăsească România ?

Cum a fost/este posibil? Din cauza pasivității noastre, a fricilor noastre, a lașităților noastre. În plus, „Mă tem că Poliția Gândirii funcționează și la noi…” (Magda Ursache, Contemporanul, iunie, 2022)

Am trăit ororile comunismului, vrem să trăim și ororile progresismului ? (a se vedea ce se întâmplă în școlile și universitățile americane cu mișcările BLM, WOKE și Cancel Culture)

***

Proiectele de legi ale învățământului „România Educată”, varianta Deca, trebuie respinse, nu (numai) pentru că:

 1. sunt două legi separate, și nu una singură, contribuind astfel la destructurarea

învățămânului, prin atacarea unității lui; absolvenții de liceu devin studenți în universități, iar absolvenții universităților devin profesori în liceu – legătura este deci foarte strânsă:

Art. 16 (1) „Instituțiile de învățământ superior pot înființa, prin hotărârea senatului universitar, în urma evaluării externe, conform prevederilor legale privind asigurarea calității în învățământul preuniversitar, unități de învățământ preuniversitar de stat…”

Art. 120 (9) „Se înființează Programul Național de sprijinire a învățării științelor exacte, a ingineriei și matematicii (PNSTIM) în completarea programului similar din sistemul de învățământ preuniversitar”;

 1. școala/universitatea este considerată, în mod aberant, „unitate/organizație

prestatoare/furnizoare de servicii educaționale”, și în consecință există „biroul CTC (Controlul Tehnic de Calitate) al serviciilor”, numit acum „Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității”– legată de ARACIIP/ARACIS – care sporește inutil birocrația;

ce au făcut aceste Comisii de s-a ajuns la o rată a analfabetismului funcțional de 40% și nicio universitate nu este în top 500?

Rectorul UB, Marian Preda, sociolog, despre proiectul Legilor Deca: „…în ultimii 10 ani, putem spune că universitățile românești au regresat în topurile internaționale. Dacă cele mai bune erau în zona 500-1000 în unele topuri, acum cam toate au trecut în zona 1000+ în rankingurile internaționale” (https://www.edupedu.ro/reactie-dura-a-rectorului-marian-preda-la-legile-deca-va-fi-foarte-greu-sa-explicam-la-nivel-european-de-ce-unii-rectori-din-romania-sunt-de-12-ani-in-functie-ne-vom-trezi-cu-stegulete-si-condition/)

 1. finanțarea educației, care de 12 ani este practic mult sub nivelul de

6% din PIB prevăzut de actuala lege, este acum (Art. 129, preuniversitar și Art. 146, superior) de doar minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat, adică mai puțin de 6% din PIB (https://www.cotidianul.ro/romania-educata-si-subfinantata/, dar și mai grav și nociv este faptul că finanțarea este lăsată mult pe seama banilor europeni (vezi PNRR), deși UE nu are atribuții în educație (Art. 3-6 din TFUE) și deși banii europeni vin cu condiționări indecente, ideologice (ca de exemplu impunerea existenței în universități a Planului de Egalitate de Gen);

 1. în Învățământul preuniversitar:

profesorul (personalul didactic) a devenit facilitator al învățării (Art. 162); el trebuie să facă planuri individualizate de învățare pentru fiecare elev, planuri care sunt parte componentă a portofoliului educațional al elevului;

– (Art. 85) Planurile-cadru ale învățământului liceal includ „Istoria Evreilor. Holocaustul” și „Istoria Comunismului din România”, ca discipline școlare, parte a trunchiului comun”, deci sunt obligatorii, nu opționale, în loc să fie capitole din disciplina Istoria Românilor;

învățământul preuniversitar este centrat pe beneficiari, si nu pe profesori, sau pe profesori și elevi, iar beneficiarii sunt mulți:

Art. 102 (1) „Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii, precum și persoanele adulte înscrise într-o unitate de învățământ”.

(2) „Beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar sunt părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai antepreșcolarilor, ai preșcolarilor și ai elevilor”.

(3) „Beneficiarii terțiari ai sistemului de învățământ preuniversitar sunt comunitatea locală și societatea în ansamblul ei”;

se înființează:

(Art. 62) Centrul Național Românesc pentru Învățământ la Distanță,

(Art. 65) Centrul Național pentru Educație Incluzivă,

(Art. 75) consiliile de coordonare a zonelor de investiții prioritare în educație

(Art. 77) Comisia Națională pentru Desegregare Școlară,

(Art. 102) Programul național de formare a cadrelor didactice în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor.

(Art. 109) Centrul Național pentru Excelență

(Art. 111) Direcțiile Județene de Învățământ Preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Inspectoratelor Școlare Județene/Municipiului București.

(Art. 112) Agenția Română pentru Asigurarea Calității și Inspecție în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIIP, …, prin reorganizarea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, care se desființează, și prin preluarea atribuțiilor de inspecție generală și inspecție tematică de la inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

(Art. 113) Centrul Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică

(Art. 114) Consiliul consultativ pentru învățământ preuniversitar

(Art. 116) Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul de Științe ale Educației … prin preluarea activității și structurilor specializate de la Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație, care se desființează

(Art. 119) Centrul Național de Învățământ Tehnologic și Tehnologic Dual

(Art. 127) Unitatea Executivă pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare

(Art. 128) mecanismul de monitorizare a nivelului de maturitate digitală pentru învățământul preuniversitar

(Art. 149) Centrele comunitare de învățare permanentă

(Art. 167) Corpul de mentorat și licențiere în cariera didactică

(Art. 189) Corpul Managerilor Educaționali

(Art. 244) Comisia pentru Tranziția către Învățământul Dual;

deci școala este birocratizată suplimentar, masiv; ce vor produce zi de zi, an de an acești noi funcționari ? maculatură care va îngreuna și mai mult, inutil, viața profesorilor, a directorilor?!

se lovește (și) în liceele pedagogice, care funcționau foarte bine:

(Art. 52) „ Învățământul pedagogic se organizează ca învățământ liceal vocațional, cu durata de patru ani...”, în loc de cinci ani ca până acum, cu obligația de a urma studii universitare;

 

se introduce (Art. 169) „Examenul național de licențiere în cariera didactică pentru a avea dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar”; prin aceasta se recunoaște că licența universitară (de doar 3 ani, în loc de 4 ani, ca înainte de aderarea la Programul Bologna) este slabă și de neîncredere; dar, prin aceasta, atractivitatea profesoratului este diminuată și mai mult;

-(Art. 244 (3) h) evaluările și examenele naționale vor fi în integralitate standardizate și administrate în format digital începând cu anul școlar 2027-2028”;

Mircea Platon, istoric, redactor șef la Convorbiri Literare, Iași, despre proiectul Legilor Deca: Examenele naționale vor fi asemenea cumpărăturilor la Auchan: cu autoservire digitală. Copiii voștri și copiii copiilor voștri își vor scana singuri creierele, la ieșire, ca să poată plăti și pleca. Școala mall”;

 1. în Învățământul Superior:

(Art. 11) „Răspunderea publică obligă orice instituție de învățământ superior, de stat, particulară sau confesională particulară: a) să respecte legislația în vigoare, carta proprie și politicile naționale și europene în domeniul învățământului superior …”;

UE nu are competențe în educație (TFUE, Art. 3-6), deci politicile europene în domeniul învățământului superior nu pot fi decât recomandări, nu obligații, pentru persoanele cu coloană vertebrală;

se introduce obligativitatea internaționalizării, care promovează interesul UE de formare a identității europene, în detrimentul identității naționale:

Art. 116 (1) „Ministerul Educației stabilește cadrul strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior în acord cu prioritățile naționale, procesele internaționale și tratatele din care România face parte. Cadrul strategic se adoptă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ministerul Educației susține prin măsuri de ordin legislativ și financiar acțiunile de internaționalizare desfășurate de către instituțiilor de învățământ superior.

(3) Internaționalizarea, ca instrument de creștere a calității educației și cercetării, este responsabilitatea fiecărei instituții de învățământ superior”.

Art. 119 „Se înființează Programul Național pentru Internaționalizare Universitară „Study in Romania” (PNIU) în vederea consolidării procesului de internaționalizare a sistemului de învățământ superior (PNIU), pentru a asigura resursele necesare”;

aici se vede contribuția „valoroasă” a doamnei ministru Ligia Deca, cu doctorat în științe politice la universitatea din Luxembourg (deși a absolvit, cu DIPLOMĂ DE INGINER DIPLOMAT INGINERIE NAVALĂ ȘI NAVIGAȚIE, Universitatea Maritimă Constanța), cu o teză despre internaționalizarea învățământului superior („Understanding the internationalization of higher education as a policy process. The case of Romania”);

-se păstrează ciclurile I (licență) și II (masterat) așa cum au fost introduse prin Procesul Bologna, doar ciclul III (doctorat) are 4 ani în loc de 3 ani;

deci, slăbirea calității absolvenților, și implicit a profesorilor de liceu, continuă

(Argumente împotriva Procesului Bologna din învățãmântul superior, http://www.curteadelaarges.ro/arhiva/IX_9_94/IX_9_94.pdf).

Aceste proiecte de legi ale învățământului „România Educată” trebuie respinse pentru că sunt NOCIVE, fiind ideologizate.

Ele sunt impregnate subtil de corectitudinea politică, ideologia progresismului, ale cărei rădăcini pornesc dintr-o versiune de marxism (neomarxismul = marxismul cultural) promovat de Școala de la Frankfurt, ce își propunea răsturnarea radicală a culturii tradiționale, cu scopul de a provoca o revoluție socială.

(Corectitudinea Politică: „Religia” marxistă a Noii Ordini Mondiale, Coordonatori William S. Lind, Andrei Dîrlău, Irina Bazon, Editura ROST, 2015, cu o sinteză în

https://www.cotidianul.ro/corectitudinea-politica-ideologia-progresismului/)

 1. Uitați-vă la „valorile” pe care le promovează aceste proiecte de legi; veti gasi

diversitatea, incluziunea și echitatea, acest triumvirat care marchează excesul stângii extreme” (Jordan Peterson, în lucrarea Corectitudinea politică, Michael Eric Dyson, Michelle Goldberg, Stephen Fry, Jordan Peterson, Editura TREI, 2019), acest triumvirat care semnalează, ca un felinar roșu, că este vorba de (valori promovate de) corectitudinea politică.

Nu veți găsi niciuna din valorile perene ale umanității: ordinea, disciplina, cinstea, onoarea, virtutea, loialitatea, credința, devotamentul etc. Școala de azi nu mai formează caractere, nici nu-și propune asta, consideră, sub umbrela progresistă, că este demodat, chiar periculos.

Iar personalul didactic are printre obligații (Art. 224) „ promovarea diversității, ca resursă de învățare, pentru a genera elevilor atitudini incluzive și tolerante”.

 1. Uitați-vă cum pas cu pas” sunt înregimentați copiii mici, pentru ca tradiționalii

șapte ani de acasă să dispară, să se facă astfel o breșă între părinți și copii pentru a putea îndoctrina copiii (cu ideologia genului, parte a ideologiei corectitudinii politice – în vechea variantă a proiectului legii exista egalitatea de gen, din fericire acum nu mai există). Primul pas a fost obligativitatea clasei pregătitoare (zero), acum este al doilea pas, obligativitatea grădiniței (preșcolari cu vârste între 3 și 6 ani) (Art. 13 (1), Art. 15 (1), Art. 30 (1)), viitorul pas va fi obligativitatea creșei (antepreșcolari cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani).

 1. Uitati-va cum profesorul este în continuare lipsit de autoritate în școală, adică de

mijloacele prin care să asigure ordinea și disciplina în școală și corectitunea evaluărilor: nu poate să certe elevul, dacă lasă corijenți sau repetenți (de repetenți nu se suflă o vorbă în proiectele de legi), atunci intră în programul „Învățare remedială” alături de elev, iar exmatricularea elevilor recalcitranți sau care copiază este interzisă, în timp ce „exmatricularea” profesorilor este permisă. Și ne mai mirăm că „bullying-ul” (violența psihologică între elevi) este în creștere?

Art. 13, alin. (2) „Este interzisă exmatricularea preșcolarilor și a elevilor din învățământul obligatoriu”.

Art. 73 (1) „În unitățile de învățământ se desfășoară programul „Învățare remedială”, destinat sprijinirii elevilor cu dificultăți de învățare sau care înregistrează rămâneri în urmă în învățare, în raport cu prevederile curriculare. …

(5) În situații justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigență sau de încheiere a situației școlare sau pentru actualizarea și îmbunătățirea competențelor, în perspectiva deschiderii noului an școlar, activitățile remediale se pot desfășura și pe durata vacanței școlare, sau a zilelor libere, la decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, cu consultarea beneficiarilor primari și secundari ai educației”.

Art. 74 (1) „Ministerul Educației derulează programe de reducere a abandonului școlar/a ratei de părăsire timpurie a școlii în cadrul Programului Național Integrat de Reducere a Abandonului Școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii…”

Art. 102 (4) „Drepturile și îndatoririle elevilor sunt prevăzute în Statutul Elevului, aprobat prin ordin al ministrului educației, în urma consultării Consiliului Național al Elevilor și a celorlalți parteneri de dialog ai ministerului educației.”

Art. 204 (2) „Reprezintă abateri disciplinare ale personalului didactic de predare și se sancționează potrivit art. 205:

a) faptele de violență fizică și/sau verbală, îndreptate împotriva elevilor sau a colegilor, în situația în care, potrivit legii, nu reprezintă infracțiuni;

b) orice fapte sau atitudini care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor.”

Art. 205 (1) „Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic de predare, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.”

Art. 64 (1) „În termen de 12 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Educației inițiază Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Planului Național pentru Siguranța în Învățământul Preuniversitar.”

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, despre proiectul Legilor Deca: în loc să aşeze sistemul de educaţie pe autoritatea intelectuală a profesorilor, îl așază pe un fel de autoritate a părinţilor şi a copilului”. (https://www.g4media.ro/fostul-ministru-funeriu-despre-legile-promovate-de-ministra-deca-nu-aseaza-educatia-pe-o-cale-corecta-nu-propune-o-educatie-bazata-pe-exigenta-merge-mult-pe-soft-skills-o-admitere-s.htm)

Mircea Platon, despre proiectul Legilor Deca: ”Părinții și copiii nu își pot apăra interesele pe termen lung, ci sunt invocați și folosiți doar în scop distructiv, pentru a răvăși standardele și a transforma școale în târguială. Părinții sunt, de fapt, lăsați să intervină în mersul școlii doar pe calea lăturalnică a implicării financiare, recrutați adică pentru a corupe anarchic școala. Altminteri, observațiile părinților referitoare la scăderea nivelului educației, la transformarea școlii într-o cutie neagră în care ONGurile și experții fac ce vor, nu sunt luate în seamă la așa-zisele desbateri publice mimate de Minister. În plus, părinții au devenit și țintă a Ministerului care își propune să-i îndoctrineze pe calea așa-zisei ”educații parentale”, un sinistru exercițiu de trimitere în minorat a unor adulți care se trezesc acum supuși reeducării”.

Directorul Colegiului centenar “I.L. Caragiale” din București, Andreia Bodea, despre proiectul Legilor Deca: “… faptul că meseria de profesor încetează să mai fie o meserie atractivă nu este neapărat, așa cum se crede și se tot spune, pentru că salariile sunt mici. Este și acesta un motiv, dar nu este primul. Primul motiv este prăbușirea statutului profesorului. Profesorii buni trebuie să rămână în sistem, profesorii care fie că sunt violenți, fie că se fac vinovați de tot felul de lucruri, trebuie scoși din sistem și trebuie să vedem ce facem și cu elevii care nu se pliază nicicum și care în mod repetat agresează la rândul lor. …Un elev dacă se ridică în bancă și își înjură profesorul, nu mai spun că ridică mâna la el, aș vrea să știu și eu ce credeți că poate să facă un profesor la catedră care nu poate să-i facă observație, nu poate să-l dea afară, chiar dacă intră într-o comisie de disciplină, nu mai poate rămâne repetent prin nota la purtare și îți și spune lucrul ăsta „hai să văd ce mai faceți?!”. Nu se poate să sancționezi profesorii care sunt agresivi – repet, lucru cu care sunt perfect de acord – și să nu sancționezi, proporțional cu vina, pe elevi și până la urmă și pe părinți, că de acolo pornesc toate lucrurile, care sunt din ce în ce mai agresivi verbal, în general.

https://www.edupedu.ro/am-ajuns-intr-un-punct-in-care-a-face-educatie-a-devenit-aproape-imposibil-spune-directorul-colegiului-caragiale-din-bucuresti-adriana-bodea-pot-fi-trei-examene-pot-fi-cinci-evaluari-daca-ele-nu/

c’) Uitați-vă cum cadrul didactic universitar este lipsit de autoritate în universități:

 (Art. 120 (7)) Se înființează Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU), în vederea creșterii retenției studenților în mediul universitar”;

se înțelege astfel de ce cadrele didactice universitare închid ochii la copiatul studenților, pentru că ar trebui să le facă referat de exmatriculare și, acest lucru vine în contradicție cu preocuparea pentru retenția studenților.

(Art. 173) (1) „În baza hotărârilor comisiilor de etică universitare, instituțiile de învățământ superior aplică sancțiuni studenților, studenților-doctoranzi, cercetătorilor post-doctoranzi sau altor categorii de cursanți. … (3) Tipurile de sancțiuni prevăzute pentru încălcarea normelor de etică și deontologie universitară sunt: a) avertismentul scris; b) anularea rezultatelor evaluărilor; c) exmatricularea”.

Motto pe frontispiciul Universității Stellenbosch, Africa de Sud:

Distrugerea oricărei națiuni nu necesită bombe atomice sau rachete balistice intercontinentale. Trebuie doar scăderea calității învățământului și permisiunea fraudei la examenele studenților. Pacienții mor în mâinile unor asemenea medici. Clădirile se prăbușesc, fiind construite de asemenea ingineri. Banii se pierd în mâinile unor asemenea economiști. Dreptatea se evaporă în mâinile unor asemenea judecători. Falimentul învățământului este falimentul națiunii

Toate acestea pentru că personalitatea autoritară este combătută de ideologia neomarxistă ca fiind opusul personalității revoluționare dezirabile – ulterior, ca opusul personalității democrate.

Aceste două proiecte de legi ale învățământului, cum am mai arătat, sunt ultima lovitură (zisă reformă), fatală, dată învățământului românesc, deci viitorului României.

https://www.cotidianul.ro/romania-educata-sau-romania-inlantuita/

Fiind ideologizate, aceste două proiecte de legi încalcă atât legea educației în vigoare cât și propriile prevederi:

În actuala Lege a educației naționale (la Art. 3 (n)) – ca și în cele două proiecte de legi în discuție (la Art. 3 (l) și respectiv Art. 3 (p), dar și Art. 10) – găsim, printre principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, „principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, (dogme religioase) și doctrine politice”.

 

Deasemenea, în actuala Lege (la Art. 7) – ca și în cele două proiecte de legi în discuție (la Art. 11 și respectiv Art. 24) – găsim că „În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise … activitățile de natură politică …”.

În concluzie, oameni buni, aceste proiecte de legi trebuie respinse!

PNRR nu impune schimbarea legii actuale a educației. Trebuie să trecem apoi urgent la reconstrucția din temelii a învățământului românesc instructiv, clasic, în spirit haretian.

12 martie 2023

 

Dr. Afrodita Iorgulescu

Matematician

Profesor Emerit A.S.E. București

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 17
Dr. Afrodita Iorgulescu 44 Articole
Author

22 de Comentarii

 1. Toți miniștrii ai învățământului după 89 și-au bătut joc de copii și de părinți, aproape toți care au fost miniștri sunt niște impostori, oportuniști sau politruci.Actualul ministru este după asemănarea lui Klaus, adică un nimeni într-o înaltă demnitate.

 2. Cu scuzele de rigoare, de ce te opui mai tanti daca in politica romaneasca a celor 33 ani, interesul national roman primordial e definit de Oprea izmanarul de la PeSeDe, de Udrea, de baronii locali si din fruntea tarii si nu numai de ei?!

 3. „Falimentul învățământului este falimentul națiuni”

  Asta este de fapt propoziția cheie. După 89, pas cu pas, învâțământul românesc s-a degradat în permanență. Nu din prostie ci din ticăloșie, din ticăloșia occidentului abject care are nevoie doar de colonii ca să-și mențină un nivel de trai ridicat.

 4. Tăvălugul neo-marxist a ajuns și pe Plaiul Mioritic, după ce a pus Civilizația Occidentală pe butuci. PăZea !?

 5. Foarte explicit și la obiect intregul articol. Respect Doamna Profesor ! Sunteti aceeasi Profesoara pe care am avut-o la Cibernetica, exigenta, responsabila, bine pregatita. Din pacate, cred că nu se mai poate face nimic pentru învățământul românesc !

 6. Tara te vrea prost si turnator la securitate (avertizor). profesorii in paine inainte de 1990 au fost tinta preferata a securitatii ceausiste. Exact aia santajabili dau lectii astazi. De ce UBB nu mai este in top 500, ca au fost rectori acolo si M.A. si Pop. Scoala a devenit loc de afaceri si de meditatii. Si noi ne miram ca nu suntem primiti in Schengen.

 7. Autoarea greseste despre ‘revolutia’ din1947. Aceasta a destructurar pina aproape de distrugere invatamintul romanesc. Abia dupa revolutia din 1964, respectiv ceea ce se mai numeste si Declaratia de independenta a Romaniei, s-a revenit treptat la specificul invatamintului romanesc, de traditie europena, prin eliminarea pe cit posibil a dogmatismului cominternist. Cei care au fost martorii acelor timpuri abia ca le vene sa creada ca limba eusa nu mai w obligatorie, ca se pot vedea filme occidentale, ca se editeaza carti de autori occidentali, ca librariile Cartea rusa nu mai troneaza in centrul marilor orase, ca in manuale prioritatile in stiinta si tehnica nu mai apartin exclusiv savantilor rusi, lista fiind mai lunha.

 8. NU se poate fara minciuni? 1. Tancurile sovietice au intrat in Romania in 1944 pentru infrangerea Nazismului german si fascismului roman care invadasera URSS in 1941. Nu intrasera pentru distrugerea Scolii romanesti, care, fiindca veni vorba, era de 4 clase primare, peste 90 la suta din bastinasi erau analfabeti, semnau cu degetul. Asa zisele valori spirituale interbelice erau majoritar legionare si 80 la suta trebuiau judecati pentru promovarea rusofobiei, antisemitismului, aliantei cu Hitler si ca potentiali Criminali de Razboi….2. Daca in 1947 Romania a devenit Republica sub influenta Sovietica, asta inseamna ca bastinasii nu erau capabili, erau indolenti si anacronici, mentineau un Rege posibil Criminal de Razboi cand Italia tocmai il detronase pe al sau Rege Victor Emanuel desi acesta il inlaturase pe Musolini inca din 1943….3.Adevarul e ca Scoala romaneasca a fost valoroasa doar in epoca Socialista, pentru ca doar atunci exista motivatie. Romania trebuia industrializata, modernizata prin forte proprii, deci implicit cererea de invatatura era reala, avea un rost sa inveti…. Azi NU mai exista motivatie pentru invatatura, toata Economia, industria, bancile sunt conduse din Occident. Cu exceptia scolii de medicina unde motivatia s – a pastrat dar nu pentru ca Politica ar fi ajutat cu ceva. 4. De acord cu studiul in Scoli al Antisemitismului si Comunismului. Numai ca in mod cert va fi predat in mod mincinos…. Ar trebui introdus si studiul Colonialismului ca disciplina separata, precum si studiul Rusofobiei la romani….Dar cine sa le predea in spiritul adevarului? Amerlocii, obedientii americani sau ai UE? Pai daca spui adevarul adio promovare, adio doctorat, adio titluri universitare!!! Singura libertate deplina este astazi pentru intarirea Flancului Estic.

 9. Cum sa-i ceri unui copil de 7 ani sa invete la C.P. intai literele de tipar? Scrie tu corest cu mana ,,r” si,,a”.

 10. @axon: Esti un sac de minciuni de cea mai joasa speta bolsevic-staliniste. Tancurile sovietice au ingrat in Romania in iunie 1940. Fara ocuparea Basarabiei, Romania foaete probabil ar fi fost de partea URSS. Tu insa nu ai nici lectura nic creier in cap ca sa judeci, ci doar o zeama de bors rusesc stricat amestecat cu vodca de obiele.

 11. „Ion,Gheorghe si Maria/cei mai prosti din Romania”
  Ridicati-va, o cere Afrodita

 12. Ai dreptate bai Axon,cand ati navalit ati gasit aici un popor barbar,inapoiat. Noroc cu voi ca altfel ramaneam in copac.
  In ’44 nu stiati nici ce este un ceas mai baiete,spargeati masinile,furati tahometre,le puneati la mana pe post de ceas. Vezi fotografia cu ala care punea steagul in Berlin,cu sase ceasuri la mana. Cand pe aici se construiau cetati voi inca traiati in copac.
  Pe unde sapi in tara asta dai de urmele unei civilizatii. Cea mai buna dovada de continuitate si dezvoltare este pastrarea limbii vorbite (80% latina si alte limbi romanice).

 13. Excelent articol!felicitari!
  De vazut acum ce reactie vor avea parintii si cadrele didactice.cum sta treaba cu aceasta deca si ceilalti politruci regresisti,tradatori de tara,ne-am lamurit!

 14. axon e noxa putinoida ,balivernele lui sunt de Balaceanca si acolo,legat de pat,altfel sperie crestinatatea

 15. Referitor la Legile Educatiei nu stiu daca sunt bune sau rele ca nu ma pricep.
  Dar ca observatie pot spune ca toata lumea e de acord ca lucrurile nu merg bine, numai ca atunci cand se incearca o corectare apare opacitatea si reticenta oamenilor din interiorul sistemului,cum este si aceasta doamna profesoara.
  Legile astea nu au fost scrise de Campeanu sau Deca, probabil a existat un corp profesoral de elita care a studiat sistemele din alte tari,unde lucrurile merg mai bine,ajungand la anumite concluzii.

 16. Descriere-dezvaluire (pentru imensa majoritate) de o zdrobitoare prioritate pentru a actiona impotriva acestei peste- globalizarea, manevra sionista!
  Foarte bine punctata diferenta de marxism-e; economic si cultural. ambele bazate pe
  1. falsitatea dusmaniei om-natura
  si
  2. „lupta de clasa” – asa-zis progres bazat pe ura de „aproape” si uciderea lui, evident si jefuirea averii/muncii victimei.
  Marxism = schizofrenie indusa!
  Cu astia NU SE POATE DISCUTA!
  Situatia este ORI-ORI, adica ori ne omoara ei (nu numai spiritual – anti-invatamant, anti-cultura, propaganda mediatica), atacand copiii pentru formarea „omului nou”, sclavul transhuman-izat, sursa de organe si de sacrificii ritualice, cum s-au dedat din vechime in Babilon autorii acestei miscari de „distrugator” protejati de slugile lor demente, franc-masonii…. ori noi ii oprim „By Any Necessary Means!” cum le place lor sa proclame!

 17. Putinii intelectuali de valoare din Interbelic care NU au fost fascisi, NU au fost Criminali de razboi, au aderat la politica PCR dupa 1947…..George Calinescu C. I. Parhon , Sadoveanu erau din cei mai valorosi care au aderat….Lighionari cu valoare inchipuita, incerta, gen Petre Tutea nu au aderat. Vreo 200 dintre acestia, veritabili Criminali de razboi, au facut puscarie la Sighet. Au fost bagati la puscarie de Justitie. Comunistii nu omorau adversari politici.
  …. In Interbelic, in politica, omorau masiv leghionarii, cu sute de crime politice la activ si raspundeau la fel carlistii. Cei omorati zaceau pe strazi zile in sir..

 18. Bai Axoane, sa ai pareri pro sau contra e ok dar sa persisti cu tampeniile tale e altceva.
  Ne-au explicat parintii si bunicii nostrii ce au adus rusii in Romania, foamete,mizerie si jale.
  In 20 de ani ati furat mai mult decat Imperiul Roman si Otoman la un loc.
  Mai intai vedeti de istoria voastra,faceti-va curat pe acolo. Nu mai incercati voi sa scrieti istoria milenara a altora.
  Uitati-va la voi cine sunteti si cum ati evoluat in istorie. Peste tot in Europa gasesti urme ale civilizatiei.
  La voi daca ati descoperit un rahat de mamut zici ca ati descoperit Atlantida.

 19. Doamna Iorgulescu este corecta. @axon este si el corect, doar ca as vrea sa lasam trecutul si sa ne concentram pe ce avem de facut.. Eu zic sa ne concentram pe mesajul Doamnei Iorgulescu. Trebuie sa iesim la protest pentru copiii nostri dar si pentru noi pentru ca vom imbatranii si copiii astia sorosisti ne vor ingriji. Mai mult, profesorii trebuie sa-si recapete demnitatea. Adica avem nevoie de masuri clare prin care sa-i protejam dar si sa le oferim un cadru legal ca sa asigure disciplina in clasa. Sindicatul profesorilor ar tebui sa intre in greva generala, macar pentru afrontul legat de pensii cand un profesor are o pensie de zece ori mai mica decat un magistrat! Haideti la protest.

 20. Cred ca sunt doi @axoni diferiti…., nu sunt de acord cu ultima postare semnata @axon… nu prea conteaza…

  IMPORTANT: Trebuie sa iesim la protest pentru viitorul copiilor. Trebuie sa incepem sa respectam si sa ajutam profesorii adevarati.

 21. Pentru d-na doctor iorgulescu Afrodita shi pentru Redactzia ziarului Cotidianul: Am incercat de mai multe ori sa trimet shi eu un comenetariu fiind vorba de Educatzie. Observ ca nu se publica, probabil ca deranjeaja pe cineva anume, cu toate ca referirile mele se axau ( nu rusoaica Axon ) pe educatzia Romanilor. Constitutzia interzice Cenzura, shi mai ales avem dreptul liber la opinie.
  Cred ca se mascheaza in dezavantajul natziei romane ceva, mai ales ca razboiele hibride sunt la moda, iar unele minoritatzi se dau cu caramida in piept ca ne vor binele. Va rog sa publicatzi comentariu shi nu mai face-tzi jocul troliilor care zburda pe aici.
  O zi buna.
  Con

 22. Ati vrut neaparat la UE, o sa primiti de la UE, numai UE, pana va saturati!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.